ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten.

Organisatie: Stichting voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten.

Fiscaal nummer (RSIN)

820967257 (groepsbeschikking kerkverband Gereformeerde Gemeenten)

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@zgg.nl
www.zgg.nl

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 13 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 tweede voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester, 1 algemeen adjunct en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De doelstelling is het door generale synode van de Gereformeerde Gemeenten aan het deputaatschap gegeven mandaat dat thans als volgt luidt:

Zending is die arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten (Mattheüs 28:19, Markus 16:15, Lukas 24:47). 

Uitgangspunten: 

 • Als gemeenten ontstaan, dienen deze te worden gefundeerd op Gods Woord, in overeenstemming met de daarop gegronde belijdenisgeschriften. 
 • De in het kader van het zendingswerk te verrichten activiteiten dienen zich allereerst te richten op de Woordverkondiging en de daaruit voortvloeiende gemeentevormings- en toerustingsactiviteiten. De daaraan vaak onlosmakelijk verbonden diaconale activiteiten dienen de verkondiging van het Woord altijd te ondersteunen. Deze diaconale activiteiten kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met andere organisaties, waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan het deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden. 

Middelen: 

 1. Het zoeken en openen van zendingsterreinen. 
 2. Het formuleren van en het gestalte geven aan de zendingsdoelstelling op deze zendingsterreinen. 
 3. Het aanstellen, toerusten en uitzenden van predikanten en andere medewerkers. 
 4. Het, ten behoeve van het werk op de zendingsterreinen, op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, van de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals de formulieren van enigheid en de Westminster geschriften, en van lectuur die met de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften in overeenstemming is. 
 5. Het ondersteunen van zusterkerken in hun functioneren als gereformeerde kerken.  
 6. Het -in opdracht van de Generale Synode- onderhouden van de correspondentieband met zusterkerken die ontstaan zijn als vrucht op het zendingswerk, dit in overleg met het deputaatschap Buitenlandse Kerken. 
 7. Ondersteunen of faciliteren van theologische opleidingen die van belang zijn voor het realiseren van de zendingsdoelstelling.  
 8. Het aangaan van relaties met andere kerken en organisaties voor zover die principieel verantwoord en dienstbaar zijn aan het verwezenlijken van de doelstelling. 
 9. Het stimuleren van bezinning op en het wekken van belangstelling voor het zendingswerk. 
 10. Het verwerven van inkomsten. 
 11. Alle andere wettige middelen. 

 

Verslag activiteiten

Een verslag van de activiteiten van de zending (ZGG) is te vinden op de website van ZGG. Het verslag van 2018 is via onderstaande link te raadplegen.

https://zgg.nl/anbi-informatie

 

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en legaten.

In het jaarverslag zijn verdere specificaties van baten en lasten opgenomen.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

   

Realisatie 2017

 

€ x 1.000

 

€ x 1.000

   

€ x 1.000

BATEN

         

 

Baten uit fondsenwerving

3.586

 

3.620

   

3.311

Baten van verbonden organisaties

135

 

56

   

30

Baten uit levering verkoopmaterialen

52

 

40

 

 

40

Financiële baten en lasten

80

 

90

 

 

99

Totaal baten:

3.853

 

3.806

   

3.480

           

 

LASTEN

         

 

Kosten zendingsarbeid buiten Nederland

2.856

 

3.380

   

2.796

Kosten voorlichting aan gemeenten

249

 

246

   

251

Kosten van fondsenwerving

76

 

98

   

94

Kosten van beheer- en administratie

313

 

281

   

282

Overige lasten

-1

 

 

 

 

-15

Totaal lasten:

3.493

 

4.005

   

3.408

           

 

Saldo

360

 

- 199

   

72

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 26 september 2020 Vergadering classis Amsterdam te Lisse. Aanvang: 10.00 uur.
wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
Alle agenda items

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).