ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te ‘s-Gravenzande

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te ‘s-Gravenzande vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2018 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Obrechtlaan 21 in ‘s-Gravenzande. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Aangezien wij geen eigen predikant hebben zijn diverse predikanten voorgegaan in de verschillende diensten. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 4 kinderen. Het totaal aantal leden daalde van 289 tot 284 per ultimo 2018 (bestaande uit 172 leden en 112 doopleden). De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit drie ouderlingen en drie diakenen. De kerkenraad vergaderde 11 keer. Door de classis is kerkvisitatie gehouden. Tijdens de 4 ledenvergaderingen werd een beroep uitgebracht op ds. B. Labee te Veenendaal, ds. G. Clements te Gouda, kandidaat H.J. Agteresch te Capelle a/d IJssel en ds. H.A. van Zetten te Benthuizen. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, senioren en aan leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook enkele jeugdverenigingen, een vrouwenvereniging en een gemengd koor actief. Ook mochten de vrijwilligers van Westerkerk met onderlinge zorg weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. We hebben herdacht dat het kostersechtpaar al 35 jaar het kerkgebouw schoonmaakt en alles rond verenigingen en kerkdiensten verzorgt. Het eigen kerkblad verscheen maandelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018' inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 103877,00 € 104474,00 € 103000,00
Rente en overige inkomsten € 11873,00 € 13560,00 € 13600,00
totale inkomsten € 115750,00 € 118034,00 € 116600,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 31785,00 € 31922,00 € 30000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 33717,00 € 27324,00 € 30000,00
Diaconale uitgaven € 3406,00 € 6963,00 € 5000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 17527,00 € 16407,00 € 16000,00
Rente en overige uitgaven € 23545,00 € 26344,00 € 25000,00
totale lasten € 109980,00 € 108960,00 € 106000,00
per saldo € 5770,00 € 9074,00 € 10600,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-06-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 13-02-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-02-2019