ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 12 ouderlingen en 7 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Buitendams 118 in Hardinxveld-Giessendam. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben.

De predikant van de gemeente, ds. W.J. Karels, mocht in 69 erediensten in ons midden voorgaan, incl. in enkele weekdiensten, de zogenaamde Bijbellezingen. Ook diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben welwillend predikbeurten vervuld in de gemeente om de werkdruk voor onze predikant te verminderen. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is drie maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 30 kinderen. Er werden in 2017 acht huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden steeg van 1475 tot 1485 per ultimo 2017(bestaande uit 764 leden en 721 doopleden). De gemeente heeft een eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit één predikant, twaalf ouderlingen en zeven diakenen. De kerkenraad vergaderde vijftien keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente een vrouwenvereniging, een bijbelstudievereniging, drie jeugdverenigingen en een kinderkoor actief. Ook komt regelmatig een aantal studerenden samen. Ook mochten de vrijwilligers van de bibliotheekcommissie, de beheerscommissie (met de tuinploegen, de schoonmaaksters en de stofzuigende heren), de organisten, de zendingscommissie, de commissie voor hulp in Roemenië en de commissie voor de interne kortdurende hulp (“ZorgSaam”) hebben hun zeer gewaardeerde diensten verleend ten behoeve van de gemeenteleden. Het kerkblad, wat samen met de Gereformeerde Gemeente Sliedrecht wordt uitgegeven, verscheen gemiddeld tweewekelijks. 24 nummers werden volgeschreven.

Doordat bekend was dat de koster, die in vaste dienst was, per 31 december zou gaan stoppen i.v.m. de pensioengerechtigde leeftijd, werd een commissie ingesteld die de opdracht kreeg een opvolger voor te dragen. Na een advertentie in De Saambinder is gesproken met alle sollicitanten. De voordracht werd aan de kerkenraad gedaan en unaniem werd besloten het betreffende eigen gemeentelid te benoemen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten in 2018 licht hoger zullen zijn dan in 2017. Naar verwachting zullen de kosten wel fors hoger zijn door voorgnomen groter en extra onderhoud.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief schulddelging, zondagsschool, zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek en kinderkoor als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikant en de koster.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 436597,00 € 453934,00 € 450000,00
Rente en overige inkomsten € 65580,00 € 5430,00 € 5000,00
totale inkomsten € 502177,00 € 459364,00 € 455000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 139456,00 € 146947,00 € 145000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 19554,00 € 40085,00 € 35000,00
Diaconale uitgaven € 26597,00 € 25303,00 € 25000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 73330,00 € 88395,00 € 80000,00
Rente en overige uitgaven € 121697,00 € 83251,00 € 85000,00
totale lasten € 380634,00 € 383981,00 € 370000,00
per saldo € 121543,00 € 75383,00 € 85000,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 20-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 27-02-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-02-2018