ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Waarde

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 8 ouderlingen en 6 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Waarde vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Meezeweg 2a in Waarde. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. In deze vacante periode is de gemeente wel herderloos maar niet vergeten: veel preekbeurten worden door andere predikanten uit ons kerkverband vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het jaar 2019 werd viermaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 16 kinderen. Er werden in 2019 5 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Het totaal aantal leden steeg van 812 naar 824 per ultimo 2019 (bestaande uit 429 leden en 395 doopleden). De gemeente is vanaf 19 augustus 2018 vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 8 ouderlingen en 6 diakenen. De kerkenraad vergaderde in 2019 maandelijks. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het jaar 2019 zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse Deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook verenigingen actief, zijnde een vrouwenvereniging, jeugdverenigingen, de Bijbelkring en twee zangkoren. Ook mochten een groot aantal vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen kerkblad verscheen in 2019 tweewekelijks.

Financiële verantwoording

De onderstaande gegevens geven voor het jaar 2019 inzicht in de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven (kolom 'Realisatiejaar 2019'). In 2019 is een begroting gemaakt. Deze gegevens zijn vermeld in de kolom 'Begroting 2019'. Voor het jaar 2020 wordt verwacht dat de baten en lasten in lijn zullen liggen met het voorgaande jaar 2019. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op zowel de cijfers van de kerk als van de diaconie. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het 'baten en lasten stelsel'. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. Ook worden er jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd waarbij de (netto) opbrengst voor de kerk is bestemd. Voornamelijk is dit bedoeld voor de lasten (rente en aflossing) van de nieuwbouw van de kerk in 2010. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan uit onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc). en de vergoedingen voor de predikanten, waaronder het traktement voor de eigen predikant.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 305722,00 € 340435,00 € 340000,00
Rente en overige inkomsten € 4792,00 € 6539,00 € 6500,00
totale inkomsten € 310514,00 € 346974,00 € 346500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 78794,00 € 51828,00 € 50000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 37038,00 € 55557,00 € 55000,00
Diaconale uitgaven € 46013,00 € 42060,00 € 42500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 24568,00 € 24618,00 € 25000,00
Rente en overige uitgaven € 35319,00 € 31457,00 € 31000,00
totale lasten € 221732,00 € 205520,00 € 203500,00
per saldo € 88782,00 € 141454,00 € 143000,00

Dit jaar is voor de verantwoording in afwijking van eerdere jaren ervoor gekozen om de inkomsten van de diaconie ook op te nemen bij de baten. Dit lijkt ons zeer gerechtvaardigd daar dit ook inkomsten betreffen die door de leden zijn verstrekt. Dit jaar is dus voor het eerst een opmerkelijk verschil te zijn tussen de inkomsten. DV volgend boekjaar zal dit verschil minder zijn omdat we deze manier van verwerken willen continueren. Het resultaat ligt nu volledig in lijn met ons interne jaarrapport 2019 voor kerk en diaconie. De grote stijging in de lasten van kerkelijke gebouwen is in 2019 incidenteel vanwege aanschaf van zonnepanelen op het dak van de kerk.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 19-08-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 12-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 08-02-2020