ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Wageningen

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 1 predikant, 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Wageningen vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

De Heere Jezus wijst er in de Bergrede op dat schatten op de aarde kunnen bederven of gestolen worden. Hij roept op schatten in de hemel te vergaderen. Daar is het veilig. Vervolgens houdt Hij ons de spiegel voor: “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” (Matt. 6: 21) Als de Heere onze schat is dan is ons hart dichtbij Hem. Dan kunnen we onze dag niet beginnen, doorkomen of afronden als we Hem niet ontmoet hebben. We lezen hieronder dat ons aardse leven eindigt. Thomas Boston zegt dat als ons hart in de hemel is, we er later zeker zullen komen. Als dat niet het geval is, wacht ons een eeuwig verderf en pijn. In de prediking klonk het nog: “Zie het Lam Gods”, om in Christus met God verzoend te worden. Zonder verhindering mocht in 2019 op alle zondagen en kerkelijke feestdagen Gods Woord door onze dominee verkondigd worden. Er zijn dit jaar geen huwelijken bevestigd in onze gemeente. De sacramenten werden bediend: dertien kinderen werden gedoopt en het Heilig Avondmaal is driemaal aangericht. Zevenmaal ging het Woord open in rouwsamenkomsten. Er zijn 157 doopleden (vanaf 12 jaar). Tot 18 jaar worden de catechisaties trouw bezocht, daarboven is dit niet steeds zo. Het is een zorg van ouders en kerkenraad dat deze jongeren wegzwerven. Waarheen? Negen jongeren, waarvan 8 uit onze eigen gemeente en 1 uit Aalburg, volgen de belijdeniscatechisatie. Eén van onze catechisanten volgt in Dordrecht de belijdeniscatechisatie. Op paasdag, legden vijf jongeren belijdenis des geloofs af in onze gemeente, één persoon van elders. Er zijn zes gemeenteavonden gehouden over de Dordtse Leerregels. Het ambtelijke werk in de gemeente is intensief. Jonge mensen, huwelijken en gezinnen en ouderen worden bezocht. Er zijn veel mensen langdurig en ernstig ziek. Het is een groot voorrecht als men aan ambtsdragers zijn of haar zorgen wil toevertrouwen. De kerkenraad waardeert deze openheid en het vertrouwen dat eruit spreekt. Onze dominee ervaart dat hij midden in de gemeente mag staan en gedragen wordt. De ouderlingen ondersteunen hem in huisbezoeken en ziekenbezoeken. De diakenen bezoeken degenen met financiële en maatschappelijke noden en mogen uitdelen met troostrijke redenen vanuit Gods Woord. De samenstelling van de kerkenraad is dit jaar niet gewijzigd. In de gemeenten mochten echtparen 25 (2), 40 (1), 50 (3), 60 (2) en 65 (2) jaar getrouwd zijn. De kosters hebben zich ingezet voor het goede verloop van de erediensten en het mogelijk maken van verenigingswerk en activiteiten in de kerk. De organisten hebben de gemeentezang begeleid. In de zomerperiode zijn oud-organisten twee zondagen bijgesprongen. Verder is elke maand de Kerkbode verschenen die een belangrijke functie in de gemeente vervult. Er zijn veel verenigingen en veel leidinggevenden en bestuursleden geven er hun krachten aan. De verenigingsactiviteiten, avonden met sprekers, contactmiddagen voor bejaarden en alleenstaanden, een gezamenlijk dagje uit en de kerstbijeenkomst met de kinderen binden samen. We noemen ook de activiteiten voor de kinderevangelisatie. De Heere zegene dit werk en alles wat gedaan wordt. Praktisch hebben ook velen de handen uit de mouwen gestoken. Er werden oliebollen gebakken voor een goed doel in Ethiopië. De bezorgers van de Paulus bezorgden ook informatie over degenen die actief zijn in het buitenland evenals periodieken van andere deputaatschappen. De vrijwilligers bij een Helpende Hand hebben in stilte veel goed werk gedaan in de gemeente. De EHBO-ers en BHV-ers zijn in de gemeente ook actief. De interieurverzorgsters zorgen voor het schoonhouden van onze kerk, op zondag passen medewerkers voor crèche op de kleinsten, terwijl buiten parkeerwachten surveilleren. Velen weten de bibliotheek te vinden. De kerkenraad is ieder erkentelijk voor de inzet. Maar vooral zijn we de Heere dank verschuldigd Die alles schonk en ons in onderlinge vrede en verbondenheid laat samenkomen.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 297300,00 € 294000,00 € 300000,00
Rente en overige inkomsten € 0,00 € 0,00 € 0,00
totale inkomsten € 297300,00 € 294000,00 € 300000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 96700,00 € 98600,00 € 98000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 85700,00 € 106300,00 € 99000,00
Diaconale uitgaven € 29100,00 € 39800,00 € 35000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 27400,00 € 25900,00 € 25000,00
Rente en overige uitgaven € 8800,00 € 6700,00 € 7500,00
totale lasten € 247700,00 € 277300,00 € 264500,00
per saldo € 49600,00 € 16700,00 € 35500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 07-05-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 02-03-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 02-03-2020