IBAN: NL52 INGB 000 030 7447 (voor giften van particulieren)

IBAN: NL92RABO 032 240 0791 (voor giften of collecten van gemeenten)

Beide ten name van Bijzondere Noden te Woerden.

 

ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap tot hulpverlening in Bijzondere Noden

Fiscaal nummer (RSIN)

824090676

Contactgegevens

Adres: Houttuinlaan 7
Postcode: 3447 GM
Plaats: Woerden
Telefoon: 0348-489910
E-mail: info@bijzonderenoden.nl
Website: www.bijzonderenoden.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 11 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 8 overige leden

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

Het lenigen van bijzondere diaconale noden binnen de kring van de Gereformeerde Gemeenten in samenwerking met en tot steun van de plaatselijke diaconieën door schenking of lening.

Het lenigen van bijzondere noden van met de Gereformeerde Gemeenten corresponderende kerken in het buitenland in nauwe samenwerking met de door deze kerken voor diaconale hulpverlening ingestelde deputaatschappen of commissies.

Het verlenen van (nood)hulp aan door natuurrampen, hongersnood, oorlogsgeweld, epidemieën of anderszins getroffenen in binnen- en buitenland.

Het verlenen van structurele diaconale hulp aan projecten en programma’s gericht op verbetering van de levensomstandigheden in het buitenland in nauwe samenwerking met geestverwante plaatselijke kerken of organisaties.

De ondersteuning en begeleiding van diaconale projecten op de huidige en voormalige zendingsterreinen van de Gereformeerde Gemeenten en van diaconale projecten die in nauwe relatie staan met de Evangelieverkondiging onder de Joden in een goed overleg en in nauwe samenwerking met de deputaatschappen voor de Zending en voor Israël.

Voor het verkrijgen van de voor de uitoefening van deze diaconale taken noodzakelijke middelen zal het deputaatschap kerkenraden en gemeenteleden regelmatig opwekken gaven te besteden via de daarvoor ingestelde kerkelijke kanalen en hen ook informeren over de besteding daarvan.

De diaconieën van de gemeenten zullen nauw betrokken worden bij het door het deputaatschap gevoerde beleid en daarover zo breed mogelijk worden geïnformeerd via de daarvoor door de classes benoemde classisdiakenen.

 

Verslag activiteiten

Het grootste gedeelte van de ondersteuning van Bijzondere Noden is structureel. Juist in de uitvoering van structurele projecten kan het diaconale karakter van het project ondersteund en versterkt worden. Jaarlijks wordt een zorgvuldige afweging gemaakt of de projecten die langjarig gesteund worden inderdaad gericht zijn op de meest kwetsbaren en voorzien in de eerste levensbehoeften.  Om die reden werd er soms ook negatief of terughoudend geadviseerd als het gaat om aanvragen voor universitair onderwijs of grootschalige ontwikkeling. Die aanvragen passen niet binnen de diaconale gerichtheid om te voorzien in basisbehoeften. Anderzijds geeft deze focus de gelegenheid om in de ondersteuning op de meest kwetsbare groepen te focussen, zoals straatkinderen in Peru in moeilijke gezinsomstandigheden, of gehandicapten in Nigeria en Zimbabwe die vaak te maken hebben met discriminatie en achterstelling. Zo kan Bijzondere Noden als handen van de kerk hulp bieden aan degenen die geen helper hebben.

 

Verdere verduurzaming van de hulp was in 2018 een belangrijk aandachtspunt. De werkwijze van Bijzondere Noden, om te werken via de kerk is op zich al een duurzame manier van werken. De kerk heeft een belangrijke plaats in de samenleving en blijft bestaan, ook als NGO’s verdwijnen. Het is echter wel belangrijk dat de kerk ook op de langere termijn in staat gesteld wordt om diaconale hulp te bieden. En dat betekent dat de kerk vervolgens weer mensen in staat zal stellen om op eigen benen te staan. Dat is niet gemakkelijk. Zeker als het gaat om samenlevingen waar al jarenlang grote noden zijn en waar al jarenlang veel hulp vanuit het buitenland gegeven wordt. In die gevallen werkt Bijzondere Noden samen met andere organisaties of personen, zodat gezamenlijk duurzame hulp kan worden geboden. Zo zijn er in 2018 voorbereidingen getroffen om een nieuwe werkwijze te introduceren. In Nigeria zullen weduwen minder vaak dan voorheen voedsel en kleding krijgen uitgereikt. In plaats daarvan worden ze geholpen om met elkaar een spaargroep te starten, zodat ze elkaar kunnen ondersteunen en gezamenlijk initiatieven ontplooien om inkomsten te genereren. In Malawi wordt toegewerkt naar meer initiatief in kerken en gemeenschappen door het vormen van groepen die met elkaar werken aan problemen in hun samenleving. Samenwerking is ook voor de armen vaak van groot belang voor een duurzame aanpak van armoede!

