ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap Emerituskas

Fiscaal nummer (RSIN)

851140968 (Deputaatschap Kerkelijke Dienstverlening van de Gereformeerde Gemeenten)

Contactgegevens

Houttuinlaan 7

3447 GM

Woerden

0348-489900

cgdijkstra@watermill.nl (secretaris)

http://www.gergeminfo.nl/deputaatschappen/emerituskas

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 6 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 3 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het doel van de Deputaatschap Emerituskas is het verzorgen van uitkeringen aan emerituspredikanten, predikantsweduwen en – wezen van de Gereformeerde Gemeenten, door middel van bijdragen van leden en doopleden.

Verslag activiteiten

In het verslagjaar hebben de uitkeringen aan emeritus-predikanten en predikantsweduwen op een normale manier doorgang gevonden. De uitkeringen zijn met 7% gestegen in vergelijking met de voorgaande verslagperiode. In het jaar 2018 waren er 45 uitkeringsgerechtigden.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Bijdragen vanuit gemeenten

977.792

1.051.084

 

1.050.000

 

 

Afdracht De Saambinder

76.287

91.134

 

90.000

 

 

Giften

21.973

17.392

 

15.000

 

 

Rente en overige baten

131.854

123.338

 

120.000

 

 

Totaal baten:

1.207.906

1.282.948

 

1.275.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Uitkeringen

987.634

1.057.483

 

1.050.000

 

 

Beheer- en administratiekosten

8.683

8.242

 

10.000

 

 

Totaal lasten:

996.317

1.065.725

 

1.060.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per saldo: Voordelig saldo

211.589

217.223

 

215.000

 

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 29 januari 2020 Generale Synode, te Gouda (dag 5). Aanvang: 10.00 uur.
do 30 januari 2020 Generale Synode, te Gouda (dag 6). Aanvang: 10.00 uur.
vr 7 februari 2020 Vergadering classis Rijssen, te Rijssen-Noord. Aanvang: 19.30 uur.
vr 7 februari 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
wo 12 februari 2020 De gemeente Werkendam bestaat 100 jaar.
Alle agenda items

Actueel

Geen actueel nieuws gevonden