ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente Rilland-Bath

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente Rilland-Bath vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Het 2019 ligt achter ons en dan is het de goede gewoonte om daarop in een algemeen jaarverslag terug te zien. Het jaar 2019 mochten we beginnen in Gods huis, de werkplaats van de Heilige Geest en werden we op de dag van het nieuwe jaar bepaald bij “de priesterlijke zegen” uit Numeri 6: 22-27 en psalm 134. De zegen van de Heere. Wat was dat nodig in het afgelopen jaar. In het persoonlijk leven, in de gezinnen, op het werk, op school en in het ambtelijk leven.En werden we zondag aan zondag bepaald bij onze ellende staat, bij de mogelijkheid tot verlossing en de vrucht van deze in de dankbaarheid. Drie stukken die nodig zijn te weten, de twee wegen en die Ene Naam gegeven onder de hemel tot zaligheid, de Heere Jezus Christus. De catechisatielessen mochten hun voortgang vinden onder de jongeren van de gemeente. Wat is er dan een voortdurend gebed nodig voor hen die onderwijs mogen geven, maar ook voor de jongeren die onderwijs mogen ontvangen. Het zijn toch genade middelen die de Heere gebruiken wil om een jongere stil te zetten. Maar ook een verantwoordelijkheid voor de ouders die de plicht hebben om hun kinderen te onderwijzen, te doen (helpen) onderwijzen. Het is voor de gemeente en de Heere belooft tijdens de doop, het ja woord heeft geklonken op de vragen van het doopformulier. Dat de gezinnen van de gemeente maar planthoven mogen zijn, de ambten vervuld mogen worden uit het nageslacht, maar bovenal dat Zijn koninkrijk uitgebreid mag worden, tot eer van Zijn grote nooit volprezen naam!</p> <p>Iedere zondag werd vanuit het troostboek van de Kerk een preek gelezen of mocht een predikant onderwijs geven, dit ter onderwijzing en troost voor Zijn Kerk! Dat we toch acht zouden slaan op dit onderwijs en wat is het nodig in een tijd waar alles zo vluchtig is en er zo veel aan kennis ontbreekt om het tot ons te nemen en er mee aan Gods genade troon terecht te komen als een arme schuldige zondaar of zondares. Bij Hem is vergeving te verkrijgen uit genade om niet!</p> Ook in de verenigingen aan de kerk verbonden mocht alles zijn doorgang vinden. De jeugd mocht samen komen tijdens de avonden van de Jeugdvereniging, de Vrouwenvereniging mocht haar werk van barmhartigheid in getrouwheid uitvoeren, de Bovenstemgroep zingen tot Gods eer, de Bijbelkring rondom het geopende Woord en de Zendingscommissie middelen inzamelen om het mogelijk te maken Zijn Woord wereldrond te verkondigen. Via de Kinderbijbelclub mocht ook in onze plaatselijke gemeente onder de kinderen, die misschien nog nooit van de Heere en Zijn dienst hadden gehoord, de blijde boodschap van het Evangelie van de Heere Jezus verteld worden! De Heere mocht hen die leiding hebben maar liefde en wijsheid willen geven en dat ook die eenvoudige middelen en die arbeid gezegend mocht worden. Wederom tot Zijn eer!

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.De kolom ‘Begroting 2019 is niet ingevuld. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 ongeveer in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar 2019.De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” alsook de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden en giften. De uitgaven ter onderhoud van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 77471,00 € 79994,00 € 80000,00
Rente en overige inkomsten € 5120,00 € 3242,00 € 3200,00
totale inkomsten € 82591,00 € 83236,00 € 83200,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 19168,00 € 18082,00 € 18000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 13905,00 € 9870,00 € 10000,00
Diaconale uitgaven € 8718,00 € 8723,00 € 8700,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 31477,00 € 28092,00 € 28000,00
Rente en overige uitgaven € 8838,00 € 12851,00 € 13000,00
totale lasten € 82106,00 € 77618,00 € 77700,00
per saldo € 485,00 € 5618,00 € 5500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 24-06-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 08-06-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 20-04-2020