ANBI gegevens 2018

Naam

Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

41133439

Contactgegevens

Kortenaerstraat 18

2901 AN Capelle a/d IJssel

010-4500014

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit 9 leden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden. De stichting valt onder het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg(DMZ).  Dit deputaatschap moet de benoeming van bestuursleden akkoord verklaren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding. Tevens worden de gemaakte onkosten vergoed.  Bestuursleden met een uitvoerende functie ontvangen een honorarium.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  1. Doven en slechthorenden door het beleggen van kerkdiensten voor doven,  catechetisch onderwijs en bijbelonderwijs in aanraking te brengen met Gods Woord,opdat ze tot de kennis van de zaligheid zouden komen;  
  2. Het bieden van pastorale hulp aan doven en slechthorende en/of hun ouders, de plaatselijke kerkenraad en andere geestelijke verzorgers;
  3. Het stimuleren van de integratie van doven in de kerkelijke gemeente;        
  4. Het bevorderen van de sociale contacten tussen doven, slechthorenden en horende  met geoorloofde middelen;
  5. Het uitgeven van een tweemaandelijks contactblad (met onder andere meditatieve  en informatieve artikelen); 
  6. Alsmede het aanwenden van andere wettige middelen welke aan het doel van de  stichting bevorderlijk kunnen zijn, zoals het ondersteunen van internationale instellinge die het onderwijs aan dove kinderen bevorderen.          

Verslag activiteiten

In het jaar 2018 zijn er 10 dovendiensten belegd en 6 gecombineerde diensten op zondag met de plaatselijke gemeente waar de doven te gast zijn. De reguliere dovendiensten worden veelal op zaterdagmiddag en woensdagavond gehouden. De diensten worden belegd in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente.  In de diensten gaan alleen predikanten en studenten van Gereformeerde Gemeenten voor.

Drie keer in 2018 zijn er  weekenden georganiseerd waar ruimte  is voor onderlinge ontmoeting en bovenal voor de zondagse kerkgang. De doven zijn dan te gast in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente.  Op zondagavond wordt dan de preek besproken onder leiding van de betreffende predikant. 

In Kampen, Tholen en Werkendam worden catechisaties en/of bijbelvertellingen gehouden voor kinderen en jongeren met een gehoorbeperking. Ook voor volwassen doven zijn er  een aantal keren bijbelstudie gehouden in 2018. Deze bijbelstudies worden geleid door Ds. W. Harinck.

Voor kinderen en jongeren met een gehoorbeperking was er een kinderkamp georganiseerd.  Iedere dag was er bijbelstudie en ontspannende activiteiten.

De oudere doven en slechthorenden gingen met elkaar een dagje uit. Dit is gecombineerd met een dovendienst in Middelburg.

Op 8 december 2018 is de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden waar veel mensen op afkomen. Deze dag is begonnen met een dovendienst waarin Ds. W. Harinck voorging. ’s Middags heeft iemand van Bartimeus een presentatie gegeven over doof-blinden.

Het blad Doven-Contact is 6 keer per jaar uitgekomen. 

Verder wordt vanuit het pastoraat meegeleefd in omstandigheden van ziekte en rouw. Ook in blijde omstandigheden is er medeleven betoond.

Het bestuur van de stichting vergadert doorgaans vier keer per jaar.

Elk jaar wordt een financieel verslag samengesteld door de penningmeester. Het financieel  verslag wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie van het Bureau Kerkelijke Dienstverlening Gereformeerde Gemeenten. Het financieel jaarverslag wordt ieder jaar opgestuurd naar het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijk Zorg.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van het verslagjaar.  Er worden wel minder baten verwacht in 2019.

Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten,  verenigingen en particulieren bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

Realisatie 2018

 

Begroting 2018

 

 

BATEN

 

 

 

 

Giften en bijdragen van kerkelijke gemeenten en particulieren

62.213

76.609

 

61.000

Abonnementen blad Doven-Contact

29.479

28.419

 

29.000

Legaten

 

  7.134

 

       

Interest en overige baten

4.669

11.626

 

11.700

Totaal baten

96.361

123.788

 

101.700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

Honoraria/ (vacatie-) vergoedingen

21.579

20.698

 

22.000

Kosten Doven-Contact (tweemaandelijks tijdschrift)

26.126

26.621

 

27.000

Vakantie- en contactdagen

29.493

29.653

 

30.000

Bijdragen preek-ondertiteling

13.135

 

 

 

Kindercatechisaties en-club

660

2.106

 

2.000

Diverse kosten Dovenzorg

4.452

5.856

 

5.400

Overige kosten

21.838

25.201

 

21.100

Totaal lasten:

117.283

110.135

 

107.500

 

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

-20.922

13.653

 

-5.800

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 11 juli 2020 De bevestigingsdienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
zo 12 juli 2020 De intrededienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
di 25 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 2).
Alle agenda items

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.