ANBI gegevens 2019

Naam

Deputaatschap Kerk en Overheid

Fiscaal nummer (RSIN)

824090561

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 10 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’. Dit beleidsplan is door het deputaatschap, daartoe gemachtigd door de Generale Synode, verlengd tot en met 2019.

Doelstelling

De taken (het zogenaamde mandaat) van het deputaatschap Kerk en Overheid luiden

samengevat als volgt:

1.Het -zo mogelijk in samenwerking met andere kerkverbanden- uitdrukking geven aan het profetisch getuigenis van de kerk richting de overheid als dienares van God

2.Het zich bezinnen op de rol van de kerk in een seculiere (netwerk)samenleving

3.Het geven van adviezen over belangwekkende ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving die de (eigensoortige rol van de) kerk bedreigen

4.Het bevorderen van het getuigenis van de Bijbel richting overheid en samenleving over wet- en regelgeving, thema’s en ontwikkelingen op met name ethisch terrein door middel van (open) brieven, publicaties en dergelijke

5.Het geven van adviezen, handreikingen en voorlichting over relevante wet- en regelgeving aan kerkenraden

6.Het initiëren en onderhouden van kontakten met gelijkgezinde kerkverbanden, politieke partijen een/of maatschappelijke groeperingen, en het gezamenlijk optreden richting nationale overheid en samenleving.

Verslag activiteiten

In 2019 is ons als deputaatschap Kerk en Overheid opnieuw gebleken dat de noodzaak van een profetisch getuigenis in onze seculiere samenleving alleen maar is toegenomen. Wij menen, dat de kerk hierin een eigen zelfstandige taak heeft te vervullen. Bezinning en getuigen zijn hierin sleutelwoorden.

Wij gaan selectief te werk en richten ons op thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen die primair de nationale overheid en de ‘gehele’ samenleving betreffen. Wij geven (on)gevraagd advies over in voorbereiding zijnde wetgeving; daarnaast reageren wij op wetgeving die in strijd is met het Woord van God.

Wij willen niet alleen re-actief en/of waarschuwend bezig zijn, maar vooral positief-getuigend dat het Wood van God heilzaam is voor overheid en samenleving.

 Wij stellen vast dat de overheid de kerk steeds meer beschouwt als gelijkwaardig aan maatschappelijke organisaties in de samenleving. De eigen positie van de kerk wordt steeds meer opgerekt; er is toenemend onbegrip. Wij blijven als kerkverband, maar ook met andere kerken, benadrukken: ‘de kerk moet kerk kunnen blijven’.

Wij zijn als deputaatschap alert op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

De decentralisatie van rijkstaken naar de lokale overheid gaat onverminderd door. Naast de  Jeugdzorg en de Maatschappelijke ondersteuning denken wij aan Orde en Veiligheid, de verantwoordelijkheid voor de sociale cohesie in wijken en buurten, en -nog altijd-  het Vluchtelingenvraagstuk.

De lokale overheid doet -en dat is positief- steeds meer een beroep op de kerken om bij te dragen aan beleidsvorming en -uitvoering.

Binnen ons deputaatschap beraden wij ons op dit thema. Bij onze bezinning betrekken wij ook het Breed beraad protestantse kerken.

Wij betuigen in blijde en droevige omstandigheden schriftelijk ons meeleven met de leden van het Koninklijk Huis. Jaarlijks feliciteren wij de Koning en de Koningin ter gelegenheid van hun verjaardag.

Periodiek geven wij informatie en voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving aan kerkenraden. Zij doen ook regelmatig een beroep op ons om advies te geven over bepaalde maatschappelijke en politieke onderwerpen. 

Wij noemen als voorbeelden:

-de rechtspersoonlijkheid van plaatselijke kerkenraden en kerkelijke verenigingen

-de regelgeving op het terrein van Algemeen Nut beogende instellingen (ANBI)

-de verhuur van kerkgebouwen

-de koopzondagen

-de veiligheid van kerkgebouwen.

Wij bestuderen thans de mogelijke gevolgen van de nieuwe Omgevingswet op het terrein van locatiekeuze van bestaande en nieuwe kerkgebouwen, in relatie tot geluidsoverlast vóór en tijdens de erediensten.

Gezamenlijk hebben wij, ook richting kerkenraden, het belang bepleit te voldoen aan de ANBI-verplichtingen betreffende onder andere de Jaarrekening en de controle daarop.

Ons deputaatschap heeft bezwaar gemaakt tegen de verplichting om als kerken zich te moeten inschrijven in het zogeheten UBO-register. De bijbehorende Wet heeft kerkgenootschappen van deze verplichting vrijgesteld, maar door aanvaarding van een amendement door de Tweede Kamer is die verplichting alsnog op de kerkgenootschappen gelegd.

