ANBI gegevens 2019

Naam

Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening

Fiscaal nummer (RSIN)

824090597

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@kerkelijkedienstverlening.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 8 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 4 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten. De beloning van het bureaupersoneel vindt plaats conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening stelt zich ten doel de Gereformeerde Gemeenten en door deze gemeenten in het leven geroepen deputaatschappen, kerkelijke vergaderingen en andere organisaties van dienst te zijn door het geven van advies en ondersteuning op het gebied van administratie, secretariaat, archief en organisatie. Tevens is het deputaatschap belast met het beheer van het Centraal Bureau, het gebouw waarin verschillende organisaties hun huisvesting hebben. Om dit doel te bereiken, exploiteert het deputaatschap het Bureau voor Kerkelijke Dienstverlening. Dit bureau draagt een servicegericht en dienstverlenend karakter. Het takenpakket omvat o.a.:

  • het inrichten en bijhouden van administraties
  • het verzorgen van (financiële) rapportages
  • het bieden van secretariële ondersteuning
  • het uitgeven van een Kerkelijk Jaarboek
  • het op verzoek verzorgen van diverse kerkelijke publicaties en formulieren
  • het leveren van facilitaire diensten, waaronder automatisering, binnen het Centraal Bureau
  • het beheren van het kerkelijk archief.

Verslag activiteiten

Het deputaatschap heeft zich in het verslagjaar met bovengenoemde werkzaamheden beziggehouden. Tevens is er aandacht besteed aan de kosterssalarissen, -arbeidsvoorwaarden en predikantshonoraria en de AVG-wetgeving.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Begroting 2019’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom ‘Realisatie 2019’ toont de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2020 met een beter resultaat zullen uitvallen dan die van het verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

 

Exploitatie

2018

 

Exploitatie

2019

 

Begroting

2019

BATEN

         

Opbrengst producten en diensten

              503.847

 

              547.266

 

               451.460

Gebruikersvergoedingen

              249.694

 

              279.776

 

               280.000

Financiële baten

                 6.208

 

                 4.534

 

                   4.000

Overige baten

              219.88

 

              169.344

 

               160.000

Totaal baten

            979.637

 

            897.294

 

         895.460

           

INKOOPWAARDE BATEN

         
 

            234.903

 

            270.408

 

         235.416

           

LASTEN

         

Personeelskosten

              360.898

 

              400.348

 

               410.500

Overige personeelskosten

               34.461

 

               28.394

 

                 0

Afschrijvingen materiële vaste activa

               82.462

 

               88.914

 

                 74.100

Huisvestingskosten

               31.290

 

               33.241

 

                 31.000

Kosten Werkgroep Archieven

                     9.791  

 

                 8.271

 

                 25.000  

Kosten van beheer en administratie

               142.746

 

              155.829

 

                 86.300

Financiële lasten

               19.340

 

               15.370

 

                 13.900

Totaal lasten

            680.988

 

            730.367

 

         640.800

           
           

SALDO

              63.746

 

         -/- 103.481

 

         19.244

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
za 3 oktober 2020 Israëlforum over het thema “Onze schuld aan Israël”. Aanvang: 10.00 uur Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Voor meer informatie en aanmelden: israel-forum.nl. De bijeenkomst is ook live te volgen via: dep-israel.nl.
Alle agenda items

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).