IBAN: NL18 RABO 036 242 6457

IBAN: NL57 INGB 000 062 8912

Beide te name van Deputaatschap Evangelisatie te Woerden. Eventuele specifieke bestemming bij overschrijving vermelden.


ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap Evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

824090731

Contactgegevens

 

Adres : Houttuinlaan 7
Postcode : 3447 GM
Plaats : Woerden
Telefoon : 0348-489961
E-mail : info@evgg.nl
Website : www.evgg.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 11 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het mandaat, dat de Generale Synode verleent aan dit deputaatschap, heeft ten doel om zowel in Nederland als in België het Woord Gods te verbreiden door middel van de arbeid van te benoemen evangelisten en deze arbeid in de breedste zin te steunen en te begeleiden. Bij het functioneren van de evangelisatiearbeid zijn twee instanties betrokken, namelijk het deputaatschap en de kerkenraad c.q. classis. Een kerkenraad c.q. classis is de Instantie van wie de werkzaamheden in principe behoren uit te gaan. Om praktische redenen hebben de kerkenraden c.q. classes hun bevoegdheid ten dele, met name wat de uitvoering van de evangelisatiearbeid betreft, via de meerdere vergaderingen overgedragen aan het deputaatschap. Deputaten zullen na voorafgaand overleg met de classis een evangelist benoemen of ontslaan. Het deputaatschap leidt hen op of doet hen opleiden tot hun taak. Deputaten zullen ook zorgdragen voor voldoende en verantwoorde lectuur. De benodigde gelden vloeien haar toe uit al de Gereformeerde Gemeenten (direct of indirect), uit de evangelisatieposten, uit contributies, giften, collecten, schenkingen, erfstellingen en legaten. Voor de uitvoering van de opdracht tot evangelisatie worden de werkzaamheden geregeld door de stichtingsakte en door de evangelisatieorde.

Verslag activiteiten

In de verslagperiode is de opdracht van de Generale Synode leidend geweest in het handelen van het deputaatschap. Deze opdracht is vastgelegd in het mandaat en in de evangelisatieorde 2007. Vanuit deze opdracht is het deputaatschap primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het evangelisatiewerk, met als aandachtsgebieden: evangelisatieposten, classicale projecten en plaatselijke gemeenten. Het stemt het deputaatschap tot blijdschap dat het werk onder de zegen van de Heere zijn goede voortgang mocht hebben. De samenleving veranderd voortduren. De secularisatie neemt hand over hand toe. In deze verder ontkerstenende context werd en wordt op vele manieren de boodschap van zonde en genade gelegd aan het hart van mensen buiten de kerk.

Evangelisatieposten met evangelist

Deze posten waren er in 2017 in Leeuwarden, Emmen, Amsterdam, Alkmaar, Tilburg en Merksem (B). In de posten wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers uit de verschillenden gemeenten uit de classis. Daardoor is de organisatie van tal van activiteiten gewaarborgd. Vanwege het laagdrempelige karakter van de inloopcentra voorzien deze tevens in een behoefte voor eenzame en -in sociaal opzicht- minder weerbare mensen worden.

Evangelisatieposten zonder evangelist

Deze posten waren er in 2017 in Breda, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. De posten worden geëxploiteerd door vrijwilligers uit de verschillenden gemeenten uit de classis. Daardoor is de organisatie van tal van activiteiten gewaarborgd. Vanwege het laagdrempelige karakter van de inloopcentra voorzien deze tevens in een behoefte voor eenzame en -in sociaal opzicht- minder weerbare mensen worden. De financiële kengetallen van de posten zonder evangelist worden hieronder per post gespecificeerd.

Gemeenten

De toerustingstaak naar de gemeenten is ook in het verslagjaar nadrukkelijk uitgevoerd. Verschillende brochures, cursussen en/of andere materialen zijn verschenen. Waar gewenst worden kerkenraden en commissies van advies op maat voorzien.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteldop basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

 

Verkorte staat van baten en lasten algemeen

 

Realisatie 2016

Realisatie 2017

 

Begroting 2017

   
 

 

   

BATEN

           

Collecten en giften

1.201.580

1.278.328

 

1.081.000

   

Resultaat verkopen

8.015

60.487

 

43.600

   

Legaten

79.612

30.938

 

5000

   

Baten verhuur

27.262

28.556

 

28.000

   

Rente en overige inkomsten

43.106

24.871

 

35.750

   

Totaal baten:

1.359.575

1.423.180

 

1.193.350

   
             

LASTEN

           

Kosten huisvesting

211.283

180.733

 

188.475

   

Kosten personeel

726.972

528.405

 

640.800

   

Kosten evangelisatiewerk op de posten

183.700

192.932

 

138.530

   

Kosten landelijk evangelisatiewerk

65.907

50.031

 

52.000

   

Kosten organisatie

166.873

161.603

 

129.000

   

Afschrijvingen

Verkoopresultaat vaste activa

82.492

-100.612

70.977

-

 

83.550

-

   

Totaal lasten:

1.336.613

1.184.681

 

1.232.355

   
 

 

 

 

 

   

Saldo

22.962

238.499

 

-39.005

 

 

 

Stichting huisvesting Evangelisatie Gereformeerde Gemeenten stad Rotterdam
Verkorte staat van baten en lasten      
       
  Realisatie 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017
       
BATEN         
Collecten en giften 74.610 76.677 71.000
Resultaat verkopen 33.995 37.412 33.250
Baten verhuur 4.365 5.222 4.400
Overige inkomsten 579 165 500
       
Totaal baten 113.549 119.476 109.150
       
LASTEN      
Kosten huisvesting 31.574 37.659 23.000
Kosten vrijwilligers 16.353 13.585 18.500
Kosten evangelisatiewerk 43.574 41.607 48.250
Afschrijvingen 19.128 19.128 19.000
       
Totaal lasten 110.629 111.979 108.750
       
Saldo 2.920 7.497 400

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 24 april 2019 Bevestiging (door ds. A. Schreuder) en intrede van ds. A.A. Brugge, te Doetinchem. Aanvang diensten: 14.30 en 19.00 uur.
wo 8 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel. Aanvang: 19.30.
do 9 mei 2019 Vergadering Particuliere Synode Zuid-West, te Krimpen aan den IJssel.
di 14 mei 2019 Ds. J. den Hoed neemt afscheid van Franklin Lakes (USA).
wo 15 mei 2019 Bidstond Particuliere Synode Noord-West, te Benthuizen. Aanvang: 19.30. Voorganger: ds. P. Mulder.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Yerseke heeft definitief "groen licht" gekregen van de Raad van State om een nieuwe kerk te gaan bouwen. De kerk gaat 2000 zitplaatsen tellen, krijgt een nieuwe pastorie en een kosterswoning.

De gemeente Nieuwdorp nam vrijdag 12 april een uitgebreid orgel in gebruik. Omdat de gemeente groeide en het orgel te klein werd is het orgel, dat stamt uit 1744, vernieuwd met de techniek van Hauptwerk.