ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te DORDRECHT (Julianakerk)

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 15 ouderlingen en 8 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te DORDRECHT (Julianakerk) vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2018 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Mauritsweg 286 in Dordrecht. Zowel op zon- en feestdagen, bid- en dankdagen als ook in weekdiensten. De gemeente is vacant en heeft zevenmaal een beroep uitgebracht, maar tot nu toe is dat tevergeefs. geweest: ds. B. Labee, ds. J. van Rijswijk, ds. G.W.S. Mulder, ds. P.G. Heijkamp en ds. D.W. Tuinier. Het ledental van de gemeente steeg van 1516 naar 1554, bestaande uit 28 gedoopte kinderen en 1 volwassene. Er kwamen 39 personen uit andere Geref.Gemeenten en 5 uit een ander kerkverband. Er zijn 10 personen vertrokken naar andere Geref.Gemeenten en 13 personen naar andere kerkverbanden. Helaas onttrokken zich 8 (doop)leden aan onze gemeente. 6 leden zijn overleden. 2 doopleden deden belijdenis uit andere Ger. Gemeenten. 350 huisbezoeken werden gedaan, behorend tot de kern van het pastorale werk in de gemeente. Verder werd financiële ondersteuning geboden aan het werk van de diverse deputaatschappen, landelijke stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 10 verenigingen actief en verleende vrijwilligers hulp op diverse terreinen binnen de gemeente.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven.
Verder werd financiële ondersteuning geboden aan het werk van de diverse deputaatschappen, landelijke stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 10 verenigingen actief en verleende vrijwilligers hulp op diverse terreinen binnen de gemeente.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. Er is geen aparte begroting. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief de diverse verenigingen als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan on der meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 554539,00 € 572061,00 € 581180,00
Rente en overige inkomsten € 23496,00 € 29205,00 € 24000,00
totale inkomsten € 578035,00 € 601266,00 € 605180,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 143414,00 € 155171,00 € 158000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 207632,00 € 206857,00 € 183000,00
Diaconale uitgaven € 84579,00 € 99141,00 € 80000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 35176,00 € 37497,00 € 0,00
Rente en overige uitgaven € 65987,00 € 105791,00 € 139180,00
totale lasten € 536788,00 € 604457,00 € 560180,00
per saldo € 41247,00 € -3191,00 € 45000,00

Gereformeerde Gemeente Dordrecht

Aan: de ledenvergadering

FINANCIEEL VERSLAG 2018

Namens de kerkenraad bieden wij u het financieel verslag over het jaar 2018 aan.

Samenvatting van het totaal van de inkomsten

Zoals uit onderstaande opstelling blijkt is er in 2018 door de gemeente in totaal € 572.061 bijeengebracht. Dit bedrag is exclusief ontvangen rente en overige opbrengsten en kan als volgt worden gespecificeerd en met de twee voorgaande verslagjaren worden vergeleken.

2018

2017

2016

- Kerk (exclusief bijzondere doelcollecten)

€199.115,62

€ 200.153,00

€201.214,00

- Bouwfonds

€189.083,14

€ 176.369,00

€182.543,00

- Diaconie (exclusief bijzondere doelcollecten)

€87.693,87

€90.153,00

€92.201,00

- Zending (inclusief de diaconale kerstcollecte)

€58.672,13

€52.688,00

€55.848,00

Sub - totaal

€534.564,76

€ 519.363,00

€531.806,00

- Afgedragen doelcollecten en giften via de Kerk

€37.496,51

€35.176,00

€28.348,00

TOTAAL BIJEENGEBRACHT

€572.061,27

€ 554.539,00

€560.154,00

Rekening van baten en lasten over 2018 van kerk (inclusief bouwfonds) (blad 4 en 5)

Resultaat

Het VOORDELIG resultaat over 2018 bedraagt : € 44.844

Het VOORDELIG resultaat over 2017 bedroeg: € 32.763

Dit is tot stand gekomen na een extra dotatie aan het onderhoudsfonds van € 20.000 i.v.m. noodzakelijk gebleken vervanging van meer kozijnen in de gevel van de kerk.

Gehoord hebbende de aanbeveling en de wensen | vragen van de ledenvergadering in 2018 en de finan-ciële commissie, heeft de kerkenraad besloten een bestemmingsreserve op te bouwen dat een ander oogmerk heeft dan het aflossen van onze schulden. Deze bestemmingsreserve geeft in de toekomst moge-lijkheden deze aan te wenden voor immateriële zaken. In dat kader oriënteert de kerkenraad zich op de mogelijkheden voor het aanstellen van een pastoraal werker en belangrijke doelen op het vlak van evangelisatie.

