Donderdag 30-01-2020

 

De generale synode 2019 - 2020 is donderdag (dag 6) in Gouda afgesloten.

De vergadering besprak tal van onderwerpen, waaronder de verstaanbaarheid van de Statenvertaling.

Op voorstel van het moderamen nam de vergadering een verklaring aan die stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de kerk „dat er een getrouwe uitgave van de Statenvertaling is zoals bedoeld door onze Dordtse vaderen en die bij het lezen geen onnodige misverstanden oproept.” Daarbij zijn de tekst van de Bijbel en ook van de kanttekeningen van belang, zo zei preses ds. P. Mulder.

„De overtuiging van Dordt was dat de Bijbel duidelijk moet zijn omdat dit het middel is tot zaligheid en ook voortgang moet hebben in de lijn der geslachten”, zo stelt de verklaring. Het moderamen werkt aan een toelichting, die de komende maanden via De Saambinder wordt verspreid.

Een door de synode ingestelde commissie moet de bezinning voortzetten en contacten onderhouden met betrokkenen. Aan de commissie zijn ds. D. de Wit (Borssele) en ds. G. Clements (Gouda) toegevoegd.

CGO

De synode besprak opnieuw een voorstel over de hbo-opleiding tot godsdienstleraar van de Cursus Godsdienstonderwijs (CGO). De CGO werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met Driestar educatief, die binnenkort definitief vorm moet krijgen. Door deze samenwerking is onder meer overheidsbekostiging mogelijk voor de opleiding. Ds. Clements benoemde als aandachtspunt een mogelijk tekort aan docenten voor de diverse CGO-opleidingen.

Uitgebreide bespreking kreeg een rapport van de commissie toerusting in verband met moderne media. Verschillende afgevaardigden spraken, in lijn met het rapport, hun zorg uit over de toenemende invloed van media en riepen op tot vreemdelingschap. Ds. De Wit: „Het rapport benadrukt distantie, terwijl we de problematiek overal om ons heen zien. Past ons hier geen reflectie? Onze jongeren zoeken op internet naar filmpjes over het geloof, maar horen ze ook nog weleens iets van ons? Laten we horen hoe goed het bij de Heere is?”

Ouderling J. H. Mauritz (Woerden) stelde dat de band met jongeren „een van de belangrijkste punten van de komende tijd zal worden. Laat ouderlingen proberen minimaal jaarlijks persoonlijk met hun catechisanten te spreken. Daar liggen de mogelijkheden om het hart van jongeren te raken.”

De commissie kreeg mandaat van de synode om zich te bezinnen op de mogelijkheden om de geloofsleer via digitale kanalen beschikbaar te stellen.

Afsluiting

Preses ds. Mulder sprak ter afsluiting van de synode enkele woorden over Hooglied 4:16. Een vergadering vormt niet de kern van het kerkelijke leven, aldus de predikant. „Het gaat om de prediking, die iedere zondag mag klinken. Daarbij moet alles van ons wegvallen. De bruid bad: Ontwaak, noordenwind en kom, zuidenwind. Als dat gebeurt en de Geest het uit Christus neemt, dan komt mijn Liefste tot Zijn hof, tot Zijn eigen werk. Wij brengen niet anders voort dan stinkende vruchten, maar Christus alleen is vruchtbaar. Hij mocht daarvan iets schenken in onze gemeenten, in onze harten en levens, opdat Zijn Naam geheiligd wordt en Zijn koninkrijk kome.”

Op verzoek van de preses besloot ds. J. M. D. de Heer de vergadering. Hij liet zingen Psalm 132 vers 10 en 11 en ging voor in gebed.

De volgende synode van de GG komt naar verwachting in september 2022 bijeen. Als roepende kerk is Gouda aangewezen. De vergadering zal daar ook plaatshebben.

Agenda

Voor alle genoemde data geldt Deo volente

do 10 december 2020 75 jaar geleden werd de gemeente Melissant toegelaten tot de Gereformeerde Gemeenten.
di 29 december 2020 Israëldag 2020. Sprekers: ds. M.L. Dekker, ds. I.L. Zöld (Budapest) en ds. A. Margulis (Zhitomir). De Israëldag wordt live uitgezonden via www.dep-israel.nl.
do 31 december 2020 Ds. J.J. Tanis neemt afscheid van Boskoop in verband met emeritaat. Aanvang dienst: nog niet bekend.
di 5 januari 2021 Ds. S. Maljaars neemt afscheid van Meliskerke wegens vertrek naar 's Gravenpolder. Aanvang dienst: 19.30 uur.
wo 13 januari 2021 Bevestiging (door ds. C. van Krimpen) en intrede van ds. S. Maljaars, te 's Gravenpolder. Aanvang diensten: 15.00 en 19.00 uur. De diensten worden gehouden in het eigen kerkgebouw.
Alle agenda items

Actueel

De gemeente Berkenwoude heeft dinsdag 17 november de eerste paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw aan het Oosteinde. Oud. Slingerland mediteerde daarbij over Mattheüs 7 (de wijze en dwaze bouwer). Naar verwachting is de kerk begin 2022 klaar. Het oude kerkgebouw aan de Prinses Beatrixstraat blijft in gebruik tot het nieuwe kerkgebouw voltooid is. Na afbraak ervan komt hier woningbouw.