ANBI gegevens 2018

Naam

Gereformeerde Gemeente te Amsterdam

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad, die wordt gevormd door predikant, ouderlingen en diakenen. Deze ambtsdragers zijn daartoe gekozen door en uit de plaatselijke gemeente. De kerkenraad telt 4 ouderlingen en 3 diakenen.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan kerkenraadsleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. Aan predikanten wordt voor hun niet-bestuurlijke werkzaamheden binnen de gemeente waarvan zij predikant zijn een passend traktement en eventueel vrije bewoning van de pastorie verstrekt.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Gereformeerde Gemeente te Amsterdam vormt tezamen met de overige Gereformeerde Gemeenten een kerkformatie die overeenkomstig haar belijden een openbaring is van de ene heilige, algemene Christelijke Kerk. De grondslag voor deze belijdenis is de Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicéa en de geloofsbelijdenis van Athanásius, alsook de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels.

In de belijdenisgeschriften geeft de kerk uitdrukking aan wat zij gelooft op grond van de Bijbel als het onfeilbare en geïnspireerde Woord van God. Dit Woord Gods is volgens het besluit van de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, getrouwelijk uit de oorspronkelijke talen in de Nederlandse taal overgezet. Aan deze Statenvertaling, met de daaraan ten grondslag liggende vertaaluitgangspunten, wenst zij onvoorwaardelijk vast te houden.

Verslag activiteiten

Gedurende het verslagjaar 2018 is de gemeente elke zondag twee keer en enkele malen ook door de week samengekomen in een openbare eredienst in haar kerkgebouw aan de Melkweg 16 in Amsterdam. Ook tijdens de christelijke feestdagen, alsmede op de jaarlijkse biddag, dankdag en op Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen mochten de kerkdiensten hun voortgang hebben. De consulent ds. A. Vermeij sprak op de biddag en heeft tweemaal het Avondmaal bediend. Op dankdag was een gastpredikant in ons midden. Op tweede paasdag en tweede pinksterdag is samen met de bezoekers van de evangelisatiepost "Bij Simon de Looier"een evangelisatiedienst gehouden, waarin evangelist J. Krijgsman een toespraak hield, Ook diverse andere predikanten/studenten uit ons kerkverband hebben predikbeurten vervuld in de gemeente. In totaal hadden wij 52 diensten, waarin een predikant voorging. Tijdens de overige kerkdiensten ging één van de ouderlingen voor tijdens een leesdienst. In het verslagjaar is twee maal het Heilig Avondmaal bediend, en werd de Heilige Doop tweemaal bediend. Er werd in 2018 geen huwelijk kerkelijk bevestigd in het midden van de gemeente. Twee rouwdiensten werden gehouden, waarin ds. A. Vermeij voorging. Het totaal aantal leden daalde van 104 tot 101 per ultimo 2018 bestaande uit 67 leden en 34 doopleden. De gemeente is vacant; de kerkenraad bestond 31 december 2018 uit geen predikant, drie ouderlingen, een ouderling met bijzondere opdracht, evangelist J. Krijgsman en drie diakenen. De kerkenraad vergaderde tien keer. Tijdens een mansledenvergadering werd in 2018 geen beroep uitgebracht. Het catechetisch onderwijs aan de jeugd van de gemeente mocht in het verslagjaar zijn voortgang hebben, evenals de huisbezoeken en de bezoeken aan zieken, bejaarden en andere leden in moeilijke omstandigheden.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 ongeveer hetzelfde beeld zullen vertonen als die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen” van de plaatselijke gemeente, zowel van de “Kerk” inclusief de diverse verenigingen als de “Diaconie”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op kasbasis/op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen van gemeenteleden bestaan uit de ontvangen collectegelden, zowel in de vorm van contant geld als in de vorm van collectebonnen, giften en (eventuele) legaten. De uitgaven ter onderhouding van de eredienst bestaan onder meer uit de lasten die samenhangen met het kerkgebouw (onderhoud, energie, schoonmaak etc.) en de vergoedingen voor de predikanten.

Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2018
Baten
Bijdragen van gemeenteleden € 38300,00 € 38600,00 € 37000,00
Rente en overige inkomsten € 10300,00 € 7300,00 € 7500,00
totale inkomsten € 48600,00 € 45900,00 € 44500,00
Lasten
Uitgaven ter onderhouding van de eredienst € 19300,00 € 17000,00 € 18000,00
Lasten kerkelijke gebouwen € 2550,00 € 2700,00 € 3000,00
Diaconale uitgaven € 2850,00 € 5400,00 € 3000,00
Afdrachten en giften aan deputaatschappen e.d. € 6300,00 € 14100,00 € 12000,00
Rente en overige uitgaven € 5500,00 € 4900,00 € 5000,00
totale lasten € 36500,00 € 44100,00 € 41000,00
per saldo € 12100,00 € 1800,00 € 3500,00

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 25-08-2017
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 28-03-2019
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 20-02-2019