De middelen worden als volgt verdeeld:

  1. € 40.000 te doteren aan de bestemmingsreserve.
  2. € 4.844 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Hiermee wil de kerkenraad balans aanbrengen tussen het verantwoord afbouwen van de schulden en middelen inzetten die het pastoraat en verkondiging van Gods Woord ondersteunen.

Baten

Het totaal van de baten (inclusief rentebaten en overige inkomsten) komt in 2018 uit op
€ 416.466 tegen € 398.935 in 2017. Per saldo € 17.531 meer inkomsten voor kerk en bouwfonds, als volgt globaal gespecificeerd:

- Hogere opbrengsten Bouwfonds€ 12.714

- Lagere opbrengst collecten kerk €3.376-/-
- Meer giften kerk€ 2.339

- Overige meer-en minderopbrengsten€ 5.130

Lasten

De lasten hebben in 2018 totaal € 411.622 bedragen (2017 € 366.172). Per saldo € 45.450 hogere lasten t.w.:

Lagere personeelslasten €809-/-

Hogere algemene kosten €12.565+/+

Hogere huisvestingslasten€4.225-+/+

Lagere rentelasten€5.532-/-

Lagere donatie OHF€ 5.000-/-

Dotatie bestemmingsreserve € 40.000+/+

BALANS (bladzijde 6 t/m 9)

Hier wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen.

Na de jaarlijkse vaste en extra afschrijving op kerk, pastorie en zalen van € 88.000 en van
€ 11.000 op het kerkorgel bedragen de boekwaarden per 31 december 2018 respectievelijk
€ 677.978 en € 176.000. Met betrekking tot de leningen is er € 195.718 afgelost en zijn er voor per saldo

€ 25.000 aan leningen opgevraagd en voor € 26.500 aan vrijgevallen lening als gift geschonken. Het saldo van de nog terug te betalen leningen bedraagt per ultimo 2018 € 623.525 (2017 € 870.743). Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 1,26%. De rentelasten bedroegen over 2018 € 9.594

(2017 € 15.126).

FONDSEN

Onderhoudsfonds

Aan het onderhoudsfonds is € 28.637 onttrokken en er is opnieuw een dotatie conform de onderhoudsbegroting (€ 30.000) de herinrichting consistorie is binnen de begroting gerealiseerd. (zie specificatie blz. 8).

Orgelfonds

Het orgelfonds is bedoeld om in de toekomst kosten van groot - onderhoud aan het kerkorgel te kunnen opvangen.

Diaconie (bladzijde 10 en 11)

In 2018 is meer uitgegeven dan ontvangen. De ontvangsten hebben in totaal afgerond € 91.100 bedragen (zie het bedrag bij A). Uitgegeven is in totaal een bedrag van € 99.100 afgerond (zie het bedrag bij B).

Het NADELIG saldo over 2018 bedraagt derhalve € 8.000 (2017 BATIG € 8.400).

Dit nadelig saldo is ten laste van de reserve gebracht. Die bedraagt nu € 220.900 (was € 228.900).

Baten

Aan collecten en giften is in 2018 € 87.600 ontvangen tegen € 90.200 in 2017. Genoemde bedragen zijn exclusief de ontvangen rente en de doelcollecte voor de zending (zie hierna). Een nadelig verschil dus van € 2.600. Aan giften is € 4.000 minder ontvangen.De collecten hebben daarentegen € 1.400 meer opgebracht. In 2018 is alleen de gebruikelijke jaarlijkse diaconale collecte voor de Zending gehouden op de 1e Kerstdag. Deze collecte heeft ruim € 3.300 opgebracht. Uiteraard is deze doelcollecte afgedragen en dus zowel bij de inkomsten als bij de uitgaven verantwoord.

Lasten

In 2018 is (exclusief de eerder genoemde doelcollecte voor de zending) € 95.800 uitgegeven. Dat is per saldo € 13.700 meer dan in 2017 (€ 82.100). De voor – en nadelige verschillen kunnen in grote lijnen als volgt worden toegelicht.

De financiële ondersteuning binnen de eigen gemeente heeft € 31.000 bedragen (2017 € 39.400). Derhalve € 8.300 minder. De redenen waarom op de Diaconie een beroep wordt gedaan zijn altijd moeilijk voorspelbaar en zijn steeds weer van uiteenlopende aard. Daarmede samenhangend schommelen ook de bedragen van jaar tot jaar.

