ANBI gegevens 2019

Naam

Stichting Dovenzorg van de Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

41133439

Contactgegevens

Kortenaerstraat 18

2901 AN Capelle a/d IJssel

010-4500014

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit 9 leden, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 6 overige leden. De stichting valt onder het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg(DMZ).  Dit deputaatschap moet de benoeming van bestuursleden akkoord verklaren.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding. Tevens worden de gemaakte onkosten vergoed.  Bestuursleden met een uitvoerende functie ontvangen een honorarium.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel:

  1. Doven en slechthorenden door het beleggen van kerkdiensten voor doven,  catechetisch onderwijs en bijbelonderwijs in aanraking te brengen met Gods Woord,opdat ze tot de kennis van de zaligheid zouden komen;  
  2. Het bieden van pastorale hulp aan doven en slechthorende en/of hun ouders, de plaatselijke kerkenraad en andere geestelijke verzorgers;
  3. Het stimuleren van de integratie van doven in de kerkelijke gemeente;        
  4. Het bevorderen van de sociale contacten tussen doven, slechthorenden en horende  met geoorloofde middelen;
  5. Het uitgeven van een tweemaandelijks contactblad (met onder andere meditatieve  en informatieve artikelen); 
  6. Alsmede het aanwenden van andere wettige middelen welke aan het doel van de  stichting bevorderlijk kunnen zijn, zoals het ondersteunen van internationale instellinge die het onderwijs aan dove kinderen bevorderen.          

Verslag activiteiten

In het jaar 2019 zijn er 12 dovendiensten belegd en 6 gecombineerde diensten op zondag met de plaatselijke gemeente waar de doven te gast zijn. De reguliere dovendiensten worden veelal op zaterdagmiddag en woensdagavond gehouden. De diensten worden belegd in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente.  In de diensten gaan alleen predikanten en studenten van Gereformeerde Gemeenten voor.

 

Drie keer in 2019 zijn er  weekenden georganiseerd waar ruimte  is voor onderlinge ontmoeting en bovenal voor de zondagse kerkgang. De doven zijn dan te gast in de plaatselijke Gereformeerde Gemeente.  Op zondagavond wordt dan de preek besproken onder leiding van de betreffende predikant. 

 

In Kampen, Tholen en Werkendam worden catechisaties en/of bijbelvertellingen gehouden voor kinderen en jongeren met een gehoorbeperking. Ook voor volwassen doven zijn er  een aantal keren bijbelstudie gehouden in 2019. Deze bijbelstudies worden geleid door Ds. W. Harinck.

 

Voor kinderen en jongeren met een gehoorbeperking was er een kinderkamp georganiseerd.  Iedere dag was er bijbelstudie en ontspannende activiteiten.

De oudere doven en slechthorenden gingen met elkaar een dagje uit. Dit is gecombineerd met een dovendienst in Uddel.

Op 7 december 2019 is de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden waar veel mensen op afkomen. Deze dag is begonnen met een dovendienst waarin Ds. W. Harinck voorging. ’s Middags heeft iemand van het deputaatschap Bijzondere Noden een presentatie gegeven over de noden in het buitenland.

Het blad Doven-Contact is 6 keer per jaar uitgekomen. 

Verder wordt vanuit het pastoraat meegeleefd in omstandigheden van ziekte en rouw. Ook in blijde omstandigheden is er medeleven betoond.

Het bestuur van de stichting vergadert doorgaans vier keer per jaar.

Elk jaar wordt een financieel verslag samengesteld door de penningmeester. Het financieel  verslag wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie van het Bureau Kerkelijke Dienstverlening Gereformeerde Gemeenten. Het financieel jaarverslag wordt ieder jaar opgestuurd naar het Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijk Zorg.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.  Naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in 2020 is de verwachting dat de lasten minder zijn dan begroot. De verwachting voor de baten is dat het  ongeveer rond het niveau van het verslagjaar 2019 zal liggen.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel. De bijdragen vanuit de gemeenten,  verenigingen en particulieren bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Begroting 2019

 

BATEN

 

 

 

Giften en bijdragen van kerkelijke gemeenten en particulieren

76.609

71.315

66.300

Abonnementen blad Doven-Contact

28.419

28.096

29.000

Legaten

7.134

  -

       

Interest en overige baten

11.626

13.841

11.500

Totaal baten

123.788

113.252

106.800

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

Honoraria/ (vacatie-) vergoedingen

20.698

20.958

22.000

Kosten Doven-Contact (tweemaandelijks tijdschrift)

26.621

33.545

35.000

Vakantie- en contactdagen

29.653

30.376

31.000

Bijdragen preek-ondertiteling

-

3.135

3.000

Catechisaties en clubs(jongeren en kinderen)

2.106

2.779

2.000

Diverse kosten Dovenzorg

5.856

8.937

5.500

Overige kosten

25.201

21.250

22.000

Totaal lasten:

110.135

120.980

120.500

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

13.653

-7.728

-13.700

 

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 26 september 2020 Vergadering classis Amsterdam te Lisse. Aanvang: 10.00 uur.
wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
Alle agenda items

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).