ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nisse

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 ouderling en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nisse vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

De gemeente kwam in 2018 elke zondag 2 maal samen in een eredienst, in het kerkgebouw aan de Zuidweg 15, 4443 AA te Nisse. Ook tijdens Christelijke feestdagen, alsmede op Bid en Dankdag, ook tijdens Oud en Nieuwjaarsdag mochten er kerkdiensten gehouden worden. Ook zijn er meerdere weekdiensten gehouden waar een gast predikant voorging.

Twee maal is het Heilig Avondmaal bediend, waarin 1 leer de consulent, ds. A.J. de Waard is voorgegaan, in de andere dienst is een Emeritus predikant voorgegaan.

De consulent en verschillende predikanten uit ons kerkverband zijn in de middagdiensten of een zondag voorgegaan. In de andere diensten is een preek gelezen door een ouderling.

De Heilige doop is 2 maal bediend en er is 1 huwelijk bevestigd in de kerkelijke gemeente.

Het ledental steeg van 73 naar 77 per 31 dec. 2018, waarvan 48 belijdende leden en 29 doopleden.

De gemeente is vacant en er is in 2018 geen beroep uitgebracht. Per 31 dec. bestond de kerkenraad uit 1 ouderling en 2diakenen.

De kerkenraad vergaderde 9 keer en er is 2 keer een mansledenvergadering gehouden.

De jeugd kreeg catechetisch onderwijs en er is huisbezoek geweest in de hele gemeente.

Ook zieken en bejaarden werden bezocht.

De diaconie mocht financiële bijstand verlenen waar dit nodig was. Er zijn meerdere goede doelen met een gift bedacht. Er is van zowel kerk als diaconie gecollecteerd voor verschillende doelen en deputaatschappen.

Er is een vereniging die 1 keer in de maand samen komt om te zingen en ook 1 keer in de maand voor Bijbelstudie.

Ook zijn er enkele vrouwen die in noodgeval helpen bij ziekte of ouderdom.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom “Realisatie 2018” inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Er is vanwege onderhoud aan het interieur meer uitgegeven dan begroot.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle kassen van de plaatselijke gemeente, zowel van de kerk en de vereniging en de diaconie.

Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/basis van baten en lastenstelsel. De bijdragen van de gemeenteleden bestaat uit collectegelden, giften en (evt.) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de erediensten bestaan ondermeer uit lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie,schoonmaak enz.) en vergoeding voor predikanten die voorgaan.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 49116,00 € 56276,00 € 55000,00
Rente en overige inkomsten € 1622,00 € 1789,00 € 1800,00
totale inkomsten € 50738,00 € 58065,00 € 56800,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 14935,00 € 16758,00 € 17000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 29277,00 € 51589,00 € 50000,00
Diaconale uitgaven € 11727,00 € 13155,00 € 13000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 6133,00 € 7253,00 € 7300,00
Rente en overige uitgaven € 13378,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 75450,00 € 88755,00 € 87300,00
per saldo € -24712,00 € -30690,00 € -30500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-10-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 04-03-2018