ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nisse

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 ouderling en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nisse vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

De gemeente kwam in 2017 elke zondag 2keer samen in een eredienst in het kerkgebouw aan de Zuidweg 15 4443 AA te Nisse. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse bid en dankdagen en op oud en nieuwjaarsdag mochten er kerkdiensten gehouden worden. Twee maal mocht het Heilig Avondmaal worden bediend door de consulent ds. A.J. de Waard. Die ook evenals verschillende predikanten uit ons kerkverband een middagdienst of een zondag voorgaan. In de andere diensten is een preek gelezen door de ouderling. De Heilige Doop is 1 maal bediend. Er zijn in 2017 geen huwelijken kerkelijk bevestigd in de gemeente.

Het totaal aantal leden steeg van 69 naar 73 per 31 dec. 2017 (waarvan 46 leden en 27 doopleden}. de gemeente is vacant, er zijn in 2017 geen beroepen uitgebracht. Per 31 dec. 2017 bestond de kerkenraad uit 1 ouderling en 2 diakenen. de kerkenraad vergaderde 6 keer en 1keer is mansledenvergadering gehouden. De jeugd kreeg catechetisch onderwijs er is huisbezoek en bejaarden en ziekenbezoek gedaan.

De diaconie mocht financiële bijstand verlenen waar dat nodig was, zowel binnen de gemeente als daarbuiten ook is er van uit de kerk als van uit de diaconie gecollecteerd voor verschillende doelen en deputaatschappen. Er is ook een studie en zangvereniging. 1keer in de maand is er bijbel studie en 1 keer zang. Er zijn ook enkele vrouwen die helpen als er nood is bijv. bij ziekte of ouderdom.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom 'Realisatie2017'inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er is vanwege onderhoud meer uitgegeven dan begroot in 2017. Ook in 2018 is onderhoud nodig.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle 'kassen" van de plaatselijke gemeente, zowel van Kerk inclusief de vereniging als de diaconie. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeente ledenbestaan uit collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan ondermeer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en vergoeding voor predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 45851,00 € 49116,00 € 49000,00
Rente en overige inkomsten € 2109,00 € 1622,00 € 1650,00
totale inkomsten € 47960,00 € 50738,00 € 50650,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 11405,00 € 14935,00 € 13000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 6249,00 € 29277,00 € 6500,00
Diaconale uitgaven € 12887,00 € 11727,00 € 13500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 14437,00 € 6133,00 € 9500,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 13378,00 € 0,00
totale lasten € 44978,00 € 75450,00 € 42500,00
per saldo € 2982,00 € -24712,00 € 8150,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-10-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 05-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 16-03-2018