ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Yerseke

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 9 ouderlingen en 10 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Yerseke vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Oude Boogaert 2 in Yerseke. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De predikant van de gemeente, ds. C. van Krimpen mocht 40 zondagen in ons midden voorgaan, alsook in enkele weekdiensten. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 3 maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 38 kinderen. Er werden in 2019 10 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden daalde van 2.327 tot 2.303 per ultimo 2019 (bestaande uit 1.276 leden en 1.027 doopleden). De gemeente heeft een eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 1 predikant, 9 ouderlingen en 10 diakenen. De kerkenraad vergaderde 12 keer. Het catechetisch onderwijs aan circa 400 jongeren van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel bijgedragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook jeugdverenigingen, een meisjes- en vrouwenvereniging, een Bijbelstudievereniging, een activiteitencommissie en drie koren actief. Ook hebben de vele vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verleend binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2019 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de 'Kerk' als de 'Diaconie'. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten- en lastenstelsel.

De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan uit het traktement van de predikant, de loonkosten van de (fulltime) koster en overige (onkosten-)vergoedingen.

In de post 'Lasten kerkelijke gebouwen' zijn ook de voorbereidingskosten voor de voorgenomen nieuwbouw van de kerk opgenomen.

De verwachting is dat de baten in 2020 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar 2019. De lasten zullen waarschijnlijk hoger liggen vanwege de verwachte start van de nieuwbouw.

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 818052,00 € 1024998,00 € 1024998,00
Rente en overige inkomsten € 75566,00 € 66282,00 € 66282,00
totale inkomsten € 893618,00 € 1091280,00 € 1091280,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 165302,00 € 156983,00 € 156983,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 119585,00 € 262482,00 € 262482,00
Diaconale uitgaven € 65113,00 € 81207,00 € 81207,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 109177,00 € 103108,00 € 103108,00
Rente en overige uitgaven € 88401,00 € 90363,00 € 90363,00
totale lasten € 547578,00 € 694143,00 € 694143,00
per saldo € 346040,00 € 397137,00 € 397137,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 12-09-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 25-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 25-02-2020