ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Nisse

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 ouderling en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Nisse vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

De gemeente kwam in 2019 elke zondag twee maal samen in een eredienst in het kerkgebouw aan de Zuidweg 15 te Nisse. Ook tijdens de Christelijke feestdagen, alsmede op Bid- en Dankdag. Ook op oud- en nieuw- jaar mocht een eredienst gehouden worden. Er zijn ook meerdere weekdiensten gehouden, waarin een gastpredikant voorging.

Twee maal is het Heilig Avondmaal bediend 1 keer is in deze dienst de consulent ds. A.J. de Waard voorgegaan, in de andere dienst is een Emeritus predikant voorgegaan. De consulent en verschillende predikanten en proponenten uit ons kerkverband zijn op zondag of alleen in de middagdienst voorgegaan. In de andere diensten is een preek gelezen door de ouderling.

De Heilige Doop is drie keer bediend aan kinderen uit de gemeente door de consulent.

Het ledental bedroeg per 31 december 70 waarvan 43 belijdende leden en 27 doop leden.

De gemeente is vacant er is in 2019 geen beroep uit gebracht. De kerkenraad bestond uit 1 ouderling en 3 diakenen.

De kerkenraad vergaderde 9 keer, en er is 1 keer een mansledenvergadering gehouden.

De jeugd van de gemeente kreeg catechetisch onderwijs. Alle mensenhebben huisbezoek gehad. Ook zieken en bejaarden werden bezocht.

De diaconie heeft financiële bijstand verleend waar dit nodig was. Meerdere goede doelen werden met een gift bedacht. Er iszowel door kerk als diaconie gecollecteerd voor verschillende doelen als Deputaat schappen.

Er is een vereniging die 1 keer in de maand samen kwam voor Bijbelstudie.

Enkele vrouwen in de gemeente verlenen in noodgevallen bijstand bij ziekte of ouderdom waar dit nodig is.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom “Realisatie 2019” Inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle kassen van de plaatselijke gemeente, zowel kerk en diaconie als ook de vereniging.

Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/basis van baten en lasten stelsel. De bijdragen van de gemeenteleden bestaat uit collectegelden, giften en (evt.) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de erediensten bestaat ondermeer uit lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaken enz.) en de vergoeding van predikanten die voorgaan.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 56276,00 € 47815,00 € 48000,00
Rente en overige inkomsten € 1789,00 € 797,00 € 800,00
totale inkomsten € 58065,00 € 48612,00 € 48800,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 16758,00 € 48612,00 € 48000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 51589,00 € 7034,00 € 7000,00
Diaconale uitgaven € 13155,00 € 8340,00 € 8300,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 7253,00 € 5619,00 € 5600,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 566,00 € 600,00
totale lasten € 88755,00 € 70171,00 € 69500,00
per saldo € -30690,00 € -21559,00 € -20700,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 12-07-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 10-02-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-03-2019