Het werk van Bijzondere Noden is allereerst diaconaal, maar het moet ook worden uitgevoerd door een kwalitatief goede organisatie. Daarom is er in selectie, begeleiding en evaluatie van projecten aandacht voor de kwaliteit van de organisatie waar mee samengewerkt wordt. Ook de financiële verantwoording en het  beleid van de organisatie zijn belangrijke aandachtspunten in de selectie én de begeleiding van projecten. Jaarlijks doet iedere partnerorganisatie een nieuwe aanvraag en bij de besluitvorming over deze aanvraag wordt de voortgang van het project beoordeeld aan de hand van de criteria. Tijdens de tweejaarlijkse werkbezoeken is daar nog meer aandacht en gelegenheid voor. Dan wordt samen met de partnerorganisatie een lange termijn visie opgesteld. In het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een bezoek gebracht aan Papoea, waarbij uitgebreid doorgesproken is over de toekomst van de organisatie en waarbij concrete afspraken gemaakt zijn die in de komende jaren zullen worden geëvalueerd.

Om nog beter invulling te geven aan de beoordeling en verbetering van resultaten, vraagt om actuele kennis. Daarom is door de projectmedewerkers een cursus gevolgd over het beter vaststellen van doelstellingen, het meten van de resultaten en het bijsturen van het beleid. In het komende jaar zal dit verder worden uitgewerkt naar de definitie van een beperkte set van concrete resultaten voor de verschillende projecten.

 

Ondersteuning van de vervolgde kerk is een relatief nieuw aandachtsgebied. Ook in dit aandachtsgebied worden de algemene projectcriteria gehanteerd. Omdat dit een relatief nieuw gebied is, zijn er nog aanvullende criteria opgesteld. Zo wordt er voornamelijk gewerkt binnen het aandachtsgebied ‘Midden-Oosten’, is er sprake van een balans tussen werk in landen met een hoog en met een laag veiligheidsrisico. Ook wordt gestreefd naar een goede balans tussen meer diaconale en meer pastorale ondersteuning, doelgroepen die te maken hebben met ernstige vervolging en versterking van de kerk in gebieden waar de vervolging beperkt blijft tot discriminatie.  Voor het jaar 2018 werd ingezet op een voorzichtige groei in het aantal projecten dat werd ondersteund. Zo zijn er projecten gesteund in een aantal nieuwe gebieden, zoals India, Libanon en de Palestijnse Gebieden. Daarbij werd veel belang gehecht aan samenwerking met andere deputaatschappen, in India is het deputaatschap Bijbelverspreiding actief en in de Palestijnse gebieden kan er samengewerkt worden met het deputaatschap voor Israël. Na het eerste jaar van ondersteuning wordt dit geëvalueerd en zal besloten worden om in de genoemde landen al dan niet structureel te gaan werken.

 

 

