ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Dordrecht (Julianakerk)

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 15 ouderlingen en 8 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Dordrecht (Julianakerk) vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Mauritsweg 286 in Dordrecht. Zowel op zon- en feestdagen, bid- en dankdagen als ook in weekdiensten. De gemeente heeft per 3 oktober een eigen herder en leraar, Ds. W.A. Zondag. Het ledental van de gemeente bleef gelijk: van 1556 naar 1556, bestaande uit 27 gedoopte kinderen. Er kwamen 32 personen uit andere Geref.Gemeenten en 15 uit een ander kerkverband. Er zijn 23 personen vertrokken naar andere Geref.Gemeenten en 41 personen naar andere kerkverbanden. Helaas onttrokken zich 3 (doop)leden aan onze gemeente. 7 leden zijn overleden. 350 huisbezoeken werden gedaan, behorend tot de kern van het pastorale werk in de gemeente. Verder werd financiële ondersteuning geboden aan het werk van de diverse deputaatschappen, landelijke stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 10 verenigingen actief en verleende vrijwilligers hulp op diverse terreinen binnen de gemeente. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder werd financiële ondersteuning geboden aan het werk van de diverse deputaatschappen, landelijke stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die actief zijn met hulpverlening van diverse aard.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019 inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. Er is geen aparte begroting. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief de diverse verenigingen als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan on der meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 572061,00 € 567536,00 € 568269,00
Rente en overige inkomsten € 29205,00 € 21700,00 € 24000,00
totale inkomsten € 601266,00 € 589236,00 € 592269,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 155171,00 € 201618,00 € 158000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 206857,00 € 175477,00 € 183000,00
Diaconale uitgaven € 99141,00 € 95739,00 € 90000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 37497,00 € 32139,00 € 0,00
Rente en overige uitgaven € 105791,00 € 84871,00 € 126269,00
totale lasten € 604457,00 € 589844,00 € 557269,00
per saldo € -3191,00 € -608,00 € 35000,00

Gereformeerde Gemeente Dordrecht

FINANCIEEL VERSLAG 2019

Samenvatting van het totaal van de inkomsten

Zoals uit onderstaande opstelling blijkt is er in 2019 door de gemeente in totaal
€ 567.536 bijeengebracht. Dit bedrag is exclusief ontvangen rente en overige opbrengsten en kan als volgt worden gespecificeerd en met de twee voorgaande verslagjaren worden vergeleken.

2019

2018

2017

- Kerk (exclusief bijzondere doelcollecten)

€220.155,00

€199.115,62

€200.153,00

- Bouwfonds

€181.151,00

€189.083,14

€176.369,00

- Diaconie (exclusief bijzondere doelcollecten)

€90.544,00

€87.693,87

€90.153,00

- Zending (inclusief de diaconale kerstcollecte)

€43.547,00

€58.672,13

€52.688,00

Sub - totaal

€535.397,00

€534.564,76

€519.363,00

- Afgedragen doelcollecten en giften via de Kerk

€32.139,00

€37.496,51

€35.176,00

TOTAAL BIJEENGEBRACHT

€567.536,00

€572.061,27

€554.539,00

Rekening van baten en lasten over 2019 van kerk (inclusief bouwfonds) (bladzijde 5 en 6)

Resultaat

Het VOORDELIG resultaat over 2019 bedraagt :€39.585

Het VOORDELIG resultaat over 2018 bedroeg:€44.844

De middelen worden als volgt verdeeld:

  1. € 35.000 te doteren aan de bestemmingsreserve..
  2. € 4.585 toe te voegen aan het eigen vermogen.

Baten

Het totaal van de baten (inclusief rentebaten en overige inkomsten) komt in 2019 uit op
€ 422.745 tegen € 416.466 in 2018. Per saldo € 6.279 meer inkomsten voor kerk en bouwfonds, zijn als volgt globaal gespecificeerd:

- Lagere opbrengsten Bouwfonds€ -7.935

- Hogere opbrengst collecten kerk €+ 33.763
- Minder giften kerk€- 12.724

- Overige minderopbrengsten€-6.047

- Hogere overige kosten€-781

De lasten hebben in 2019 totaal € 418.160 bedragen (2018 € 411.622). Per saldo
€ 6.538 hogere lasten t.w.:

Hogere personeelslasten €36.208 +/+

Hogere algemene kosten €10.241+/+

Lagere huisvestingslasten€11.903 -/-

Lagere rentelasten€ 3.530 -/-

Lagere dotatie OHF€ 20.000 -/-

Lagere dotatie bestemmingsreserve €5.000-/-

Hogere afschrijving op de activa€524+/+

BALANS (bladzijde 6 t/m 9)

Hier wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen.

