ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente Rilland-Bath

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 4 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Rilland-Bath vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

In het jaar 2018 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Swaanhilstraat 13 in Rilland. Eveneens tijdens de christelijke feestdagen alsook op de jaarlijkse biddag, dankdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsochtend mochten de kerkdiensten hun voorgang hebben.Op zondagen 41 zondagen mocht een predikant een of student een of meerdere keren in ons midden voorgaan, alsook 9 keer in een weekdienst. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor in de leesdienst. In 2018 is 2 maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 8 kinderen. Er werd in 2018 een keer een huwelijk kerkelijk bevestigd in de onze eigen gemeente en een keer van een lid in een andere gemeente. Het totaal aantal leden laat een lichte verschuiving zien ten opzichte van het voorgaande jaar.De gemeente heeft geen eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2018 uit 4 ouderlingen en 3 diakenen. De kerkenraad vergaderde in 2018 vijftien keer. Tijdens een mansledenvergadering werd in 2018 drie keer een beroep uitgebracht op een predikant.Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse Deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Eveneens is binnen de gemeente ook een vrouwenvereniging, een bovenstemgroep, een KinderBijbelClub, een jeugdvereniging, een vereniging van jonge leden en een zendingscommissie actief. Ook mochten de vrijwilligers van de N.P.V. weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het classicaal kerkblad verscheen in 2018 één keer per twee weken.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De kolom ‘Begroting 2018 is niet ingevuld. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 ongeveer in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar 2018.De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” alsook de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden en giften. De uitgaven ter onderhoud van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 92882,00 € 77471,00 € 0,00
Rente en overige inkomsten € 10657,00 € 5120,00 € 0,00
totale inkomsten € 103539,00 € 82591,00 € 0,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 24400,00 € 19168,00 € 0,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 12559,00 € 13905,00 € 0,00
Diaconale uitgaven € 9276,00 € 8718,00 € 0,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 41422,00 € 31477,00 € 0,00
Rente en overige uitgaven € 6268,00 € 8838,00 € 0,00
totale lasten € 93925,00 € 82106,00 € 0,00
per saldo € 9614,00 € 485,00 € 0,00

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018 inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De kolom ‘Begroting 2018 is niet ingevuld. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 ongeveer in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar 2018.De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” alsook de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhoud van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 11-09-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 18-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 25-03-2019