ANBI gegevens 2019

Naam

Deputaatschap Emerituskas

Fiscaal nummer (RSIN)

851140968 (Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten)

Contactgegevens

Houttuinlaan 7

3447 GM

Woerden

0348-489900

cgdijkstra@watermill.nl (secretaris)

http://www.gergeminfo.nl/deputaatschappen/emerituskas

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 6 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 3 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het doel van de Deputaatschap Emerituskas is het verzorgen van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en – wezen van de Gereformeerde Gemeenten, door middel van bijdragen van leden en doopleden.

Verslag activiteiten

In het verslagjaar 2019 hebben de uitkeringen aan emeritus-predikanten en predikantsweduwen op een normale manier doorgang gevonden. De uitkeringen zijn met 4% gestegen in vergelijking met de voorgaande verslagperiode. In het jaar 2019 waren er 45 uitkeringsgerechtigden (in 2018 eveneens 45).

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen uitgaven. Er wordt verwacht dat de lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar. De baten zullen naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met een verhoging van de bijdrage per lid/dooplid.

De verkorte staat van baten en lasten is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de door de Generale Synode vastgestelde bijdrage per lid/dooplid.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

 

 

 

 

 

Realisatie

2017

Realisatie

2018

Realisatie

2019

Begroting

2019

 

BATEN

 

 

 

 

Bijdragen vanuit gemeenten

    977.792

 1.051.084

 1.017.562

 1.025.000

Afdracht De Saambinder

      76.287

      91.134

      94.756

      90.000

Giften

      21.973

      17.392

      24.225

      15.000

Rente en overige baten

    131.854

    123.338

    104.577

    100.000

 

 

 

 

 

TOTAAL BATEN

 1.207.906

 1.282.948

1.241.120

 1.230.000

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

Uitkeringen

    987.634

 1.057.483

 1.098.806

 1.090.000

Beheer- en administratiekosten

         8.683

         8.242

        9.013

      10.000

 

 

 

 

 

TOTAAL LASTEN

    996.317

 1.065.725

 1.107.819

 1.100.000

 

 

 

 

 

SALDO

    211.589

    217.223

    133.301

    130.000

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

zo 29 november 2020 Ds. A. Vermeij neemt afscheid van Oosterend (Texel) in verband met emeritaat. Aanvang dienst: 10.00 uur. Met toestemming van classis en kerkenraad is het emeritaat met 1 maand vervroegd.
di 1 december 2020 Ds. A. Vermeij, predikant te Oosterend (Texel), gaat met emeritaat
do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.