IBAN: NL18 RABO 036 242 6457

IBAN: NL57 INGB 000 062 8912

Beide te name van Deputaatschap Evangelisatie te Woerden. Eventuele specifieke bestemming bij overschrijving vermelden.


ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

824090731

Contactgegevens

Adres : Houttuinlaan 7
Postcode : 3447 GM
Plaats : Woerden
Telefoon : 0348-489961
E-mail : info@evgg.nl
Website : www.evgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 9 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het mandaat, dat de Generale Synode verleent aan dit deputaatschap, heeft ten doel om zowel in Nederland als in België het Woord Gods te verbreiden door middel van de arbeid van te benoemen evangelisten en deze arbeid in de breedste zin te steunen en te begeleiden. Bij het functioneren van de evangelisatiearbeid zijn twee instanties betrokken, namelijk het deputaatschap en de kerkenraad c.q. classis. Een kerkenraad c.q. classis is de Instantie van wie de werkzaamheden in principe behoren uit te gaan. Om praktische redenen hebben de kerkenraden c.q. classes hun bevoegdheid ten dele, met name wat de uitvoering van de evangelisatiearbeid betreft, via de meerdere vergaderingen overgedragen aan het deputaatschap. Deputaten zullen na voorafgaand overleg met de classis een evangelist benoemen of ontslaan. Het deputaatschap leidt hen op of doet hen opleiden tot hun taak. Deputaten zullen ook zorgdragen voor voldoende en verantwoorde lectuur. De benodigde gelden vloeien haar toe uit al de Gereformeerde Gemeenten (direct of indirect), uit de evangelisatieposten, uit contributies, giften, collecten, schenkingen, erfstellingen en legaten. Voor de uitvoering van de opdracht tot evangelisatie worden de werkzaamheden geregeld door de stichtingsakte en door de evangelisatieorde.

Verslag activiteiten

In de verslagperiode is de opdracht van de Generale Synode leidend geweest in het handelen van het deputaatschap. Deze opdracht is vastgelegd in het mandaat en in de evangelisatieorde 2007. Vanuit deze opdracht is het deputaatschap primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het evangelisatiewerk, met als aandachtsgebieden: evangelisatieposten, classicale projecten en plaatselijke gemeenten. Het stemt het deputaatschap tot blijdschap dat het werk onder de zegen van de Heere zijn goede voortgang mocht hebben. De samenleving veranderd voortduren. De secularisatie neemt hand over hand toe. In deze verder ontkerstenende context werd en wordt op vele manieren de boodschap van zonde en genade gelegd aan het hart van mensen buiten de kerk.

Landelijke Evangelisatieposten

Deze posten waren er in 2018 in Leeuwarden, Emmen, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg en Merksem (B). In de posten wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers uit de verschillenden gemeenten uit de classis. Daardoor is de organisatie van tal van activiteiten gewaarborgd. Vanwege het laagdrempelige karakter van de inloopcentra voorzien deze tevens in een behoefte voor eenzame en -in sociaal opzicht- minder weerbare mensen worden.

Classicale Evangelisatieposten

Deze posten waren er in 2018 in Breda, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De posten worden geëxploiteerd door vrijwilligers uit de verschillenden gemeenten uit de classis. Daardoor is de organisatie van tal van activiteiten gewaarborgd. Vanwege het laagdrempelige karakter van de inloopcentra voorzien deze tevens in een behoefte voor eenzame en -in sociaal opzicht- minder weerbare mensen worden. De financiële kengetallen van de posten zonder evangelist worden hieronder per post gespecificeerd.

Gemeenten

De toerustingstaak naar de gemeenten is ook in het verslagjaar nadrukkelijk uitgevoerd. Verschillende brochures, cursussen en/of andere materialen zijn verschenen. Waar gewenst worden kerkenraden en commissies van advies op maat voorzien.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld  op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

 

 

BATEN

 

 

 

 

Collecten en giften

1.278.328

1.355.586

 

1.059.400

Resultaat verkopen

83.776

47.327

 

60.900

Legaten

30.938

57.187

 

5.000

Baten verhuur

28.556

28.119

 

28.000

Resultaat verkoop o/g

-

168.211

 

-

Rente en overige baten

24.871

-1.149

 

35.000

Totaal baten:

1.446.469

1.655.281

 

1.188.300

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

Kosten huisvesting

180.733

209.537

 

177.150

Kosten personeel

528.405

659.132

 

702.617

Kosten evangelisatiewerk op de posten

192.932

181.889

 

137.795

Kosten landelijk evangelisatiewerk

50.031

66.716

 

52.450

Kosten organisatie

161.603

181.914

 

136.850

Afschrijvingen

70.977

67.812

 

72.500

Totaal lasten:

1.184.681

1.367.000

 

1.279.362

 

 

 

 

 

Saldo

261.788

288.281

 

-91.062

 

 

Stichting huisvesting Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten stad Rotterdam

Verkorte staat van baten en lasten

     
       
 

Realisatie

Realisatie

Begroting

 

2017

2018

2018

 

       

BATEN  

     

Collecten en giften

76.677

126.597

96.000

Resultaat verkopen

37.412

35.330

38.750

Baten verhuur

5.222

11.058

7.500

Overige inkomsten

165

91

500

       

Totaal baten

119.476

173.076

142.750

       

LASTEN

     

Kosten huisvesting

37.659

62.674

48.500

Kosten vrijwilligers

13.585

14.468

18.000

Kosten evangelisatiewerk

41.607

61.284

52.750

Afschrijvingen

19.128

20.963

21.000

       

Totaal lasten

111.979

159.389

140.250

       

Saldo

7.497

13.687

2.500

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.