IBAN: NL52 INGB 000 030 7447 (voor giften van particulieren)

IBAN: NL92RABO 032 240 0791 (voor giften of collecten van gemeenten)

Beide ten name van Bijzondere Noden te Woerden.

 

ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden

Fiscaal nummer (RSIN)

824090676

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489910
E-mail: info@bijzonderenoden.nl
Website: www.bijzonderenoden.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 11 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het lenigen van bijzondere diaconale noden binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met en tot steun van de plaatselijke diaconieën door schenking of lening.

Het lenigen van bijzondere noden van met de Gereformeerde Gemeenten corresponderende kerken in het buitenland in nauwe samenwerking met de door deze kerken voor diaconale hulpverlening ingestelde deputaatschappen of commissies.

Het verlenen van (nood)hulp aan door natuurrampen, hongersnood, oorlogsgeweld, epidemieën of anderszins getroffenen in binnen- en buitenland.

Het verlenen van structurele diaconale hulp aan projecten en programma’s gericht op verbetering van de levensomstandigheden in het buitenland in nauwe samenwerking met geestverwante plaatselijke kerken of organisaties.

De ondersteuning en begeleiding van diaconale projecten op de huidige en voormalige zendingsterreinen van de Gereformeerde Gemeenten en van diaconale projecten die in nauwe relatie staan met de Evangelieverkondiging onder de Joden in een goed overleg en in nauwe samenwerking met de deputaatschappen voor de Zending en voor Israël.

Voor het verkrijgen van de voor de uitoefening van deze diaconale taken noodzakelijke middelen zal het deputaatschap kerkenraden en gemeenteleden regelmatig opwekken gaven te besteden via de daarvoor ingestelde kerkelijke kanalen en hen ook informeren over de besteding daarvan.

De diaconieën van de gemeenten zullen nauw betrokken worden bij het door het deputaatschap gevoerde beleid en daarover zo breed mogelijk worden geïnformeerd via de daarvoor door de classes benoemde classisdiakenen.

 

Verslag activiteiten

In 2017 besloot het deputaatschap in totaal 65 projecten te ondersteunen, naast de projecten die al in vorige jaren werden gestart. Alle lopende projecten in ogenschouw genomen, was Bijzondere Noden actief in meer dan 30 landen. De ondersteuning die gegeven werd aan projecten in Nederland was daarbij zeer beperkt, slechts éénmaal werd in het afgelopen jaar ook daadwerkelijk ondersteuning geboden. Bij overige aanvragen bleef het contact met kerkenraden of diaconieën beperkt tot advisering. In specifieke gevallen werd daarover ook contact gezocht met het deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg.

Structurele diaconale steun wereldwijd is de belangrijkste taak van het deputaatschap Bijzondere Noden. Deze hulp moet diaconaal zijn, dat wil zeggen dat het gericht is op een kwetsbare

doelgroep en ingezet wordt om de lokale kerk te ondersteunen bij haar taak. Daarnaast moet de organisatie een duidelijke scheiding kennen tussen bestuur en management en moet de kwaliteit van de uitgevoerde programma’s voldoende

zijn. Ook een goed opgezet financieel systeem behoort tot de voorwaarden om ondersteund te worden door Bijzondere Noden. Omdat diaconale projecten zowel gericht kunnen zijn op onderwijs, gezondheidszorg of voedselzekerheid,

is de thematiek in de projecten erg divers. Ook de doelgroep, kwetsbaren in de samenleving, kan variëren van wezen in Malawi, tot straatkinderen in Peru en van kwetsbare gezinnen en ouderen in Roemenië tot analfabete vrouwen in Pakistan. Een volledige weergave van de resultaten over een geheel jaar is daarom nauwelijks te realiseren.

Omdat Bijzondere Noden zich vooral richt op de meest kwetsbare doelgroep, is het resultaat van onze ondersteuning bereikt als mensen geholpen zijn om te overleven in een zeer kwetsbare situatie en zij in die situatie iets mogen zien van de liefde van Christus in de hulp van lokale christenen. Bijvoorbeeld als het gaat om de ondersteuning van ouderen in Cuba met een warme maaltijd of de ondersteuning van onderwijs voor kinderen met een handicap in de zeer instabiele context van Zimbabwe.

