ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten.

Organisatie: Stichting voor de Zending der Gereformeerde Gemeenten.

Fiscaal nummer (RSIN)

820967257 (groepsbeschikking kerkverband Gereformeerde Gemeenten)

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@zgg.nl
www.zgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 12 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 tweede voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester, 1 algemeen adjunct en 8 overige leden

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De doelstelling is het door generale synode van de Gereformeerde Gemeenten aan het deputaatschap gegeven mandaat dat thans als volgt luidt:

Zending is die arbeid van de kerk onder de niet-gekerstende volken, die in Woord en daad gestalte geeft aan Christus’ opdracht aan Zijn Kerk, opdat onder Zijn zegen en tot eer van Zijn Naam daar Zijn Koninkrijk mag komen en openbaar zal worden in zelfstandige gemeenten.

Middelen:

 • Het zoeken en openen van zendingsterreinen.
 • Het formuleren van en het gestalte geven aan de zendingsdoelstelling voor de verschillende zendingsvelden.
 • Het aanstellen, toerusten en uitzenden van predikanten en andere medewerkers.
 • Het, ten behoeve van het werk op de zendingsterreinen, op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, van de klassieke gereformeerde belijdenisgeschriften en van lectuur welke met de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften in overeenstemming is.
 • Het ondersteunen van kerken op zendingsvelden in personeel, materieel en financieel opzicht; het kan hier zowel kerken betreffen die uit het eigen zendingswerk voortgekomen zijn, alsook andere geestverwante kerken en organisaties.
 • Het -in opdracht van de Generale Synode- onderhouden van de correspondentieband met kerken, welke zijn ontstaan als vrucht op het zendingswerk.
 • Het aangaan van relaties met andere kerken en organisaties voor zover die principieel verantwoord en dienstbaar zijn aan het verwezenlijken van de doelstelling.
 • Het stimuleren van bezinning op en het wekken van belangstelling voor het zendingswerk.
 • Het uitgeven en verspreiden of het doen uitgeven en verspreiden van geschriften over de zending.
 • Het verwerven van inkomsten.
 • Alle andere wettige middelen.

Verslag activiteiten

Een verslag van de activiteiten van de zending (ZGG) is te vinden op de website van ZGG. Het verslag van 2017 is via onderstaande link te raadplegen.

https://zgg.nl/anbi-informatie

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten in 2018 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteldop basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en legaten.

In het onder 8. genoemde jaarverslag zijn verdere specificaties van baten en lasten opgenomen.


Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie2016

Realisatie 2017

Begroting 2017

€ x 1.000

€ x 1.000

€ x 1.000

BATEN

Baten uit fondsenwerving

Baten van verbonden organisaties

Baten uit levering verkoopmaterialen

3.391

0

0

3311

30

40

3365

35

45

Financiële baten en lasten

157

90

120

Totaal baten:

3.548

3480

3.565

LASTEN

Kosten zendingsarbeid buiten Nederland

2.589

2796

2.970

Kosten voorlichting aan gemeenten

232

251

242

Kosten van fondsenwerving

94

94

108

Kosten van beheer- en administratie

Overige lasten

260

0

282

-15

247

0

Totaal lasten:

3.184

3408

3.567

Per saldo: positief respectievelijk negatief saldo

364

472

- 364

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 7 november 2018 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
za 10 november 2018 Bondsdag van de bond van Mannenverenigingen. Tijd: 10.30 - 14.30 uur. Locatie: GG te Woerden.
za 10 november 2018 Classisvergadering classis Ridderkerk, te Ridderkerk. Aanvang 09.30 uur.
za 17 november 2018 Herdenking van de Nationale Synode te Dordrecht (1618 - 1619). Zie hiervoor ook de overige berichtgeving op deze website.
za 17 november 2018 Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de kinderevangelisatie, uitgaande van de gemeente Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid). Aanvang: 15.00 uur. Locatie: GG Barendrecht.
Alle agenda items

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.