Wij hebben met de deputaatschappen Kerkelijke dienstverlening en Kerkrecht intensief overlegd over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kerkenraden, deputaatschappen en organisaties zijn hierover uitgebreid geïnformeerd en geadviseerd.  

Wij adviseren kerkenraden om, zo mogelijk met verwante kerkverbanden, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen richting de lokale overheid bij vraagstukken die de roeping en de (diaconale) taak van de kerk raken (recent de zorg voor vluchtelingen en armoedebestrijding). Juist op die momenten kunnen wij als kerken ons in positieve zin onderscheiden.

In de verslagperiode zijn wij als deputaatschap alert geweest op ontwikkelingen op medisch-ethisch gebied. Recent zijn daarover belangwekkende adviezen uitgebracht aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

Het is het voornemen van het kabinet om belanghebbenden en betrokkenen hierover nader te consulteren.

In het verslagjaar 2019 is de zitting van de Generale Synode geweest, zijnde de ‘breedste’ vergadering binnen ons kerkverband. Tijdens deze zitting is het Rapport van ons deputaatschap besproken waarin wij verantwoording hebben afgelegd van het gevoerde beleid en beheer over de periode 2016-2019.

Het Breed beraad protestantse kerken heeft een initiatief genomen om met een aantal politieke fracties (CDA, CU en SGP) in gesprek te gaan over ‘ontwikkelingen in onze samenleving die ons verontrusten’: de verharding van het maatschappelijk debat, het ervaren onbegrip en inperking van de vrijheid om naar het Woord van God het geloof te belijden, en medische-ethische onderwerpen.

Het Breed beraad wil deze partijen uitnodigen met ons een open gesprek aan te gaan met als doel:

  • Het uiten van verwachtingen over de verantwoordelijkheid en de rol van kerken richting de politieke fracties;
  • Het verkennen van de mogelijkheden annex bijbehorende vraagstukken en thema’s om -met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid- elkaar van dienst te zijn.

Het gaat om een gedachtenwisseling om invulling te geven aan meningsvorming en leefwijze naar de normen van Gods Woord en Wet.

Medio 2019 heeft dit gesprek met CDA, CU en SGP plaatsgevonden. Wij zien terug op een zeer openhartig en constructief gesprek, waarin zorgen maar ook verwachtingen over-en-weer zijn gedeeld.

Het voornemen is om ook met andere politieke partijen een gesprek hierover aan te gaan.

Het deputaatschap participeert in diverse overlegverbanden en netwerken. Wij noemen achtereenvolgens:

  1. Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  2. Platform Waarden en Normen
  3. Breed beraad protestantse kerken

Het Breed beraad protestantse kerken heeft zijn waardevolle plaats in onze netwerksamenleving bewezen.  (NB: aan het Breed beraad protestantse kerken nemen de volgende acht kerkgenootschappen deel: Christelijk Gereformeerde Kerken In Nederland, Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband), Oud Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Hersteld Hervormde Kerk.)

Steeds meer weet de nationale overheid dit interkerkelijk Platform te vinden in het kader van het betrekken van kerken bij beleidsvoornemens van de regering.

Ook treedt het Breed Beraad periodiek op richting de nationale overheid.

Binnen het Breed beraad heeft een (eerste) bespreking plaatsgevonden over de zogeheten ‘Genderproblematiek’..

Als kerken zijn wij eensluidend over (onze bezorgdheid over) de impact van de genderdiversiteit binnen onze samenleving. Maar ook over de noodzaak tot verdere bezinning, inhoudelijk maar ook ten aanzien van de externe communicatie.   

Onze deputaten wonen periodiek studiedagen, conferenties en expertmeetings bij. Van belang voor bezinning en toerusting, maar ook voor het uitdragen van de Boodschap van de Bijbel bij maatschappelijke vraagstukken.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

 

Begroting 2019

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Bijdrage vanuit Generale Synode

14.761

16.904

 

24.500

 

 

Rente en overige inkomsten

0

 

 

 

 

 

Totaal baten:

14.761

16.904

 

24.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Bijdrage aan CIO

9.796

10.454

 

9.600

 

 

Beheer- en administratiekosten

2.738

3.871

 

2.400

 

 

Rente en overige uitgaven

2.227

2.579

 

12.500

 

 

Totaal lasten:

14.761

16.904

 

24.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saldo:

0

0

 

0

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 26 september 2020 Vergadering classis Amsterdam te Lisse. Aanvang: 10.00 uur.
wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
Alle agenda items

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).