ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 12 ouderlingen en 7 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Buitendams 118 in Hardinxveld-Giessendam. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben.

De predikant van onze gemeente, ds. W.J. Karels, mocht in 69 erediensten in ons midden. I.p.v. de Bijbellezingen zijn er 3 gemeente-avonden gehouden over het boek "De Heilige Oorlog" van John Bunyan.

De verbouwing van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Sliedrecht is begin 2019 afgerond. 2 Bijbellezingen van deze gemeente werden nog in ons kerkgebouw gehouden. Vanzelfsprekend ging ds. A.T. Huijser (predikant van "Sliedrecht") in deze drukbezochte diensten voor.
Ook diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben welwillend predikbeurten vervuld in onze gemeente om de werkdruk voor onze predikant te verminderen. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is driemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal 32 kinderen. Er werden in 2019 10 huwelijken kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente.

Het totaal aantal leden daalde van 1496 tot 1492 per ultimo 2019 (bestaande uit 762 leden en 730 doopleden). De gemeente heeft een eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit één predikant, twaalf ouderlingen en zeven diakenen. De kerkenraad vergaderde 14 keer. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden, zoals de pastorale zorg in de periode van rouw.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente een vrouwenvereniging, een bijbelstudievereniging, drie jeugdverenigingen en een kinderkoor actief. Ook komt regelmatig een aantal studerenden samen. Ook mochten de vrijwilligers van de bibliotheekcommissie, de beheerscommissie (met de tuinploegen, de schoonmaaksters en de stofzuigende heren), de organisten, de zendingscommissie, de commissie voor hulp in Roemenië en de commissie voor de interne kortdurende hulp (“ZorgSaam”) hebben hun zeer gewaardeerde diensten verleend ten behoeve van de gemeenteleden. Het kerkblad, wat samen met de Gereformeerde Gemeente Sliedrecht wordt uitgegeven, verscheen gemiddeld tweewekelijks. 24 nummers werden volgeschreven.

Het onderhoud aan de gebouwen en het terrein wordt zoveel mogelijk door de eigen leden uitgevoerd. Veel opgestroopte vrijwilligersmouwen zijn opgestroopt. 1 lid verdient bijzondere vermelding: heel veel vierkante meters verfwerk zijn onder zijn handen van kleur veranderd. Daarnaast heeft hij alle kerkbanken opnieuw gelakt (zo'n 1000 zitplaatsen). Waar bedrijven worden ingezet, wordt eerst onder de eigen leden gezocht naar mogelijkheden en deskundigheid.

Financiële verantwoording

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle exploitaties van de plaatselijke gemeente, zowel van de kerk inclusief schulddelging, zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek en kinderkoor als de diaconie. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven tot onderhoud van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikant en de koster.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 504680,00 € 471737,00 € 458639,00
Rente en overige inkomsten € 795,00 € 8144,00 € 8122,00
totale inkomsten € 505475,00 € 479881,00 € 466761,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 150013,00 € 157272,00 € 162234,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 65485,00 € 72855,00 € 45338,00
Diaconale uitgaven € 45062,00 € 120175,00 € 121215,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 95999,00 € 22037,00 € 32515,00
Rente en overige uitgaven € 75013,00 € 86478,00 € 71737,00
totale lasten € 431572,00 € 458817,00 € 433039,00
per saldo € 73903,00 € 21064,00 € 33722,00

Het jaar 2019 was een jaar waarin de inkomsten weer voldoende waren tot dekking van alle kosten en ook voor het doen van alle aflossingen van leningen die in het verleden zijn aangegaan. De kosten van het onderhoud van het kerkgebouw zijn gestegen en zullen verder stijgen. Voor het jaar 2020 worden geen bijzondere afwijkingen in de exploitatie verwacht. De enige post die verder kan groeien betreft het onderhoud.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 20-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 19-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 04-03-2020