ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Veen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 5 ouderlingen en 4 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Veen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

In het jaar 2018 mocht de gemeente elke zondag twee keer samenkomen in een openbare eredienst in haar eigen kerkgebouw aan de Mussentiend 10 te Veen. Ook op christelijke feestdagen en op de jaarlijkse biddag in maart en de jaarlijkse dankdag in november, alsmede op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag zijn er kerkdiensten gehouden. Sinds juni 2015 mag de gemeente weer een eigen predikant hebben nl. Ds.E.Bakker. Naast de Woordverkondiging werden ook de Sacramenten regelmatig bediend. Drie keer is het Heilig Avondmaal gehouden en 12 kinderen mochten het teken van de Heilige Doop ontvangen. Er is 1 huwelijk kerkelijk bevestigd in onze eigen gemeente. Ook zijn er huwelijken bevestigd van (doop)leden van onze gemeente in een andere gemeente.

Het totaal aantal leden bedroeg eind december 583 (323 leden en 260 doopleden). Er zijn 5 leden van de gemeente in dit jaar overleden. Daarnaast mochten er 2 jonge mensen belijdenis des geloofs afleggen .

De kerkenraad vergaderde dit jaar 11 keer en 3 keer werd er vergaderd met de mannelijke leden in een jaarvergadering en twee korte vergaderingen ter verkiezing van een diaken. De diakenen vergaderden daarnaast maandelijks over diaconale zaken.

Het werk onder de jeugd mocht zijn voortgang hebben. Er waren ca. 80 catechisanten verdeeld over 4 groepen. Ook de zondagsschool werd bezocht door ca. 80 kinderen. Door predikant en ambtsdragers werden bezoeken afgelegd bij zieken, bejaarden en bij andere leden in moeilijke omstandigheden, ook bij verjaardagen vanaf 70 jaar en bij jubilea. In het winterseizoen worden er wekelijks huisbezoeken gebracht door ouderlingen en diakenen. De Diaconie heeft aan diverse gemeenteleden (financiële) bijstand mogen verlenen bij (financiële) zorgen in hun prive of gezinsleven. Ook was er aandacht voor de gehandicapten in de gemeente via een kontaktdiaken en 2 dames die als kontaktpersoon namens de kerkenraad bezoeken aflegden.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar .De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 219186,00 € 226040,00 € 219186,00
Rente en overige inkomsten € 32303,00 € 30860,00 € 32303,00
totale inkomsten € 251489,00 € 256900,00 € 251489,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 75731,00 € 78461,00 € 75731,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 25901,00 € 36745,00 € 25901,00
Diaconale uitgaven € 35923,00 € 49954,00 € 35923,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 36535,00 € 31575,00 € 36535,00
Rente en overige uitgaven € 13901,00 € 13790,00 € 13901,00
totale lasten € 187991,00 € 210525,00 € 187991,00
per saldo € 63498,00 € 46375,00 € 63498,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 20-06-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 08-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 08-03-2019