IBAN: NL52 INGB 000 030 7447 (voor giften van particulieren)

IBAN: NL92RABO 032 240 0791 (voor giften of collecten van gemeenten)

Beide ten name van Bijzondere Noden te Woerden.

 

ANBI gegevens 2019

Naam

Deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden

Fiscaal nummer (RSIN)

824090676

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489910
E-mail: info@bijzonderenoden.nl
Website: www.bijzonderenoden.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 10 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 7 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het lenigen van bijzondere diaconale noden binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met en tot steun van de plaatselijke diaconieën door schenking of lening.

Het lenigen van bijzondere noden van met de Gereformeerde Gemeenten corresponderende kerken in het buitenland in nauwe samenwerking met de door deze kerken voor diaconale hulpverlening ingestelde deputaatschappen of commissies.

Het verlenen van (nood)hulp aan door natuurrampen, hongersnood, oorlogsgeweld, epidemieën of anderszins getroffenen in binnen- en buitenland.

Het verlenen van structurele diaconale hulp aan projecten en programma’s gericht op verbetering van de levensomstandigheden in het buitenland in nauwe samenwerking met geestverwante plaatselijke kerken of organisaties.

De ondersteuning en begeleiding van diaconale projecten op de huidige en voormalige zendingsterreinen van de Gereformeerde Gemeenten en van diaconale projecten die in nauwe relatie staan met de Evangelieverkondiging onder de Joden in een goed overleg en in nauwe samenwerking met de deputaatschappen voor de Zending en voor Israël.

Voor het verkrijgen van de voor de uitoefening van deze diaconale taken noodzakelijke middelen zal het deputaatschap kerkenraden en gemeenteleden regelmatig opwekken gaven te besteden via de daarvoor ingestelde kerkelijke kanalen en hen ook informeren over de besteding daarvan.

De diaconieën van de gemeenten zullen nauw betrokken worden bij het door het deputaatschap gevoerde beleid en daarover zo breed mogelijk worden geïnformeerd via de daarvoor door de classes benoemde classisdiakenen.

 

Verslag activiteiten

Binnenlandse hulp

Een klein, maar toch belangrijk onderdeel van de hulpverlening van het deputaatschap is de binnenlandse hulpverlening. In 2019 werd er financiële ondersteuning gegeven en liepen er enkele renteloze leningen aan diaconieën van onze gemeenten. Daarnaast werd de CBB, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden gesteund voor het inspreken en ontwikkelen van materiaal voor deze doelgroep. Tenslotte exploiteerde Bijzondere Noden in 2019 een drietal woningen voor rolstoelgebonden personen.

Naast de financiële hulp die we boden is er in 2019 ook toerusting gegeven aan diakenen. In samenwerking met het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg is er voor het eerst een landelijke Diakendag georganiseerd voor diakenen uit de Gereformeerde Gemeenten. Tijdens deze dag konden de diakenen verschillende workshops volgen over diaconale thema’s en was er ruimte voor onderlinge ontmoeting. Deze dag werd als zeer nuttig en waardevol ervaren en zal daarom in de toekomst herhaald worden.

Structurele hulp

Het grootste gedeelte van de ondersteuning van Bijzondere Noden is structureel. Jaarlijks wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of de projecten die langjarig gesteund worden ook daadwerkelijk diaconaal zijn; zijn ze gericht op de meest kwetsbaren en voorzien ze in de eerste levensbehoeften? Deze focus biedt de gelegenheid om onze middelen te besteden aan de meest kwetsbare groepen, zoals straatkinderen in Peru of achtergestelde gehandicapten in Nigeria en Zimbabwe. Zo kan Bijzondere Noden als handen van de kerk hulp bieden waar de nood het hoogst is en aan degenen die geen helper hebben.

In verschillende projecten hebben we in 2019 ingezet op het vergroten van de onafhankelijkheid. Zo is de zelfredzaamheid en financiële slagkracht van vrouwen toegenomen nadat ze lid werden van een spaargroep en konden gehandicapten dankzij goede scholing toch aan een baan komen. Zo investeerden we in een aantal projecten meer in training en capaciteitsopbouw in plaats van op het steeds terugkerende voorzien in goederen en voedsel.

Noodhulp

Naast de uitvoering en monitoring van lopende noodhulpprojecten zijn er in 2019 op verschillende plaatsen rampen gebeurd. In maart waren er hevige regens en daardoor overstromingen en landverschuivingen in Sentani, Papoea. Onder andere via onze zustergemeente van de GJRP, maar ook via andere kanalen konden we snel hulp verlenen. Eveneens in maart raasde de orkaan Idai over Mozambique, Malawi en Zimbabwe. Dit zorgde voor enorme wateroverlast waarbij ruim 1300 mensen de dood vonden en meer dan drie miljoen mensen schade ondervonden. In goede samenwerking met de deputaatschappen Hulp bij Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Algemene Kas Bijzondere Noden van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland kon financiële hulp verleend worden aan verschillende projecten in Mozambique en Malawi. Daarnaast boden we via verschillende partnerorganisaties noodhulp bij onder andere (dreigende) hongersnood in Jemen en Zimbabwe, rellen op Papoea en overstromingen door Moessonregens in Nepal.