Na de jaarlijkse vaste en extra afschrijving op kerk, pastorie en zalen van € 88.000 en van
€ 11.000 op het kerkorgel bedragen de boekwaarden per 31 december 2019 respectievelijk
€ 589.979 en € 165.000 en geeft een totaal van € 754.979. Er zijn in 2019 enkele investeringen gedaan

(€ 12.774) welke zijn ondergebracht onder inventaris en waarover € 524 is afgeschreven waardoor de boekwaarde op 31 december 2019 € 12.249 bedraagt.

Met betrekking tot de leningen is er € 36.000 afgelost op de lening bij het Grootboek en zijn ervoor per saldo € 14.000 aan leningen opgevraagd en voor € 12.500 aan vrijgevallen lening als gift geschonken. Het saldo van de nog terug te betalen leningen bedraagt per ultimo 2019 € 564.311 (2018 € 623.525). Het gemiddelde rentepercentage bedraagt 1,09%. De rentelasten bedroegen over 2019 € 6.135 (2018 € 9.594).

De bestemmingsreserve op de balans is bedoeld om de aanloopkosten van een pastoraal werker te financieren. Indien het mogelijk blijkt deze kosten in de lopende exploitatie te kunnen opbrengen, zal het bestemd kunnen worden voor andere pastorale doelen als bijvoorbeeld evangelisatie.

FONDSEN (bladzijde 12)

Onderhoudsfonds

Aan het onderhoudsfonds is € 81.765 onttrokken en er is opnieuw een dotatie conform de onderhoudsbegroting (€ 30.000) (zie specificatie blz. 12). De omvang van het fonds bedraagt momenteel:

€ 266.272

Orgelfonds

Het orgelfonds is bedoeld om in de toekomst kosten van groot - onderhoud aan het kerkorgel te kunnen opvangen. De omvang van het fonds bedraagt momenteel € 25.532

Diaconie (bladzijde 14 en 15)

Samenvatting

In 2019 is evenals in 2018 meer uitgegeven dan ontvangen. De ontvangsten hebben in totaal€ 90.544 bedragen (zie het bedrag bij A). Uitgegeven is een totaalbedrag van € 95.739 (zie het bedrag bij B).

Het NADELIG-saldo over 2019 bedraagt derhalve € 5.195 (2018 NADELIG € 8.034). Dit nadelig saldo is ten laste van de reserve gebracht. Die bedraagt nu € 215.737 (was € 220.931). Dat is afgerond € 140 per (doop)lid). Voor een gemeente van onze grootte wordt dit voldoende geacht. Ook wordt daarmede voldaan aan de norm die door het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zaken wordt geadviseerd.

Baten

Aan collecten en giften is in 2019 € 89.844 ontvangen tegen € 87.694 in 2018. Een voordelig verschil dus van € 2.150. Aan giften is € 1.804 meer ontvangen. En aan collecteopbrengsten € 346

In 2019 is weliswaar de gebruikelijke jaarlijkse diaconale collecte voor de Zending gehouden op de 1e Kerstdag, maar het administratief niet gelukt de opbrengst en afdracht nog in 2019 te verantwoorden. Dat wordt 2020.

Lasten

In 2019 is € 95.739 uitgegeven. Dat is hetzelfde niveau als in 2018. Wel hebben zich onderlinge verschuivingen voorgedaan. Wij noemen de belangrijkste.

Er is € 5.600 MINDER uitgegeven aan financiële ondersteuning binnen de eigen gemeente. In 2019is € 25.500 bijgedragen en in 2018 € 31.100. Zoals bekend zijn de redenen waarom op de Diaconie een beroep wordt gedaan altijd moeilijk voorspelbaar en zijn die ook steeds weer van uiteenlopende aard. Deze uitgaven wisselen dan ook van jaar tot jaar. Voorts is de bijdrage aan Helpende handen € 2.500 LAGER uitgevallen. Dat komt omdat er in 2018 een extra eindejaar gift is gegeven. In 2019 was daar minder aanleiding voor.

