ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te ‘s-Gravenpolder

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 11 ouderlingen en 11 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te ‘s-Gravenpolder vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag drie keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Langeweg 61 in ‘s-Gravenpolder. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De predikant van de gemeente, ds. S.W. Janse, heeft op 22 augustus afscheid genomen in verband met zijn vertrek naar de gemeente Rijssen-Zuid. Verschillende andere predikanten uit ons kerkverband hebben daarna predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging bij toerbeurt één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 44 kinderen. Er werden in 2017 8 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden steeg van 2.035 tot 2052 per ultimo 2017 (bestaande uit 1.142 leden en 910 doopleden). De gemeente heeft vanaf augustus geen eigen predikant. De kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit 11 ouderlingen en 11 diakenen. De kerkenraad vergaderde 12 keer. Er is driemaal een mansledenvergadering gehouden. Eenmaal in maart om verslag uit te brengen over het jaar 2016, eenmaal in september voor het beroepen van een predikant en het verkiezen van een ouderling en diaken en eenmaal in december voor de jaarlijkse verkiezing van ambtsdragers en het beroepen van een predikant. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verlenen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven.

Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse Deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard.

Er waren binnen de gemeente een vrouwenvereniging, een mannenkoor, een gemengd koor, een jeugdkoor, drie jeugdverenigingen (+16; -16; -12), een jongeren Bijbelstudievereniging, een lidmatenvereniging en een Zendingscommissie en Evangelisatiecommissie actief. Ook mochten verschillende vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Het eigen gemeenteblad, de Elimgids, verscheen in 2017 vier maal.Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De hogere Bijdragen van gemeenteleden is te danken aan een in 2017 ontvangen legaat. De lagere uitgaven van de Lasten ter onderhouding van de eredienst heeft hoofdzakelijk betrekking op het vertrek van ds. Janse eind augustus.

Voor het jaar 2018 wordt verwacht dat de uitgaven ter onderhouding van de eredienst weer lager zullen zijn zolang de gemeente vacant is. De uitgaven in verband met de lasten kerkelijke gebouwen zullen naar verwachting hoger uitkomen onder andere vanwege de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit het salaris van de koster en de vergoedingen aan (gast-)predikanten. De lasten kerkelijke gebouwen bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, inventaris, schoonmaak, etc.)

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 685003,00 € 720881,00 € 680500,00
Rente en overige inkomsten € 21453,00 € 20736,00 € 19500,00
totale inkomsten € 706456,00 € 741617,00 € 700000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 119297,00 € 110305,00 € 125000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 140450,00 € 102339,00 € 110000,00
Diaconale uitgaven € 63207,00 € 58678,00 € 65000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 240426,00 € 217689,00 € 200000,00
Rente en overige uitgaven € 53072,00 € 62603,00 € 52500,00
totale lasten € 616452,00 € 551614,00 € 552500,00
per saldo € 90004,00 € 190003,00 € 147500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 17-01-2018
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 13-03-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 26-02-2018