ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap Kerk en Overheid

Fiscaal nummer (RSIN)

824090561

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@cbgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 10 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’. Dit beleidsplan is door het deputaatschap, daartoe gemachtigd door de Generale Synode, verlengd tot en met 2019.

Doelstelling

De taken (het zogenaamde mandaat) van het deputaatschap Kerk en Overheid luiden

samengevat als volgt:

1.Het -zo mogelijk in samenwerking met andere kerkverbanden- uitdrukking geven aan het profetisch getuigenis van de kerk richting de overheid als dienares van God

2.Het zich bezinnen op de rol van de kerk in een seculiere (netwerk)samenleving

3.Het geven van adviezen over belangwekkende ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving die de (eigensoortige rol van de) kerk bedreigen

4.Het bevorderen van het getuigenis van de Bijbel richting overheid en samenleving over wet- en regelgeving, thema’s en ontwikkelingen op met name ethisch terrein door middel van (open) brieven, publicaties en dergelijke

5.Het geven van adviezen, handreikingen en voorlichting over relevante wet- en regelgeving aan kerkenraden

6.Het initiëren en onderhouden van kontakten met gelijkgezinde kerkverbanden, politieke partijen een/of maatschappelijke groeperingen, en het gezamenlijk optreden richting nationale overheid en samenleving.

Verslag activiteiten

In 2018 is ons als deputaatschap Kerk en Overheid opnieuw gebleken dat de noodzaak van een profetisch getuigenis in onze seculiere samenleving alleen maar is toegenomen. Wij menen, dat de kerk hierin een eigen zelfstandige taak heeft te vervullen. Bezinning en getuigen zijn hierin sleutelwoorden.

Wij gaan selectief te werk en richten ons op thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen die primair de nationale overheid en de ‘gehele’ samenleving betreffen. Wij geven (on)gevraagd advies over in voorbereiding zijnde wetgeving; daarnaast reageren wij op wetgeving die in strijd is met het Woord van God.

Wij willen niet alleen re-actief en/of waarschuwend bezig zijn, maar vooral positief-getuigend dat het Wood van God heilzaam is voor overheid en samenleving.

 

Wij stellen vast dat de overheid de kerk steeds meer beschouwt als gelijkwaardig aan maatschappelijke organisaties in de samenleving. De eigen positie van de kerk wordt steeds meer opgerekt; er is toenemend onbegrip. Wij blijven als kerkverband, maar ook met andere kerken, benadrukken: ‘de kerk moet kerk kunnen blijven’.

Wij zijn als deputaatschap alert op nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen.

De decentralisatie van rijkstaken naar de lokale overheid gaat onverminderd door. Naast de  Jeugdzorg en de Maatschappelijke ondersteuning denken wij aan Orde en Veiligheid, de verantwoordelijkheid voor de sociale cohesie in wijken en buurten, en -nog altijd-  het Vluchtelingenvraagstuk.

De lokale overheid doet -en dat is positief- steeds meer een beroep op de kerken om bij te dragen aan beleidsvorming en -uitvoering.

Binnen ons deputaatschap beraden wij ons op dit thema. Bij onze bezinning betrekken wij ook het Breed beraad protestantse kerken.

Wij betuigen in blijde en droevige omstandigheden schriftelijk ons meeleven met de leden van het Koninklijk Huis. Jaarlijks feliciteren wij de Koning en de Koningin ter gelegenheid van hun verjaardag.

Periodiek geven wij informatie en voorlichting over nieuwe wet- en regelgeving aan kerkenraden. Zij doen ook regelmatig een beroep op ons om advies te geven over bepaalde maatschappelijke en politieke onderwerpen. 

Wij noemen als voorbeelden:

-de rechtspersoonlijkheid van plaatselijke kerkenraden en kerkelijke verenigingen

-de regelgeving op het terrein van Algemeen Nut beogende instellingen (ANBI)

-de verhuur van kerkgebouwen

-de koopzondagen

-de veiligheid van kerkgebouwen.

Wij bestuderen thans de mogelijke gevolgen van de nieuwe Omgevingswet op het terrein van locatiekeuze van bestaande en nieuwe kerkgebouwen, in relatie tot geluidsoverlast vóór en tijdens de erediensten.

Ons deputaatschap is gevraagd om medewerking bij de uitvoering van het Masterplan ‘Cultureel Erfgoed’. Het gaat hier over een gezamenlijk initiatief van burgerlijke gemeenten en kerken om monumentale kerkgebouwen te behouden; hiervoor zijn financiële middelen beschikbaar.

Binnen ons kerkverband gaat het daarbij om de kerkgebouwen te Leiderdorp en Westzaan.

Wij hebben binnen ons kerkverband afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking op het gebied van de ANBI-regelgeving en communicatie naar de kerkenraden en onze organisaties.

Gezamenlijk hebben wij, ook richting kerkenraden, het belang bepleit te voldoen aan de ANBI-verplichtingen betreffende onder andere de Jaarrekening en de controle daarop.

Ons deputaatschap heeft in het verband van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) deelgenomen aan de internetconsultatie en bezwaar gemaakt tegen het concept-wetsvoorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties. Het gaat hier om het voornemen om maatschappelijke organisaties (en kerken) te verplichten giften van € 15.000 en hoger met naam en toenaam te vermelden op de website.