De verzoeken om financiële steun binnen de kring van onze gemeenten (Deputaatschappen Jaarrekeningen) en door vele Liefdadigheidsinstellingen zijn in 2019 daarentegen sterk toegenomen. De Diaconie had - mede gelet op onze gunstige financiële positie – van harte vrijmoedigheid om daar positief op te reageren. Aan extra financiële steun aan Liefdadigheidsinstellingen en hulporganisaties is ten opzichte van 2018 ongeveer € 2.200 MEER uitgegeven.

Aan het Deputaatschap Bijzondere Noden zijn in 2019 (extra) giften gegeven tot een totaalbedrag van € 13.500 (tegen € 6.100 in 2018). Dat is afgerond € 7.400 MEER. Extra bijdragen zijn onder meer gegeven voor Lesbos, Syrië, Moldavië, Albanië en de gaarkeuken in Oekraïne.

ZENDING (bladzijde 16 en 17)

Baten

In 2019 is voor de zending € 43.357 ontvangen (2018 € 58.672) (inclusief de afdracht van de verkoopopbrengst van “Lioba” van € 12.000). Aan giften is in 2019 binnengekomen € 10.770 (2018

€ 14.330) Er hebben enkele verschuivingen voorgedaan, die verder niet om een nadere toelichting vragen.

Lasten

Aan het Deputaatschap voor de zending is in € 2019 € 48.666 afgedragen.

EVANGELISATIE (bladzijde 18)

Baten
De ontvangsten hebben in 2019 € 8.899 bedragen (in 2018 € 7.109).

Lasten
In 2019 zijn er uitgaven gedaan tot een bedrag van ruim € 6.687 (2018 € 7.673).

KERKNIEUWS (bladzijde 19)

Jaargang 2018/2019 werd afgesloten met een nadelig saldo van € 682,00 (2017/2018 € 2.793 nadelig). Zoals bekend wordt het exploitatiesaldo van het Kerknieuws jaarlijks verrekend met de exploitatie van de kerk. Het nadelig saldo wordt steeds kleiner en nadert het break even point.

BEGROTING 2020 (bladzijde 20)

De begroting 2020 is ter kennisneming bijgevoegd en sluit vooralsnog met een batig saldo van € 12.300. Aan de hand van de dan gerealiseerde cijfers zullen besluiten genomen worden over de bestemming ervan.

Afdracht deputaatschappen

Alle gemeenten binnen ons kerkverband dragen bij aan de overkoepelende kosten die er gemaakt worden. Deze bijdragen, per lid en dooplid worden vastgesteld door de generale synode.


Overzicht van vastgestelde bedragen aan onze landelijke organisaties

Landelijke organisatie

Bedrag per(doop)lid

Afdracht GG Dordrecht

CGO

€1,00

Deputaatschap DMZ

€5,00

Deputaatschap Emerituskas

€ 10,00

Deputaatschap Kerk, Gezin, Jeugd en onderwijs

€1,00

Jeugdbond

€3,25

Totaal landelijke afdracht

€ 22.026,00

Doelcollecten

€ 32.139,00

Totale afdracht

€ 54.165,00

Naast deze vast bijdragen per lid en dooplid zijn er vanuit de Generale Synode afspraken gemaakt dat er voor onderstaande doelen worden gecollecteerd;

Deputaatschap Bijbelverspreiding: Een collecte per jaar

Deputaatschap Bijzondere Noden: Een collecte per jaar en in voorkomende situaties noodcollecte

Deputaatschap Evangelisatie: Twee collecten per jaar

Deputaatschap Israël: Een collecte per jaar

Deputaatschap Kerkbouw: Een collecte per jaar

Deputaatschap ZGG: Twee collecten per jaar (Pinksteren en najaar)

Theologische school: Twee collecten per jaar

De verschillende doelen worden vaak in delen bijeengebracht. Een collecte moet vaak worden aangevuld tot het normbedrag.

SLOT

Namens de kerkenraad zeggen wij u, na de Heere, voor de grote betrokkenheid en financiële bijdragen allen heel hartelijk dank!

Aan al onze financiële verplichtingen kon ruimschoots worden voldaan, hebben we onze schuld verder kunnen afbouwen en waren er middelen om hulp te bieden en nood te lenigen. De Heere geve ook in het toekomende Zijn rijke gunst en zegen!

Dordrecht, 31 augustus 2020. De quaestors.

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 31-08-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 25-08-2020