ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Goes

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 11 ouderlingen en 10 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Goes vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw, Louise de Colignylaan 177 te Goes. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen hadden de kerkdiensten hun voortgang. De gemeente had in het verslagjaar tot 21 augustus geen eigen predikant, verschillende gastpredikanten gingen voor in kerkdiensten op zondag of op een doordeweekse avond. Tijdens de overige kerkdiensten had een van de ouderlingen de leiding in een leesdienst, in die diensten wordt een preek gelezen van een van de predikanten die dient of diende in (de lijn van) ons kerkverband. Per 21 augustus is ds. G.P. van Nieuw Amerongen als vaste predikant aan de gemeente verbonden. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend en ook werd de regelmatig Heilige Doop bediend.

Het ledenverloop is zichtbaar op de pagina https://www.gergeminfo.nl/gemeenten/nederland/goes. De kerkenraad vergaderde regelmatig. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente had in het verslagjaar zijn voortgang, net als de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand verschaft bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel bijgedragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn in hulpverlening van diverse aard. Binnen de gemeente functioneren verschillende zangkoren en verenigingen. Ook vanuit de verenigingen verleenden vele de vrijwilligers gewaardeerde diensten binnen en buiten de gemeente.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Ten opzichte van de begroting 2019 zijn enerzijds de werkelijk lasten ter onderhouding van de eredienst hoger als gevolg van de komst van een eigen predikant. Anderzijds zijn de lasten kerkelijke gebouwen lager dan was begroot, omdat delen van het groot onderhoud zijn verschoven naar boekjaar 2020 of later. Er wordt verwacht dat de baten in 2020 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar 2019. Naar verwachting zullen de lasten over 2020 toenemen door hogere uitgaven voor (gepland) groot onderhoud aan het kerkgebouw. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief de diverse verenigingen als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de vergoedingen voor de predikant, koster en vrijwilligers alsmede uit kosten voor aanschaf van boeken en vergaderkosten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 484482,00 € 496151,00 € 485000,00
Rente en overige inkomsten € 36274,00 € 6242,00 € 15000,00
totale inkomsten € 520756,00 € 502393,00 € 500000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 130828,00 € 166723,00 € 125000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 702298,00 € 121948,00 € 175000,00
Diaconale uitgaven € 148727,00 € 145631,00 € 145000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 37574,00 € 36521,00 € 35000,00
Rente en overige uitgaven € 25951,00 € 27604,00 € 20000,00
totale lasten € 1045378,00 € 498427,00 € 500000,00
per saldo € -524622,00 € 3966,00 € 0,00

Ten opzichte van de begroting 2019 zijn enerzijds de werkelijk lasten ter onderhouding van de eredienst hoger als gevolg van de komst van een eigen predikant. Anderzijds zijn de lasten kerkelijke gebouwen lager dan was begroot, omdat delen van het groot onderhoud zijn verschoven naar boekjaar 2020 of later.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 21-06-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 22-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 22-02-2020