Voorts is met ingang van 2018 De Vluchtheuvel verzelfstandigd. Tot dat tijdstip was De Vluchtheuvel werkzaam vanuit het Deputaatschap DMZ. Om het voortbestaan van De Vluchtheuvel te waarborgen en om in de nieuwe situatie verzekerd te zijn van hulpverlening op reformatorische grondslag hebben alle gemeenten binnen de classis Dordrecht met De Vluchtheuvel een samenwerkingscontract gesloten. Daarvoor wordt voortaan een jaarlijks te bepalen bedrag per (doop)lid betaald. Voor 2018 was dat € 3,25. Deze classicale bijdrage heeft ook het voordeel dat cliënten vanuit ons kerkverband tegen gereduceerd tarief kunnen worden geholpen. De bijdrage over 2018 bedroeg voor onze gemeente afgerond € 5.000.

Verder zijn de verzoeken om financiële steun binnen de kring van onze gemeenten en door vele liefdadigheidsinstellingen in 2018 sterk toegenomen. De Diaconie had - mede gelet op onze gunstige financiële positie – van harte vrijmoedigheid om daar positief op te reageren.

Aan extra financiële steun aan Liefdadigheidsinstellingen en hulporganisaties is ten opzichte van 2017 in totaal € 8.900 meer uitgegeven (2018 € 26.900 en 2017 € 18.000).

Bovendien zijn extra bijdragen gegeven aan de volgende instanties:

  • Deputaatschap Israël (Diaconaat in Nazareth)€2.500
  • Vereniging gehandicaptenzorg / Helpende Handen€2.500
  • Commissie vakantieweken gehandicapten€3.300

Daarmede was in totaal dus een bedrag gemoeid van € 8.300.

ZENDING (bladzijde 12 en 13)

Baten

In 2018 is voor de zending€ 58.672 ontvangen (2017 € 52.688) (inclusief de afdracht van de verkoopopbrengst van “Lioba” van € 13.190). Aan giften is in 2018 binnengekomen € 14.330 (2017

€ 12.500) Er hebben enkele verschuivingen voorgedaan, die verder niet om een nadere toelichting vragen.

Lasten

Aan het Deputaatschap voor de zending is in € 2018 € 54.789 afgedragen.

EVANGELISATIE (bladzijde 14)

Baten
De ontvangsten hebben in 2018 € 7.109 bedragen (in 2017 € 5.039).

Lasten
In 2018 zijn er uitgaven gedaan tot een bedrag van ruim € 7.648 (2017 € 4.403).

KERKNIEUWS (bladzijde 15)

Jaargang 2017/2018 werd afgesloten met een nadelig saldo van € 2.793,00 (2016/2017 € 1.952 nadelig). Zoals bekend wordt het exploitatiesaldo van het Kerknieuws jaarlijks verrekend met de exploitatie van de kerk.

BEGROTING 2019 (bladzijde 16)

De begroting 2019 is ter kennisneming bijgevoegd en sluit vooralsnog met een batig saldo van

€ 42.250. Aan de hand van de dan gerealiseerde cijfers zullen besluiten genomen worden over de bestemming er van.

Afdracht deputaatschappen

Alle gemeenten binnen ons kerkverband dragen bij aan de overkoepelende kosten die er gemaakt worden. Deze bijdragen, per lid en dooplid worden vastgesteld door de generale synode.


Overzicht van vastgestelde bedragen aan onze landelijke organisaties

Landelijke organisatie

Bedrag per(doop)lid

Afdracht GG Dordrecht

CGO

€ 1,00

Deputaatschap DMZ

€ 5,00

Deputaatschap Emerituskas

€ 10,00

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en onderwijs

€ 1,00

Jeugdbond

€3,25

Totaal landelijke afdracht

€ 19.355,00

Doelcollecten

€ 37.794,00

Totale afdracht

€ 57.149,00

Naast deze vast bijdragen per lid en dooplid zijn er vanuit de Generale Synode afspraken gemaakt dat er voor onderstaande doelen worden gecollecteerd;

Deputaatschap Bijbelverspreiding: Een collecte per jaar

Deputaatschap Bijzondere Noden: Een collecte per jaar en in voorkomende situaties noodcollecte

Deputaatschap Evangelisatie: Twee collecten per jaar

Deputaatschap Israël: Een collecte per jaar

Deputaatschap Kerkbouw: Een collecte per jaar

Deputaatschap ZGG: Twee collecten per jaar (Pinksteren en najaar)

Theologische school: Twee collecten per jaar

SLOT

Verwonderd zeggen wij u , na de Heere, voor de grote betrokkenheid en financiële bijdragen namens de kerkenraad, allen heel hartelijk dank!

Aan al onze financiële verplichtingen kon ruimschoots worden voldaan, hebben we onze schuld verder kunnen afbouwen en waren er middelen om hulp te bieden en nood te lenigen. De Heere geve ook in het toekomende Zijn rijke gunst en zegen!

Dordrecht, 1 mei 2019.De quaestors.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 16-04-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 20-04-2018