ANBI gegevens 2019

Naam

Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 3 ouderlingen en 4 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2019 is de gemeente elke zondag tweemaal samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Hoofdstraat 73 in Leiderdorp. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse bid- en dankdag, op oudejaarsavond, nieuwjaarsmorgen en met enige regelmaat ook doordeweeks mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. Ds. G.J.N. Moens was als consulent aan de gemeente verbonden. Hij mocht verschillende malen in het midden van de gemeente voorgaan. Verder hebben diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is tweemaal het Heilig Avondmaal bediend, terwijl de Heilige Doop aan vijf kinderen van de gemeente werd bediend. In 2019 is er geen huwelijk onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad bevestigd, wel waren er twee kerkelijke huwelijksbevestigingen van gemeenteleden in zustergemeenten.

Op 31 december 2019 bedroeg het ledenaantal 326 (200 leden en 126 doopleden). Dat was een vermindering van 36 (doop)leden ten opzichte van 2018. In het achterliggende jaar werden vijf kinderen geboren; vier leden ontvielen ons door de dood. De gemeente is vacant, het ambt van predikant wordt in ons midden al ruim twintig jaar gemist. De kerkenraad bestond per 31 december 2019 uit zeven leden: drie ouderlingen en vier diakenen. De kerkenraad vergaderde maandelijks, met uitzondering van de maand juli. Daarnaast zijn vijf mansledenvergaderingen gehouden ter verkiezing van ambtsdragers en/of om het beroepingswerk ter hand te nemen. Er werden vijf beroepen uitgebracht, te weten op ds. H. Brons, ds. W. Visscher, kandidaat G.P. van Nieuw Amerongen, Ds. H.A. van Zetten en ds. C. van Ruitenburg. Geen van hen had de vrijmoedigheid om het beroep aan te nemen.

De leden van de kerkenraad legden huisbezoeken af en bezochten zieken, ouderen en andere leden in moeilijke omstandigheden. Jongeren van twaalf jaar en ouder ontvingen catechetisch onderwijs. De ouderlingen verzorgden de lessen voor verschillende groepen. De twaalf-, dertien- en veertienjarige catechisanten ontvingen onderwijs uit het bekende vragenboekje van ds. A. Hellenbroek. Met de vijftien-, zestien- en zeventienjarigen werd de Heidelbergse Catechismus behandeld. In de oudste groep is in de tweede helft van seizoen 2018-2019 de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) behandeld, terwijl tijdens de eerste helft van het seizoen 2019-2020 de Dordtse Leerregels zijn doorgenomen. Drie jonge mensen legden belijdenis van het geloof af.

De diaconie heeft diverse leden bijstand kunnen verlenen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel bijgedragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard.

Binnen de gemeente waren verschillende verenigingen en commissies actief. Ook hebben veel vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verleend binnen de gemeente, onder meer voor ‘Met hart en hand’ (Vrijwillig Kerkelijke Thuishulp). Kerkelijke berichten van onze gemeente worden opgenomen in het kerkblad van de classis Amsterdam, dat eens per twee weken verschijnt. Tweemaal per jaar verschijnt KerkVenster, een uitgave bedoeld voor de leden van de gemeente.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen, terwijl de kolom ‘Begroting 2019’ inzicht geeft in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de ‘Kerk’ als de ‘Diaconie’. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan uit vergoedingen voor de predikanten en vrijwilligers.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2018 Realisatie 2019 Begroting 2019
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 102421,00 € 99905,00 € 100000,00
Rente en overige inkomsten € 281182,00 € 22810,00 € 21250,00
totale inkomsten € 383603,00 € 122715,00 € 121250,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 25175,00 € 24762,00 € 27000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 37634,00 € 52214,00 € 56800,00
Diaconale uitgaven € 13665,00 € 16170,00 € 11500,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 14384,00 € 12991,00 € 15000,00
Rente en overige uitgaven € 54203,00 € 42673,00 € 25600,00
totale lasten € 145061,00 € 148810,00 € 135900,00
per saldo € 238542,00 € -26095,00 € -14650,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-12-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 01-04-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 08-12-2015