Wij hebben met de deputaatschappen Kerkelijke dienstverlening en Kerkrecht intensief overlegd over de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kerkenraden, deputaatschappen en organisaties zijn hierover uitgebreid geïnformeerd en geadviseerd.  

Wij adviseren kerkenraden om, zo mogelijk met verwante kerkverbanden, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen richting de lokale overheid bij vraagstukken die de roeping en de (diaconale) taak van de kerk raken (recent de zorg voor vluchtelingen). Juist op die momenten kunnen wij als kerken ons in positieve zin onderscheiden.

Samen met het Breed beraad protestantse kerken hebben wij bij de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties  bezwaar gemaakt tegen zijn voornemen om de Zondagswet in te trekken.

Tegen dit voornemen is zeer veel verzet gekomen. Gelukkig heeft de minister van zijn voornemen afgezien.

In de verslagperiode hebben de contacten met het kabinet met name in het teken gestaan van medisch-ethische onderwerpen.

Samen met de overige leden van het Breed beraad protestantse kerken hebben wij een dringend appèl gedaan op het kabinet af te zien van de nieuwe Stervenswet ‘vanwege de waarde van het door God gegeven menselijk leven’ en opgeroepen tot een herwaardering van het leven van ouderen in onze samenleving. Een samenvatting van onze ‘open brief’ is in de media verschenen.

Tot op heden heeft het kabinet van de nieuwe Stervenswet afgezien in afwachting van een ‘breed maatschappelijk debat’. In dit debat komen ook vraagstukken aan de orde als de evaluatie van de Abortuswet  en het verruimen van de Embryowet.

Het Breed beraad protestantse kerken heeft een initiatief genomen om met een aantal politieke fracties (CDA, CU en SGP) in gesprek te gaan over ‘ontwikkelingen in onze samenleving die ons verontrusten’: de verharding van het maatschappelijk debat, het ervaren onbegrip en inperking van de vrijheid om naar het Woord van God het geloof te belijden, en medische-ethische onderwerpen.

Het Breed beraad wil deze partijen uitnodigen met ons een open gesprek aan te gaan met als doel:

  • Het uiten van verwachtingen over de verantwoordelijkheid en de rol van kerken richting de politieke fracties;
  • Het verkennen van de mogelijkheden annex bijbehorende vraagstukken en thema’s om -met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid- elkaar van dienst te zijn.

Het gaat om een gedachtenwisseling om invulling te geven aan meningsvorming en leefwijze naar de norm van het Woord van de Heere God.

Het deputaatschap participeert in diverse overlegverbanden en netwerken. Wij noemen achtereenvolgens:

  1. Interkerkelijk Contact in Overheidszaken
  2. Platform Waarden en Normen
  3. Breed beraad protestantse kerken

Het Breed beraad protestantse kerken heeft zijn waardevolle plaats in onze netwerksamenleving bewezen.  (NB: aan het Breed beraad protestantse kerken nemen de volgende acht kerkgenootschappen deel: Christelijk Gereformeerde Kerken In Nederland, Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband), Oud Gereformeerde Gemeenten, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, Hersteld Hervormde Kerk.)

Steeds meer weet de nationale overheid dit interkerkelijk Platform te vinden in het kader van het betrekken van kerken bij beleidsvoornemens van de regering.

Ook treedt het Breed Beraad periodiek op richting de nationale overheid.

Binnen het Breed beraad heeft een (eerste) bespreking plaatsgevonden over de zogeheten ‘Genderproblematiek’..

Als kerken zijn wij eensluidend over (onze bezorgdheid over) de impact van de genderdiversiteit binnen onze samenleving. Maar ook over de noodzaak tot verdere bezinning, inhoudelijk maar ook ten aanzien van de externe communicatie.   

Onze deputaten wonen periodiek studiedagen, conferenties en expertmeetings bij. Van belang voor bezinning en toerusting, maar ook voor het uitdragen van de Boodschap van de Bijbel bij maatschappelijke vraagstukken.

Ons deputaatschap heeft intensief met de joodse gemeenschap overlegd  over de uitvoering van het besluit van de Generale Synode met betrekking tot de Verklaring antisemitisme.

Tijdens een jubileumavond 70jarig bestaan van de staat Israël is deze Verklaring door de voorzitter van ons deputaatschap overhandigd aan het SGP-Tweede Kamerlid mr. C.G. van der Staaij, en door de voorzitter van het deputaatschap voor Israël aan rabbijn L. B. van de Kamp.

De Verklaring is tevens toegestuurd aan de Israëlische ambassadeur in ons land, aan het kabinet en de leden van de Staten Generaal .

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Bijdrage vanuit Generale Synode

14.761

16.904

 

24.500

 

 

Rente en overige inkomsten

0

 

 

 

 

 

Totaal baten:

14.761

16.904

 

24.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Bijdrage aan CIO

9.796

10.454

 

9.600

 

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
wo 26 augustus 2020 De gemeente Nieuwdorp bestaat 100 jaar.
wo 26 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 3).
Alle agenda items

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.