Vervolgde Kerk

Het aandachtsgebied van de vervolgde kerk heeft inmiddels een duidelijke plaats gekregen, zowel in de projectenbestedingen van Bijzondere Noden als in de achterban. Het aantal projecten, maar ook de inkomsten namen in 2019 toe. Er is een projectenbeleid vastgesteld waarin vastgelegd wordt op basis van welke criteria landen en projecten worden geselecteerd. De focus voor de projectondersteuning ligt nu op ondersteuning in Noordoost-Azië en het Midden-Oosten. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd via onder ons bekende hulporganisaties, maar eveneens via directe contacten. Zo kon het werk in Jordanië en in de Palestijnse gebieden worden uitgebreid. Er is daarbij een goede samenwerking met het deputaatschap voor Israël, die goede en betrouwbare  contacten heeft in het Midden-Oosten. Voor Noordoost-Azië wordt met vertegenwoordigers uit verschillende kerkverbanden op een goede manier samengewerkt. Dit samenwerkingsverband fungeert als platform om kennis, fondsen en projecten bij elkaar te brengen. Via verschillende gezamenlijke projecten werd zo hulp geboden aan vervolgde Christenen in dit gebied.

Lectuur en toerusting

De kernactiviteit van Bijzondere Noden als “handen van de kerk” is het faciliteren van praktische hulpverlening. Diaconaat zou echter geen diaconaat zijn als de praktische hulp, of zoals het bevestigingsformulier van diakenen spreekt van de “uiterlijke gift”, niet samen zou gaan “met de troostelijke redenen uit het Woord van God”. Deze beide zaken moeten “armen en ellendigen hulp bewijzen”. Daarom besteedt Bijzondere Noden waar mogelijk aandacht aan Woordverkondiging. Dat krijgt gestalte door het werken met lokale kerken, maar ook door Bijbel- en lectuurverspreiding. In 2019 is daarom opnieuw een bijdrage gegeven aan het in 2018 gestarte lectuurproject door de gezamenlijke deputaatschappen Bijbelverspreiding, Israël, Zending, Evangelisatie en Bijzondere Noden. Binnen dit lectuurwerk worden boeken en brochures waarin de Bijbelse boodschap op een betrouwbare manier wordt verwoord, vertaald in inmiddels een tiental talen. Deze worden beschikbaar op de website www.bibleandbooksministry.com. Bijzondere Noden heeft aan dit project bijgedragen om een aantal boekjes die geschikt zijn voor de doelgroep te vertalen in het Arabisch. Inmiddels worden deze onder andere in Jordanië ook daadwerkelijk gebruikt.

Resultaat

In het Bijbelse diaconaat spreken we niet graag over resultaat en rendement. Het omzien naar de behoeftige naaste en hem of haar te helpen, is in zichzelf een gehoorzamen aan de Bijbelse opdracht om goed te doen, ook al zou het geen blijvende verandering teweegbrengen. Aan de andere kant moeten wij, ook in analogie met de Bijbelse boodschap, zorgvuldig omgaan met de financiële middelen die ons worden toevertrouwd. Het deputaatschap moet verantwoording afleggen van alle werkzaamheden en daarbij het effect van de bestedingen kunnen benoemen. Ieder project moet worden beoordeeld aan de hand van vijf doelstellingen:

>         Het Evangelie wordt zichtbaar gemaakt in daad én Woord;

>         Er wordt ondersteuning geboden aan de meest kwetsbaren;

>         De ondersteuning is gericht op de eerste levensbehoeften;

>         De ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op zelfredzaamheid;

>         De ondersteuning staat ten dienste van de diaconale taak van de lokale christelijke gemeenten.

Zo mogelijk worden steeds meerdere doelen bereikt, en deze worden gedurende de looptijd van ieder project bewaakt, in het bijzonder bij een jaarlijkse contractevaluatie.

 Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2019’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2019’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de reguliere baten en lasten in 2020 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld  op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

       

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Begroting 2019

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

Collecten en giften

 3.692.442

 3.675.881

 2.355.000

Baten verhuur woningen

      52.300

      12.943

      13.000

Rente en overige inkomsten

      27.194

      27.691

      20.000

 

 

 

 

TOTAAL BATEN

 3.771.936

 3.716.515

 2.388.000

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

Besteed aan doelstelling

 2.555.477

 3.900.871

 3.060.262

Kosten fondswerving

    122.937

    119.629

    126.906

Beheer- en administratiekosten

    173.534

    136.111

    121.958

 

 

 

 

TOTAAL LASTEN

 2.851.948

 4.156.611

 3.309.126

 

 

 

 

SALDO

    919.988

   -440.096

   -921.126

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
za 3 oktober 2020 Israëlforum over het thema “Onze schuld aan Israël”. Aanvang: 10.00 uur Locatie: GG Tricht-Geldermalsen. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Voor meer informatie en aanmelden: israel-forum.nl. De bijeenkomst is ook live te volgen via: dep-israel.nl.
Alle agenda items

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).