ANBI gegevens 2017

Naam

Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 5 ouderlingen en 5 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Leiderdorp vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar is de gemeente elke zondag twee keer samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Hoofdstraat 73 in Leiderdorp. Ook tijdens de christelijke feestdagen, op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond, Nieuwjaarsmorgen en doordeweekse diensten hadden de kerkdiensten hun voortgang. De consulent van onze gemeente was ds. G.J.N. Moens. Ds. J.S. van der Net was hulpconsulent en ging regelmatig bij ons voor in de kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten. Ook diverse andere predikanten en studenten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is tweemaal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop bediend aan in totaal zeven kinderen. Het totaal aantal leden was per ultimo 2017 395 (bestaande uit 254 leden en 141 doopleden. De gemeente heeft geen eigen predikant; de kerkenraad bestond per 31 december 2017 uit tien leden: vijf ouderlingen (w.v. 1 vacature) en vijf diakenen. De kerkenraad vergaderde tien keer. In 2017 zijn vijf beroepen uitgebracht op een predikant of kandidaat. Geen van hen heeft het beroep van onze gemeente aangenomen. De jeugd van de gemeente kreeg in het verslagjaar weer catechetisch onderwijs. De huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden zijn ook dit jaar afgelegd.. De diaconie heeft diverse leden bijstand kunnen verschaffen bij financiële moeilijkheden in hun privé- of gezinsleven. Verder heeft de gemeente financieel bijgedragen aan het werk van de diverse deputaatschappen en landelijke stichtingen die binnen ons kerkverband actief zijn met hulpverlening van diverse aard. Verder waren binnen de gemeente ook diverse verenigingen en commissies actief. Ook hebben veel vrijwilligers weer hun gewaardeerde diensten verleend binnen de gemeente. Onze gemeente neemt deel aan het kerkblad van de classis Amsterdam dat om de week verschijnt. Tweemaal per jaar verschijnt de plaatselijke uitgave KerkVenster.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Afgezien van een incidentele post - verkoop woning ad € 301.044 euro - wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld. De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan uit vergoedingen voor de predikanten en vrijwilligers.</p>

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 273769,00 € 119608,00 € 119608,00
Rente en overige inkomsten € 23146,00 € 319439,00 € 319439,00
totale inkomsten € 296915,00 € 439047,00 € 439047,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 35185,00 € 28195,00 € 28195,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 17768,00 € 50415,00 € 50415,00
Diaconale uitgaven € 14088,00 € 12247,00 € 12247,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 18041,00 € 14545,00 € 14545,00
Rente en overige uitgaven € 55953,00 € 29435,00 € 29435,00
totale lasten € 141035,00 € 134837,00 € 134837,00
per saldo € 155880,00 € 304210,00 € 304210,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 09-12-2015
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 19-04-2018
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 08-12-2015