ANBI gegevens 2017

Naam

Bond van Vrouwenverenigingen der Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

816590230

Contactgegevens

Adres: Kadijk 16
Postcode: 7396 NK
Plaats: Terwolde
Telefoon: (0571) 292010
E-mail: secretaresse@vrouwenbondgergem.nl
Website: www.vrouwenbondgergem.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Vrouwenbond der Gereformeerde Gemeenten wordt gevormd door op de Jaarvergadering gekozen leden (bij de Bond aangesloten vrouwenverenigingen) van de Gereformeerde Gemeenten.

Het bestuur van de Vrouwenbond bestaat uit elf bestuursleden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan bestuursleden geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

De Bond wil de onder punt 7 genoemde doelstellingen bereiken door:

a.

het houden van bondsdagen, besturendagen, regiodagen en –avonden;

b.

het publiceren van artikelen, bonds- en verenigingsnieuws ten behoeve van de vrouwenverenigingen;

c.

het uitgeven van brochures over diverse onderwerpen, gedichten en dergelijke;

d.

het adviseren bij het oprichten van vrouwenvereni­gingen;

e.

het organiseren van vakantieweken;

f.

het organiseren van activiteiten over diverse onderwerpen;

g.

alle overige wettige middelen, die de doelstelling van de Bond kunnen bevorderen en die niet in strijd zijn met artikel 2 van de Statuten.

Doelstelling

De Bond stelt zich ten doel:

a.

de behartiging van de belangen van de bij hem aangesloten verenigingen en het richting geven aan de plaatselijke verenigingen bij het uitwerken van zijn doelstellingen;

b.

het bevorderen van het contact tussen de bij hem aangesloten verenigingen;

c.

het stimuleren van het oprichten van nieuwe vrouwenverenigingen;

d.

het aandacht geven aan mensen met een beperking en ouderen (zie artikel 4 sub e);

e.

het aandacht geven aan diverse onderwerpen.

Verslag activiteiten

Er zijn 131 vrouwenverenigingen aangesloten, deze hebben gezamenlijk 4998 leden.

a. In 2017 organiseerde de Vrouwenbond een Bondsdag, een Besturendag, vier Regiobijeenkomsten en een Jaarvergadering.

b. Het Lectuurfonds stelde een gedichtenbundel en brochures samen, voor gebruik op de vereniging.

c. Het Handwerkfonds verstrekte handwerkmaterialen en -ideeën.

d. Het Geluidsdragersfonds leverde opnames van bijeenkomsten die uitgaan van de Vrouwenbond.

e. Tabitha verscheen in 2017 tot maart elke maand met vier pagina’s, daarna vier keer per jaar met zestien pagina’s. Hierin zijn naast Bondsnieuws, verslagen van bijeenkomsten, onderwerpen gericht op toerusting van vrouwen opgenomen.

f. Twee weken werden georganiseerd voor ouderen en alleenstaanden vanaf 50 jaar. In beide weken stroomden deelnemers in voor een midweek

g. In 2017 werden 30 vakantieweken georganiseerd voor mensen met een beperking. Te weten:

  • dertien weken voor mensen met een verstandelijke beperking;
  • vier weken voor mensen met een lichamelijke beperking;
  • drie weken voor mensen met een meervoudige beperking;
  • een integratieweek voor jongvolwassenen met en zonder een lichamelijke beperking;
  • een week voor ouderen die enige zorg nodig hebben;
  • een midweek voor dementerenden en hun mantelzorgers;
  • zeven weken voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een gedragsbeperking.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is op basis van het baten en lasten stelsel.

totaal

totaal

totaal

realisatie

realisatie

begroting

BATEN

2016

2017

2017

contributies/abonnementen

15.112,00

15.688,00

15.688

bijdrage deelnemers

343.404,00

359.660,05

359.660

collecten en giften

163.957,78

203.451,52

203.452

resultaat fondswerving

27.943,26

28.984,06

28.984

overige inkomsten

9.899,23

7.690,11

7.690

rente

3.556,29

2.693,40

2.693

totaal baten

563.872,56

618.167,14

618.167

LASTEN

kosten vakantieweken

523.463,65

540.544,03

540.544

overige kosten

6.348,03

6.269,46

6.269

kantoorkosten

6.586,48

6.096,47

6.096

algemene kosten

42.551,72

64.435,57

64.436

totaal lasten

578.949,88

617.345,53

617.345

SALDO

-15.077,32

821,61

822

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 6 maart 2019 Bevestiging (door ds. E. Bakker) en intrede van ds. C. Hogchem, te Aalburg. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur. Locatie: GG te Werkendam.
wo 13 maart 2019 Landelijke biddag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag biddag houdt).
za 23 maart 2019 De gemeente Klaaswaal bestaat 75 jaar.
do 28 maart 2019 Vergadering classis Kampen, te Kampen. Aanvang: 10.00 uur.
vr 5 april 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Moerkapelle gaat een nieuw orgel laten bouwen door fa. Edskes uit Zwitserland. De verwachting is dat het in de zomer van 2020 wordt opgeleverd.