We richten ons op een kwetsbare doelgroep en ondersteunen daarbij de lokale kerk in haar taak

Tegelijkertijd wil Bijzondere Noden, zoveel als mogelijk is, de zelfredzaamheid van de ontvangers van de hulp en/of de lokale kerk vergroten. Daarbij gaat het om maatwerk. Zo werd afgelopen jaar de kerk in Cuba ondersteund om diverse handwerkgroepen te professionaliseren zodat met de opbrengst van de verkoop van producten een deel van het diaconale werk kan worden gefinancierd. In Roemenië had de bevordering van zelfredzaamheid een heel andere vorm. Daar werd een maatschappelijk werker aangesteld die sociaal zwakke gezinnen begeleidt, zodat zij op termijn niet meer afhankelijk zijn van de maandelijkse voedselpakketten van de lokale diaconale organisatie. Bij het versterken van de zelfredzaamheid werd in 2017 ook zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de expertise van lokale organisaties. Zo vond in Malawi een training plaats van vrouwengroepen en jongeren door trainers van een lokale organisatie uit Zuid Afrika. Inmiddels zijn diverse vrouwengroepen opgezet en wordt zo de zelfredzaamheid van de kwetsbare moeders en grootmoeders van (half)wezen bevorderd.

De ondersteuning van Bijzondere Noden vindt vaak plaats in instabiele contexten, waardoor resultaten niet altijd zijn zoals beoogd. Dit wordt zoveel mogelijk ingekaderd door het werken met contracten van één jaar en door samen te werken met bewezen betrouwbare partnerorganisaties met ervaring in de genoemde landen. De uitvoering van programma’s wordt beoordeeld aan de hand van (geauditeerde) jaarverslagen en het tweejaarlijkse bezoek aan alle

organisaties waar structureel mee samengewerkt wordt. Tijdens deze bezoeken worden de afspraken over rapportages verder aangescherpt en vindt ook een controle plaats van de administratieve processen. Zoals beschreven in het fraude en corruptiebeleid wordt bij onregelmatigheden de steun beëindigd. In het afgelopen jaar moest deze maatregel voor één project worden genomen en is de steun stopgezet.

Naast de aandacht voor de juiste procedures was er tijdens de werkbezoeken ook aandacht voor het beleid van de organisatie op de langere termijn. Na elk werkbezoek werd met de bezochte organisatie een beleid vastgesteld voor de komende drie jaar. De Organisatie-Scan die in 2016 al werd gebruikt is in 2017 verder aangescherpt om als hulpmiddel te dienen voor de waardering van organisaties. Tot slot werd het format voor contracten iets aangepast, in 2018 zal de basis van het contract verder worden aangescherpt.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteldop basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2016

 

Realisatie 2017

Begroting 2017

   
 

   

   

BATEN

           

Collecten en giften

3.117.342

 

3.446.403

1.918.000

   

Subsidies overheden en derden

0

 

0

0

   

Baten verhuur woningen

21.372

 

16.472

22.000

   

Rente en overige inkomsten

106.053

 

36.156

0

   

Totaal baten:

3.244.767

 

3.499.031

1.940.000

   
             

LASTEN

           

Besteed aan doelstelling

3.648.158

 

3.351.540

2.303.578

   

Kosten fondswerving

104.784

 

110.840

119.300

   

Beheer- en administratiekosten

137.492

 

136.790

136.662

   

Totaal lasten:

3.890.434

 

3.599.170

2.559.540

   
 

 

 

 

 

   

Saldo

-645.667

 

-100.139

-619.540

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

vr 5 juli 2019 Vergadering classis Barneveld, te Barneveld-Centrum. Aanvang 19.00 uur.
vr 5 juli 2019 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
ma 8 juli 2019 Vergadering classis Goes, te Goes. Aanvang: 19.00 uur.
di 9 juli 2019 Ds. E.C. Adams neemt afscheid van Corsica (USA).
wo 10 juli 2019 Vergadering classis Utrecht, te Zeist (peremptoir examen; alleen in geval een kandidaat een beroep naar een classisgemeente aanneemt). Aanvang: 14.00 uur.
Alle agenda items

Actueel

De nieuwbouw van de gemeente Rotterdam-Centrum vordert gestaag. Op de pagina van deze gemeente treft u een kleine impressie aan van de huidige situatie (mei 2019).

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is volop bezig met de renovatie van het kerkgebouw. Wilt u beelden bekijken van de voortgang van de renovatie? Klik dan hier.