De eerste diaconale projecten die Bijzondere Noden ondersteunde waren noodhulpprojecten, voor slachtoffers van de watersnoodramp en Hongaarse vluchtelingen. De betrokkenheid bij noodhulp is ook zichtbaar in de naam Bijzondere Noden. In 2018 was Bijzondere Noden dan ook betrokken bij noodhulp na rampen. Zowel rampen waarover veel publiciteit is in de media, zoals de aardbeving in Sulawesi, Indonesië, als rampen waar minder aandacht voor is, zoals de aardbeving in Papoea Nieuw Guinea. En zowel natuurrampen, zoals overstromingen door overvloedige regenval in een gebied in Kenia, als noodsituaties waarbij politieke keuzes een grote rol spelen, zoals in het vluchtelingenkamp Moria (Lesbos). Ook bij het verlenen van noodhulp streeft Bijzondere Noden ernaar om hulp te verlenen die kwalitatief goed én diaconaal is. Dat laatste is soms moeilijk. Want noodhulp is allereerst gericht op het verlichten van de nood, het voorzien in eten of drinken, onderdak en medische zorg. In de allereerste fase van noodhulp is het vaak niet mogelijk om het Woord te delen, tenzij een lokale kerk de hulp uit kan voeren en dan ook pastorale hulp kan verlenen. Veel noodhulp neemt echter jaren in beslag, de wederopbouwfase duurt meestal drie tot vijf jaar. Zo werd in 2018 noodhulp in Ecuador (als gevolg van de aardbeving in 2015) en noodhulp in Zuid-Azië (door overstromingen in 2017) pas in 2018 afgerond. Maar juist in de  wederopbouwfase is er meer gelegenheid om de hulp te combineren met het Woord. Door samen te werken met andere kerken kan Bijzondere Noden de plaats van het Woord bij de hulpverlening nog duidelijker aan de orde stellen bij noodhulporganisaties.

Dienstbetoon in Nederland

In Nederland hebben veel leden van de Gereformeerde Gemeenten te maken met persoonlijke noden en zorgen. In de meeste gevallen kunnen deze gelenigd worden door de plaatselijke diaconie. Enkele keren per jaar wordt de hulp van Bijzondere Noden ingeroepen. In de meeste gevallen speelt Bijzondere Noden, samen met het deputaatschap DMZ, vooral een adviserende rol. Een nieuwe ontwikkeling die zichtbaar was in het afgelopen jaar, zijn hulpvragen voor een dure medische behandeling die niet vergoed wordt. In die gevallen kwamen door crowdfundingsacties voldoende financiële middelen beschikbaar en bleek ondersteuning vanuit Bijzondere Noden niet nodig.

 

Samenwerking is noodzakelijk bij de grote noden die er wereldwijd zijn, want zonder achterban kan Bijzondere Noden geen hulp bieden. Daarom is er in 2018 niet alleen samengewerkt met kerken wereldwijd, maar ook met andere organisaties of personen die in hetzelfde gebied of met dezelfde thema’s werken.

Samenwerking was er ook binnen de Gereformeerde Gemeenten, met andere deputaatschappen. Samen met het deputaatschap voor Israël en het deputaatschap voor Bijbelverspreiding werd er gewerkt aan een website om reformatorische lectuur in veel talen toegankelijk te maken. Daarnaast werd er intensief samengewerkt met het deputaatschap DMZ in de aanloop naar de diakendag die begin 2019 gehouden zal worden. Met dit deputaatschap werd ook gewerkt aan een revisie van het boekje ‘Handreiking voor de diaken’.

Samenwerking moet wel effectief zijn. In overleg met de deelnemende deputaatschappen is voorlopig besloten om de commissie vervolgde kerk zoals die sinds 2013 bestond, te ontbinden en de Generale Synode te vragen hiermee in te stemmen. Nu dit onderwerp een plek gekregen heeft in het werk van Bijzondere Noden, kan de taak van de commissie als voltooid worden beschouwd. De hulp aan de Vervolgde Kerk wordt nu geheel opgepakt door Bijzondere Noden, samen met vrijwilligers en een vertegenwoordiger van het deputaatschap voor Israël.

Een belangrijke samenwerkingspartner in 2018 was de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. In het kader van de Jeugdbondactie ‘Geloofwaardig onderwijs’ werd er nauw samengewerkt in het informeren over onderwijs in Pakistan. Door deze actie werd het prachtige bedrag van ruim € 176.000 ter beschikking gesteld voor dit doel. Ook voor de kampactie werd samengewerkt met de Jeugdbond om kinderen in Peru en Zuid Afrika een time-out te geven. De opbrengst hiervan bedroeg € 71.155 In deze samenwerking ging het niet allereerst om de inkomsten. Het bood Bijzondere Noden de gelegenheid om jongeren te betrekken bij het wereldwijde diaconale werk van hun kerk.

In de relatie met andere deputaatschappen is niet alleen samenwerking van belang, maar ook afstemming is nodig. Met andere deputaatschappen werd in 2018 verder gesproken over de verspreiding van periodieken naar de gemeenten. Deze bezinning wordt in 2019 voortgezet, op weg naar een manier van informatievoorziening die bij de tijd is en ook eenheid uitstraalt.

Niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten werd samengewerkt. Binnen Prisma, de samenwerkingsorganisatie voor christelijke ontwikkelingssamenwerking, was er regelmatig overleg en ontmoeting met andere christelijke organisaties. Tevens is de samenwerking met andere kerkverbanden op het gebied noodhulp verder geformaliseerd. Bij grote rampen was er al regelmatig contact met andere kerkverbanden, maar inmiddels is er een ‘noodhulpoverleg’ samengesteld met de Gereformeerde Gemeente in Nederland en met de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

 

In 2018 wilde Bijzondere Noden nog intensiever betrokken zijn bij het diaconale werk wereldwijd en is de communicatie over dit werk binnen van de Gereformeerde Gemeenten toegenomen. Daarom is het team van vaste medewerkers in 2018 uitgebreid met een office assistent.

Het voornemen voor 2018 was om ook binnen de organisatie meer samen te werken, en mensen uit de achterban met de wens om zich in te zetten voor het wereldwijde diaconale werk hierbij te betrekken. In 2018 is dit gerealiseerd door het aanstellen van een vrijwilliger als projectcoördinator voor de vervolgde kerk. Zo is er meer menskracht beschikbaar en zijn de werkzaamheden over meerdere personen verdeeld. Daarnaast is er ook een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve energievoorziening in Zimbabwe door twee stagiairs. Door het onderzoek van de stagiairs is informatie verkregen die niet gemakkelijk door eigen medewerkers had kunnen worden voorzien.

2018 was het jaar waarin de nieuwe regelgeving voor privacy van kracht ging in Nederland. Bijzondere Noden heeft een privacy verklaring opgesteld om te voldoen aan de regelgeving en in samenwerking met andere organisaties is een functionaris aangesteld. Op deze manier worden de gegevens van onze donateurs en van projectmedewerkers beschermd.

Tot slot is in 2018 besloten om als medewerkers en deputaten op een andere manier te gaan samenwerken. Vanwege de grote verscheidenheid aan projecten en projectregio’s en de behoefte aan meer controle en invloed op de projectuitvoering en -resultaten, is het gewenst dat deputaten zich specialiseren in een beperkt aantal regio’s. Op die manier kunnen zij nauwer betrokken zijn bij de bepaling van het lange termijn beleid en de voorbereiding van werkbezoeken. In 2019 zal deze nieuwe werkwijze in werking treden.

 

Het diaconale werk van Bijzondere Noden kan het deputaatschap niet alleen doen. Het wereldwijde diaconale werk is een taak voor het gehele kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Ook in 2018 was duidelijk zichtbaar dat dit werk gedragen werd door de vele gemeenteleden. Dat was zichtbaar in de vele collecten en giften die we in dit jaar ontvingen, maar daarnaast mochten onze voorlichters in totaal 92 voorlichtingen verzorgen gedurende het jaar 2018, op jeugdverenigingen, koersvakanties, kinderclubs en vrouwenverenigingen. Mede dankzij de Jeugdwerkactie en het Koersproject samen met de Jeugdbond kon er een historisch groot aantal voorlichtingen worden gegeven. Naar aanleiding van het Koersproject heeft er ook een reis plaatsgevonden naar het project Ladysmith in Zuid Afrika, 20 enthousiaste jonge mensen hebben een kijkje genomen in de keuken van het diaconale werk in Zuid Afrika. In 2018 was er een opnieuw een CGO leergang over de Vervolgde Kerk, waaraan 38 personen deelnamen.

 

Een relatief nieuwe manier van betrokkenheid is het gemeenteproject. Eind 2018 waren er 5 gemeenten die zich structureel aan één project verbonden. Zij collecteerden regelmatig voor het project, publiceerden berichten in hun kerkbodes en organiseerden voorlichtingen over dat specifieke project. Doordat er regelmatig aandacht in die gemeenten voor was, werd niet alleen een gift gegeven, maar konden gemeenteleden ook meeleven en meebidden met het werk..

Een andere, nieuwe manier om de achterban te betrekken was het boek ‘Geef mij je hand’ met verhalen vanuit de wereldwijde kerk dat in 2018 werd gepubliceerd. De verkoop van dit boek liep goed, aan het einde van 2018 was de eerste druk van 1500 exemplaren uitverkocht en in 2019 zal een nieuwe druk worden uitgegeven.

