ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap Kerk en Overheid

Fiscaal nummer (RSIN)

824090561

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 10 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’. Dit beleidsplan is door het deputaatschap, daartoe gemachtigd door de Generale Synode, verlengd tot en met 2019.

Doelstelling

De taken (het zogenaamde mandaat) van het deputaatschap Kerk en Overheid luiden

samengevat als volgt:

1.Het -zo mogelijk in samenwerking met andere kerkverbanden- uitdrukking geven aan het profetisch getuigenis van de kerk richting de overheid als dienares van God

2.Het zich bezinnen op de rol van de kerk in een seculiere (netwerk)samenleving

3.Het geven van adviezen over belangwekkende ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving die de (eigensoortige rol van de) kerk bedreigen

4.Het bevorderen van het getuigenis van de Bijbel richting overheid en samenleving over wet- en regelgeving, thema’s en ontwikkelingen op met name ethisch terrein door middel van (open) brieven, publicaties en dergelijke

5.Het geven van adviezen, handreikingen en voorlichting over relevante wet- en regelgeving aan kerkenraden

6.Het initiëren en onderhouden van kontakten met gelijkgezinde kerkverbanden, politieke partijen een/of maatschappelijke groeperingen, en het gezamenlijk optreden richting nationale overheid en samenleving.

Verslag activiteiten

In 2017 is ons als deputaatschap Kerk en Overheid opnieuw gebleken dat de noodzaak van een profetisch getuigenis in onze seculiere samenleving alleen maar is toegenomen. Wij menen, dat de kerk hierin een eigen zelfstandige taak heeft te vervullen. Bezinning en getuigen zijn hierin sleutelwoorden.

Wij gaan selectief te werk en richten ons op thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen die primair de nationale overheid en de ‘gehele’ samenleving betreffen.

Wij willen niet alleen re-actief en/of waarschuwend bezig zijn, maar vooral positief-getuigend dat het Wood van God heilzaam is voor overheid en samenleving.

Wij hebben binnen ons kerkverband een initiatief genomen om te komen tot een Verklaring tegen het antisemitisme. Deze Verklaring is besproken tijdens de Generale Synode van ons kerkverband (januari 2017) en (gewijzigd) vastgesteld.

Wij hebben overlegd met een afvaardiging van de Joodse gemeenschap; besloten is om deze Verklaring aan de Israëlische ambassadeur in Nederland aan te bieden.

Tevens zullen wij bij het kabinet en de leden van Staten generaal aandacht vragen voor de problematiek van het toenemende antisemitisme en het kabineten parlement oproepen alles in het werk te stellen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap en hun eigendommen (synagoge, scholen) in ons land te garanderen.

Wij hebben met ons koninklijk huis meegeleefd in blijde en droevige gebeurtenissen.

Wij hebben kerkenraden binnen ons kerkverband geadviseerd over thema’s als rechtspersoonlijkheid van kerkenraden, ANBI-ontwikkelingen, koopzondagen, trouwambtenaren, verhuurbeleid kerkgebouwen en dergelijke. Maar ook over de toenemende rol van plaatselijke kerkenraden richting de lokale overheid betreffende de gedecentraliseerde rijkstaken (WMO/Jeugd).

Wij hebben deelgenomen aan externe overlegverbanden: Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), het Platform Waarden en Normen, het zogeheten Breed Beraad Protestantse kerken (een Platform van een achttal protestantse kerken), en het Panel Presentie (met als thema’s: seksualisering van de samenleving, gelijkheid denken, vrijheid van onderwijs, zondagsheiliging en zelfbeschikkingsrecht).

Wij hebben namens het genoemde Breed beraad protestantse kerken het nieuwe kabinet Rutte gelukgewenst met het aantreden van de nieuwe regering en Gods zegen en wijsheid toegewenst.

Eveneens namens het Breed beraad hebben wij bij de ministers Volksgezondheid, Welzijn en Sport respectievelijk Veiligheid en Justitie onze zorgen en verontrusting kenbaar gemaakt over de ontwikkelingen rond het thema ‘Voltooid leven’.

Samen met de deelnemende kerken in het CIO volgen wij de ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet en met name de gevolgen voor de kerkgebouwen.

Het deputaatschap neemt deel aan de CIO-commissie Onderwijs en zet zich in voor het godsdienstig/humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen (thans aan 24.500 kinderen).

Tenslotte: het deputaatschap is verantwoordelijk voor het opstellen van een Beleidsplan Gereformeerde Gemeente (periode 2016 t/m 2019), ter uitvoering van de ANBI-wetgeving.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.


Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2017

BATEN

Bijdrage vanuit Generale Synode

16.893

23.890

16.893

Rente en overige inkomsten

0

0

0

Totaal baten:

16.893

23.890

16.893

LASTEN

Bijdrage aan CIO

9.596

9.596

9.596

Beheer- en administratiekosten

1.333

1.788

1.333

Rente en overige uitgaven

5.964

12506

1.111

Totaal lasten:

16.893

23.890

15.142

Per saldo:

0

0

0


Toelichting:

Het budget voor personeelskosten was bedoeld voor het aantrekken van een medewerker. In de afgelopen planperiode heeft de werving helaas niet het beoogde resultaat opgeleverd. Door het deputaatschap is besloten het budget aan te wenden voor het (incidenteel) inhuren van personele capaciteit. Daarvan is en wordt periodiek gebruik gemaakt.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 28 december 2018 Landelijke Israëldag, uitgaande van het deputaatschap Israël. Locatie: GG Tricht - Geldermalsen. Aanvang: 10.00 uur.
wo 9 januari 2019 Vergadering classis Tholen, te Nieuwerkerk (Zld.). Aanvang: 19.30 uur.
wo 16 januari 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
vr 18 januari 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang 19.30 uur.
vr 18 januari 2019 Diakendag, met als thema "het diakenambt, een onderschatte roeping?". Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Tijd: 16.00 tot 22.00 uur.
Alle agenda items

Actueel

Zondag 2 december braken de adventsdagen weer aan, heenlevend naar het kerstfeest. Verwachten en uitzien!

De gemeente Beekbergen gaat een nieuwe kerk bouwen op de plaats van het huidige gebouw.