ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te DORDRECHT (Julianakerk)

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 15 ouderlingen en 8 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te DORDRECHT (Julianakerk) vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2017 is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Mauritsweg 286 in Dordrecht. gehouden, zowel op zon- en feestdagen, bid- en dankdagen als gedurende weekdiensten. Daarin gemeente zevenmaal een beroep uitgebracht, maar tot nu toe tevergeefs. geweest: ds. B. Labee, ds. J. van Rijswijk, ds. G.W.S. Mulder, ds. P.G. Heijkamp en ds. D.W. Tuinier. Het ledental van de gemeente bleef redelijk stabiel, het steeg van 1509 naar 1516, bestaande uit worden gedoopt. Helaas onttrokken zich ook 8 (doop)leden aan onze gemeente. 11 leden verwisselden het tijdelijke met het eeuwige. 350 huisbezoeken gedaan, behorend tot de kern van het pastorale werk in de gemeente. Verder werd financiële ondersteuning geboden aan het werk van de diverse deputaatschappen, landelijke stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 10 verenigingen actief en verleende vrijwilligers hulp op diverse terreinen binnen de gemeente.

De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven.
Verder werd financiële ondersteuning geboden aan het werk van de diverse deputaatschappen, landelijke stichtingen en liefdadigheidsinstellingen die actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook 10 verenigingen actief en verleende vrijwilligers hulp op diverse terreinen binnen de gemeente.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” (inclusief het Bouwfonds, de zendingscommissie, de evangelisatiecommissie) als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw en de pastorie (onderhoud, energie, schoonmaak, rente, afschrijving, etc.) en het traktement voor de predikant en het salaris voor de koster (beide inclusief sociale lasten). Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 zullen afwijken van de baten en lasten in 2017.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 560,15 € 554539,00 € 574093,00
Rente en overige inkomsten € 27945,00 € 23496,00 € 27500,00
totale inkomsten € 28505,15 € 578035,00 € 601593,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 182997,00 € 143414,00 € 207000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 195533,00 € 207632,00 € 156000,00
Diaconale uitgaven € 92243,00 € 84579,00 € 80000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 28348,00 € 35176,00 € 0,00
Rente en overige uitgaven € 128939,00 € 65987,00 € 141093,00
totale lasten € 628060,00 € 536788,00 € 584093,00
per saldo € -599554,85 € 41247,00 € 17500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 26-06-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 16-04-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 20-04-2018