Daarnaast werd er in 2018 een nieuwe groep binnen de achterban aangesproken: ondernemers die lid zijn van  de Gereformeerde Gemeenten. Zij werden benaderd en hen werd de mogelijkheid geboden om hun  bedrijfsactiviteiten ten goede te laten komen aan het diaconale werk wereldwijd. Voor dit doel werd een fondsenwerver aangesteld die enkele uren per week besteedde aan het leggen van contacten met bedrijven. Uiteindelijk hebben 20 bedrijven een structurele bijdrage toegezegd en enkele tientallen bedrijven een eenmalige gift. Tevens is hiermee gewerkt aan naamsbekendheid onder bedrijven. In 2019 zal dit geëvalueerd worden en worden nagedacht over een vervolg.

Naast alle nieuwe activiteiten die gericht zijn op meer betrokkenheid, zijn er ook veel bestaande activiteiten doorgegaan. Er verschenen vier Noodklokken, regelmatig werden digitale nieuwberichten gestuurd en werd de website geüpdatet. In diverse bladen werden advertenties geplaatst, één keer was er een artikelenserie van een werkbezoek in het RD en in de Saambinder werden enkele artikelen geplaatst over de Vervolgde Kerk en naar aanleiding van de diakendag. Daarnaast werden er nieuwe producten, koffie en portemonneetjes, aangeboden en werden er folders, kaartjes en andere informerende uitingen gemaakt. Het aantal abonnees van de digitale nieuwsbrieven nam verder toe en we mochten vele nieuwe donateurs verwelkomen. Tevens is er achter de schermen gewerkt aan een nieuwe website, waarop nog meer ruimte is voor betrokkenheid van de achterban. Deze website zal medio 2019 online komen

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar. De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld  op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

 

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2017

 

Realisatie 2018

Begroting 2018

 

 

 

 

 

 

 

BATEN

 

 

 

 

 

 

Collecten en giften

3.446.403

 

3.692.442

2.240.000

 

 

Subsidies overheden en derden

0

 

 

 

 

 

Baten verhuur woningen

16.472

 

52.300

13.404

 

 

Rente en overige inkomsten

36.156

 

27.194

30.000

 

 

Totaal baten:

3.499.031

 

3.771.936

2.283.404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

 

 

Besteed aan doelstelling

3.351.540

 

2.555.477

2.215.664

 

 

Kosten fondswerving

110.840

 

122.937

129.735

 

 

Beheer- en administratiekosten

136.790

 

173.534

167.022

 

 

Totaal lasten:

3.599.170

 

2.851.948

2.512.421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

-100.139

 

919.988

-229.017

 

 

 

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 11 juli 2020 De bevestigingsdienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
zo 12 juli 2020 De intrededienst van ds. A.T. Vergunst, die op deze dag zou worden gehouden, is vanwege de omstandigheden rondom het coronavirus uitgesteld tot een later moment. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld.
wo 15 juli 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 14.00 uur. Deze vergadering wordt alleen gehouden indien een kandidaat het beroep aanneemt naar één van de classisgemeenten.
vr 7 augustus 2020 De gemeente Barneveld-Centrum bestaat 125 jaar.
ma 24 augustus 2020 Het curatorium komt bijeen in verband met de toelating van studenten aan de Theologische School te Rotterdam (dag 1).
Alle agenda items

Actueel

Op D.v. zondag 14 juni nam ds. A.T. Vergunst afscheid van de gemeente Waupun (USA) die hij sinds 2013 dient. Zaterdag 11 en zondag 12 juli a.s. zouden de bevestigings- en intrededienst worden gehouden van ds. A.T. Vergunst, te Carterton (Nieuw Zeeland). Beide diensten zijn voorlopig uitgesteld omdat reizen in verband met corona nog niet (volledig) mogelijk is. Zodra er nieuwe data voor deze diensten zijn gepland kunt u dat vernemen via deze website.

Stud. J.R. Slingerland, studerend aan de Theologische School van de gemeenten overzee (NRC), mag per zondag 12 juli gaan proponeren in de gemeenten van Amerika en Canada. Vanuit Nederland leven we daarin mee en wensen we hem Gods zegen toe.