ANBI gegevens 2018

Naam

Deputaatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

815894090

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
www.bbministry.com

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 8 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

  • Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen.
  • Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, bijbelcursussen, bijbelvertellingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften.
  • Voor zover daaraan behoefte bestaat, kan het deputaatschap opdracht geven tot het op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, klassieke belijdenisgeschriften en lectuur, die met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften in overeenstemming is.
  • Het Deputaatschap Bijbelverspreiding mag om dit doel te verwezenlijken de gemeenten vragen financiële middelen voor zijn werk ter beschikking te stellen.
  • Voor zover dit principieel verantwoord en zinvol is voor de uitvoering van zijn taken, kan het deputaatschap in contact treden en samenwerken met geestverwante kerken en organisaties in het buitenland.
  • Teneinde het werkterrein met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding ten behoeve van zendingsgebieden alleen in overleg met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël bovenvermelde taken vervullen.
  • Teneinde het werkterrein met het Deputaatschap voor de Evangelisatie af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding zich richten op het buitenland en activiteiten in Nederland en België alleen in overleg met het Deputaatschap voor de Evangelisatie ter hand nemen.
  • Voor de goede voortgang van het werk, de bevordering van de samenwerking en teneinde overlappingen te voorkomen, zal er jaarlijks overleg met de Deputaatschappen voor de Zending, tot Hulpverlening in Bijzondere Noden, voor Evangelisatie en voor Israël plaatsvinden.
  • Het deputaatschap kan ten behoeve van zijn taakuitvoering, voor secretariële ondersteuning en voor voorlichtingsactiviteiten een functionaris in algemene dienst benoemen. De taakomschrijving van deze functionaris wordt door het deputaatschap vastgesteld.
  • Onder verantwoording van het deputaatschap kunnen commissies gevormd worden die bepaalde taken ter hand nemen.

Verslag activiteiten

In Nederland zijn ter uitvoering van de taken een aantal commissies ingesteld. De commissies worden, onder de verantwoordelijkheid van het deputaatschap, geleid door een eigen bestuur.

Commissie Genemuiden

De Commissie Genemuiden houdt zich bezig met de verspreiding van Russischtalige lectuur. De voorraad Russischtalige boeken is opgeslagen in een door het deputaatschap gehuurde hal in Genemuiden. In dit pand is een werkruimte waar de vrijwilligers de aangevraagde pakketten samenstellen en verzendklaar maken. De commissie bestaat uit 2 personen. Er is een groep vrijwilligers, die periodiek en bij toerbeurt zorgen voor het gereedmaken van de pakketten met aangevraagde lectuur.

Uitvoerend Comité India

Het deputaatschap draagt zorg voor de verspreiding van lectuur en tractaten in Andra Pradesh.

Commissie Fondswerving

De Commissie Fondswerving werkt voorstellen uit met betrekking tot voorlichting, werving financiële middelen en uitgave van het blad Silas e.d. De commissie bestaat uit twee deputaten, de algemeen secretaris en de voorlichter.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2018’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2018’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2019 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten is ontleend aan de staat van baten en lasten zoals die is opgenomen in de jaarrekening 2018 van het deputaatschap. De baten uit eigen fondswerving bestaan uit ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.

Verkorte staat van baten en lasten

 

Realisatie 2018

Begroting 2018

 

Realisatie  2017

 

 

BATEN

 

 

 

 

Baten uit eigen fondsenwerving

304.003

273.000

 

293.449

Baten in natura

Baten uit acties derden

32.700

35.001

40.000

-

 

32.700

-

Totaal baten:

371.704

313.000

 

326.149

 

 

 

 

 

LASTEN

 

 

 

 

Besteed aan doelstelling

366.876

311.000

 

310.481

Fondswerving

31.179

43.000

 

32.137

Beheer- en administratiekosten

Saldo financiële baten en lasten

33.898

-5.939

36.000

-5.000

 

 

27.613

-7.067

 

Totaal lasten:

426.014

385.000

 

363.164

 

 

 

 

 

Saldo

-54.310

-72.000

 

-37.015

 

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

za 26 september 2020 Vergadering classis Amsterdam te Lisse. Aanvang: 10.00 uur.
wo 30 september 2020 Bidstond Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Voorganger: ds. A. Schreuder. Aanvang: 19.30 uur.
do 1 oktober 2020 Vergadering Particuliere Synode Oost, te Genemuiden. Aanvang: 09.30 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Gouda, te Zoetermeer. Aanvang: 19.15 uur.
vr 2 oktober 2020 Vergadering classis Utrecht, te Zeist. Aanvang: 19.30 uur.
Alle agenda items

Actueel

Zaterdag 12 september werd de gemeente Hoogvliet samengevoegd met die van Spijkenisse. De laatste kerkdienst in Hoogvliet kunt u hier naluisteren (beeld en geluid).