ANBI gegevens 2017

Naam

Deputaatschap Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten

Fiscaal nummer (RSIN)

815894090

Contactgegevens

Houttuinlaan 7
3447 GM Woerden
0348-489900
info@drts.nu
www.drts.nu

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van het deputaatschap wordt gevormd door op de Generale Synode gekozen leden (zgn. deputaten) van de Gereformeerde Gemeenten. Het bestuur van het deputaatschap bestaat uit 8 deputaten, namelijk 1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester en 5 overige leden.

Beloningsbeleid

Met betrekking tot het verstrekken van vergoedingen aan deputaten geldt als uitgangspunt dat uitsluitend een vergoeding wordt verstrekt voor gemaakte onkosten.

Beleidsplan

Verwezen wordt naar het ‘Beleidsplan voor de periode D.v. 2017 t/m 2020 van de Gereformeerde Gemeenten’.

Doelstelling

  • Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen.
  • Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, bijbelcursussen, bijbelvertellingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften.
  • Voor zover daaraan behoefte bestaat, kan het deputaatschap opdracht geven tot het op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, klassieke belijdenisgeschriften en lectuur, die met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften in overeenstemming is.
  • Het Deputaatschap Bijbelverspreiding mag om dit doel te verwezenlijken de gemeenten vragen financiële middelen voor zijn werk ter beschikking te stellen.
  • Voor zover dit principieel verantwoord en zinvol is voor de uitvoering van zijn taken, kan het deputaatschap in contact treden en samenwerken met geestverwante kerken en organisaties in het buitenland.
  • Teneinde het werkterrein met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding ten behoeve van zendingsgebieden alleen in overleg met de Deputaatschappen voor de Zending en voor Israël bovenvermelde taken vervullen.
  • Teneinde het werkterrein met het Deputaatschap voor de Evangelisatie af te bakenen, zal het Deputaatschap Bijbelverspreiding zich richten op het buitenland en activiteiten in Nederland en België alleen in overleg met het Deputaatschap voor de Evangelisatie ter hand nemen.
  • Voor de goede voortgang van het werk, de bevordering van de samenwerking en teneinde overlappingen te voorkomen, zal er jaarlijks overleg met de Deputaatschappen voor de Zending, tot Hulpverlening in Bijzondere Noden, voor Evangelisatie en voor Israël plaatsvinden.
  • Het deputaatschap kan ten behoeve van zijn taakuitvoering, voor secretariële ondersteuning en voor voorlichtingsactiviteiten een functionaris in algemene dienst benoemen. De taakomschrijving van deze functionaris wordt door het deputaatschap vastgesteld.
  • Onder verantwoording van het deputaatschap kunnen commissies gevormd worden die bepaalde taken ter hand nemen.

Verslag activiteiten

In Nederland zijn ter uitvoering van de taken een aantal commissies ingesteld. De commissies worden, onder de verantwoordelijkheid van het deputaatschap, geleid door een eigen bestuur.

Commissie Genemuiden

De Commissie Genemuiden houdt zich bezig met de verspreiding van Russischtalige lectuur. De voorraad Russischtalige boeken is opgeslagen in een door het deputaatschap gehuurde hal in Genemuiden. In dit pand is een werkruimte waar de vrijwilligers de aangevraagde pakketten samenstellen en verzendklaar maken. De commissie bestaat uit 4 personen. Er is een groep vrijwilligers, die periodiek en bij toerbeurt zorgen voor het gereedmaken van de pakketten met aangevraagde lectuur.

Uitvoerend Comité India

Het deputaatschap draagt zorg voor de verspreiding van lectuur en tractaten in Andra Pradesh.

Commissie Fondswerving

De Commissie Fondswerving werkt voorstellen uit met betrekking i.v.m. voorlichting, werving financiële middelen, katernen in Paulus, nieuwsbrief enz. De commissie bestaat uit twee deputaten, de algemeen secretaris en de voorlichter.

Financiële verantwoording

Onderstaande verkorte staat van baten en lasten geeft in de kolom ‘Realisatie 2017’ inzicht in de werkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De kolom ‘Begroting 2017’ geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. Er wordt verwacht dat de baten en lasten in 2018 in lijn zullen liggen met die van de verslagjaar.

De verkorte staat van baten en lasten heeft betrekking op het totaal van alle “kassen”. Het verkorte jaarverslag is opgesteld op basis van het baten en lasten stelsel . De bijdragen vanuit de gemeenten bestaan uit de ontvangen collectegelden, giften en (eventuele) legaten.


Verkorte staat van baten en lasten

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Begroting 2017

BATEN

Collecten en giften

125.596

127.287

125.596

Resultaat verkopen

9.665

-5521

9.665

Rente en overige inkomsten

9.891

7.067

9.891

Totaal baten:

145.152

128.833

145.152

LASTEN

Besteed aan doelstelling

410.554

306.904

410.554

Fondswerving

43.126

32.137

43.126

Beheer- en administratiekosten

32.646

27.613

32.646

Totaal lasten:

486.326

366.654

486.326

saldo

-341.126

-237.821

-341.126

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

wo 7 november 2018 Landelijke dankdag (hiervan kan worden afgeweken indien een gemeente vacant is of in delen van het land waar men traditiegetrouw op een andere woensdag dankdag houdt).
za 10 november 2018 Bondsdag van de bond van Mannenverenigingen. Tijd: 10.30 - 14.30 uur. Locatie: GG te Woerden.
za 10 november 2018 Classisvergadering classis Ridderkerk, te Ridderkerk. Aanvang 09.30 uur.
za 17 november 2018 Herdenking van de Nationale Synode te Dordrecht (1618 - 1619). Zie hiervoor ook de overige berichtgeving op deze website.
za 17 november 2018 Herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de kinderevangelisatie, uitgaande van de gemeente Barendrecht (voorheen Rotterdam-Zuid). Aanvang: 15.00 uur. Locatie: GG Barendrecht.
Alle agenda items

Actueel

Symposium en herdenkings-bijeenkomst van de Nationale Synode 1618 op 17-11-2018. Met sprekers uit verschillende kerkverbanden. Locatie: Wartburg College & Grote Kerk te Dordrecht. Meer informatie treft u hier.