ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Westzaan

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Westzaan vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Ook in het jaar 2019 is de gemeente elke zondag 2 keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de J.J. Allanstraat in Westzaan. Evenals tijdens de christelijke feestdagen. Ds. M. Joosse bediende het Woord met de biddag, terwijl ds. E. Bakker met de dankdag bij ons voorging. De consulent van de gemeente, ds. G. Heijkamp, ging met een zekere regelmaat voor in de bediening van Woord en Sacrament. Veertien keer ging er tijdens één dienst op Gods dag een predikant of student uit ons kerkverband bij ons voor. Daarnaast werden er 14 weekbeurten gehouden met een voorganger.Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 2 maal het Heilig Avondmaal bediend. Al in januari werden we geconfronteerd met het onherroepelijke van de dood door het sterven van een gemeentelid. Twee gemeenteleden traden in het huwelijk en vestigden zich na hun huwelijk in een andere gemeente. Daarnaast kwamen enkele (doop)leden tot onze gemeente over; anderen daarentegen verlieten de gemeente. Na plussen en minnen komt op 31 december het aantal doopleden uit op 42 en het ledental op 53, samen 95. Hierbij moet worden opgemerkt dat de doopleden pas meegeteld worden in het jaar van dopen. De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit 3 ouderlingen en 2 diakenen. De kerkenraad vergaderde 11 keer. Tijdens de manslidmatenvergadering werd in 2019 geen beroep uitgebracht. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse Deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Binnen de gemeente zijn ook een jeugdclub, jeugdvereniging en een Bijbelkring actief. Ook mochten de vrijwilligers van orgelspel, onderhoud en koster weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Ook andere zaken mochten hun voortgang hebben. De renovatie van woning vroeg dit jaar veel aandacht. Er is een daadwerkelijk begin gemaakt met de renovatie. Gelukkig hebben we vele giften uit zustergemeenten mogen ontvangen. Ook de zeer gewaardeerde fondswerving o.l.v. de Renovatiecommissie heeft dit jaar gelukkig niet stil gestaan.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Voor 2020 zullen de inkomsten voor het Renovatiefonds achter blijven ten opzichte van dit jaar. We verwachten minder giften uit zustergemeenten te ontvangen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.] als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De post ' uitgaven ter onderhouding van de eredienst' bestaat onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 60699,00 € 138870,00 € 120000,00
Rente en overige inkomsten € 4122,00 € 3754,00 € 3750,00
totale inkomsten € 64821,00 € 142624,00 € 123750,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 6773,00 € 8820,00 € 10000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 91328,00 € 177098,00 € 200000,00
Diaconale uitgaven € 7360,00 € 9426,00 € 10000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 6187,00 € 6147,00 € 5500,00
Rente en overige uitgaven € 0,00 € 4722,00 € 5000,00
totale lasten € 111648,00 € 206213,00 € 230500,00
per saldo € -46827,00 € -63589,00 € -106750,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 25-08-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 26-02-2020