ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Westzaan

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 2 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Westzaan vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Ook in het jaar 2018 is de gemeente elke zondag 2 keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de J.J. Allanstraat in Westzaan. Evenals tijdens de christelijke feestdagen. Op de bid- en dankdag gingen respectievelijk ds. M. Karens en ds. D. de Wit twee keer voor. De consulent van de gemeente, ds. G. Heijkamp, ging met een zekere regelmaat voor in de bediening van Woord en Sacrament. Ook diverse andere predikanten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is 2 maal het Heilig Avondmaal bediend. Een 2-tal sterfgevallen bepaalde ons bij de broosheid van het leven. Twee gemeenteleden traden in het huwelijk en vestigden zich na hun huwelijk in een andere gemeente. Daarnaast kwamen enkele (doop)leden tot onze gemeente over; anderen daarentegen verlieten de gemeente. Na plussen en minnen komt op 31 december het aantal doopleden uit op 39 en het ledental op 56, samen 95. Hierbij moet worden opgemerkt dat de doopleden pas meegeteld worden in het jaar van dopen. De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond per 31 december 2018 uit 3 ouderlingen en 2 diakenen. De kerkenraad vergaderde 13 keer. Tijdens de manslidmatenvergadering werd in 2018 geen beroep uitgebracht. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden. De diaconie heeft diverse leden bijstand mogen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel mogen bijdragen aan het werk van de diverse Deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Binnen de gemeente zijn ook een jeugdclub, jeugdvereniging en een Bijbelkring actief. Ook mochten de vrijwilligers van orgelspel, onderhoud en koster weer hun gewaardeerde diensten verlenen binnen de gemeente. Ook andere zaken mochten hun voortgang hebben. De nadruk viel dit jaar op de perikelen rond de renovatie van kerk en woning. De voorgevel van de kerk is helemaal opgeknapt. De woning is met hulp van de vele vrijwilligers zo goed als helemaal gestript en klaar voor de renovatie. Ook daarmee is een begin gemaakt. De fondswerving op het geheel te kunnen bekostigen gaat gestaag door o.l.v. de Renovatiecommissie.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Ook voor 2019 verwachten we een afwijkende staat van de baten en lasten als gevolg van het groot onderhoud. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” [inclusief zendingscommissie, (jeugd)verenigingen, bibliotheek, etc.] als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De post ' uitgaven ter onderhouding van de eredienst' bestaat onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak, etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 70842,00 € 60699,00 € 65000,00
Rente en overige inkomsten € 5250,00 € 4122,00 € 4000,00
totale inkomsten € 76092,00 € 64821,00 € 69000,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 9217,00 € 6773,00 € 10000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 9723,00 € 91328,00 € 100000,00
Diaconale uitgaven € 11754,00 € 7360,00 € 10000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 7311,00 € 6187,00 € 5500,00
Rente en overige uitgaven € 7749,00 € 0,00 € 0,00
totale lasten € 45754,00 € 111648,00 € 125500,00
per saldo € 30338,00 € -46827,00 € -56500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 25-08-2016
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 08-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 27-02-2019